[Εξώφυλλο]

Το θερμοκρασιακό καθεστώς της Ελλάδας κατα τη χρονική περίοδο 1000-2000 = On the study of the temperature conditions over Greece during the last millenium.

Μαρίνα Αλέξανδρος Αντωνιάδου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία εκπονείται στα πλαίσια του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του τμήματος γεωλογίας Α.Π.Θ. και στόχος αυτής αποτελεί η μελέτη και η ανάλυση του θερμοκρασιακού καθεστώτος στον ελληνικό χώρο την χιλιετία 1000 έως 2000. Ειδικότερα, τα δεδομένα θερμοκρασίας προέκυψαν απο ένα παλαιοκλιματικό μοντέλο για δυο διαφορετικά σημεία πλέγματος του ελληνικού χώρου, ένα στην κεντρική και ένα στην ανατολική χώρα. Τα διαγράμματα θερμοκρασιών παρουσιάζονται ανά πεντηκονταετία, τόσο μηνιαίως και ετησίως, όσο και ανά εποχή και αντιπαραβάλλονται με τα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στην Γη την συγκεκριμένη χιλιετία. Πιο αναλυτικά, μελετάται το κατά πόσο αυτά τα γεγονότα, όπως για παράδειγμα η περίοδος Μεσαιωνικής Θέρμανσης, η Μικρή Παγετώδης περίοδος, καθώς και η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας επηρέασαν το θερμοκρασιακό καθεστώς της χώρας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια σύντομη περιγραφή εννοιών άμεσα συνδεδεμένων με την κλιματολογία αλλά και με το κλίμα της Ελλάδας, όπως επίσης και σύντομη περιγραφή των σημαντικών γεγονότων και χαρακτηριστικών περιόδων του διαστήματος μελέτης. Στο δεύτερο μέρος  γίνεται παρουσίαση των δεδομένων σε γραφήματα και ανάλυση αυτών, ενώ στο τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και κάποια ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Οι θερμοκρασιακές συνθήκες στην Ελλάδα κατά το διάστημα μελέτης φαίνεται να ακολουθούν τις αλλαγές παγκόσμιας κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα, η περίοδος Μεσαιωνικής Θέρμανσης και η Μικρή Παγετώδης περίοδος αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις θερμοκρασίες της χώρας, από το 1001 έως το 1300μ.Χ. και από το 1651 έως το 1850μ.Χ. αντίστοιχα, ενώ επίσης αισθητά γίνονται τα αποτελέσματα της Βιομηχανικής Επανάστασης, με κατακόρυφη αύξηση της θερμοκρασίας περίπου από το 1850 και έπειτα.
Λέξεις κλειδιά: κλίμα, θερμοκρασία, παλιοκλιματολογία, Ελλάδα, χιλιετία

The present study is prepared within the framework of the undergraduate study program of the geology department of AUTh and the aim of this is the study and analysis of the temperature conditions in Greece during the last millennium. In particular, the temperature data arose from a climatic model for two different grid points in Greece, one in the central country and one in the east. Temperature charts are presented every fifty years, both monthly and annually, as well as by season, and are contrasted with the important events that occurred on Earth in that millennium. More to the point, it is studied whether these events, such as the period of Medieval Warming, the Little Ice Age, as well as the increase in the average global temperature, affected the temperature conditions of the country. In the first part of the thesis there is a description of climatology in general, the Greek climate, as well as the important events and characteristic periods of the study period. The second part presents the data in graphs and analyses them, while at the end the results and some particularly interesting conclusions are presented. Temperature conditions in Greece during the study period seem to follow global changes. More specifically, the period of Medieval Warming and the Little Ice Age are clearly reflected in the temperatures of the country, from 1001 to 1300 AD. and from 1651 to 1850 AD. respectively, while the results of the Industrial Revolution are also noticeable, with a remarkable rise in temperature from about 1850 onwards.
Key-words: climate , temperature , palaioclimatology, Greece, millenium

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Agrawala S. (1998). Structural and Process History of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Climatic Change 39, 621–642 .

Ashton T. S., 1997. "The Industrial Revolution 1760-1830" OUP Catalogue, Oxford University Press, number 9780192892898.

C. Donald Ahrens (2012). Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment. Publisher: Cengage Learning

Briffa, K., Jones, P., Schweingruber, F. et al. (1998). Influence of volcanic eruptions on Northern Hemisphere summer temperature over the past 600 years. Nature 393, 450–455.

Keigwin, L. (1996). The Little Ice Age and Medieval Warm Period in the Sargasso Sea. Science, 274(5292), 1504-1508.

D. Randall, R. Wood, S. Bony, R. Colman, T. Fichefet, J. Fyfe, V. Kattsov, et al. (2007). "Climate models and their evaluation", in IPCC Fourth Assessment Report: Working Group I Report: "The Physical Science Basis"

Denman, K.L., G. Brasseur, A. Chidthaisong, P. Ciais, P.M. Cox, R.E. Dickinson, D. Hauglustaine, C. Heinze, E. Holland, D. Jacob, U. Lohmann, S Ramachandran, P.L. da

Silva Dias, S.C. Wofsy and X. Zhang, (2007). Couplings Between Changes in the Climate System and Biogeochemistry. In: Climate Change 2007: The Physical Science

Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA

Eby, M. Weaver, A. J. Alexander, K. Zickfeld, K. Abe-Ouchi, A. Cimatoribus, A. A. Crespin, E. Drijfhout, S. S. Edwards, N. R. Eliseev, A. V Feulner, G. Fichefet, T. Forest, C.

E. Goosse, H.; Holden, P. B. Joos, F. Kawamiya, M. Kicklighter, D. Kienert, H. Matsumoto, K. Mokhov, I. I. Monier, E. Olsen, S. M. Pedersen, J. O. P. Perrette, M. Philippon-

Berthier, G. Ridgwell, A. Schlosser, A. Schneider von Deimling, T. Shaffer, G. Smith, R. S. Spahni, R. Sokolov, A. P. Steinacher, M. Tachiiri, K. Tokos, K. Yoshimori, M. Zeng,

N. and Zhao, F. (2013). Historical and idealized climate model experiments: an intercomparison of Earth system models of intermediate complexity. Climate of the Past, 9 pp. 1111–1140.

G. Flato , J. Marotzke, B. Abiodun, P. Braconnot, S.C. Chou, W. Collins, P. Cox, F. Driouech, S. Emori, V. Eyring, C. Forest, P. Gleckler, E. Guilyardi, C. Jakob, V. Kattsov, C. Reason and M. Rummukainen, (2013): Evaluation of Climate Models. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

C. Gao, A. Robock, S. Self, J.B. Witter, J.P. Steffenson, H.B. Clausen, M.L. Siggaard-Andersen, S. Johnsen, P.A. Mayewski, C.M. Ammann. The 1452 or 1453 A.D. Kuwae eruption signal derived from multiple ice core records: Greatest volcanic sulfate event of the past 700 years.

IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA

IPCC, (2018): Summary for Policymakers. In: Global Warming of 1.5°C. [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp.

Lenssen, N., G. Schmidt, J. Hansen, M. Menne, A. Persin, R. Ruedy, and D. Zyss, 2019: Improvements in the GISTEMP uncertainty model. J. Geophys. Res. Atmos., 124, no. 12, 6307-6326, doi:10.1029/2018JD029522

Osborn Τ., Briffa Κ., (2006). The spatial extent oh twenty century warmth in the context of the past 1200 years, p.p 841-844

M. C. Peel, B. L. Finlayson, and T.A. McMahon (2007). Updated world map of the Köppen-Geiger climate classification, Hydrol. Earth Syst. Sci., 11, 1633–1644

M. Rampino and S.Self, (1982). Historic Eruptions of Tambora (1815), Krakatau (1883) and Agung (1963), their stratospheric Aerosols and Climatic Impact, Quaternary Research, 18(2), 127-143.

S. Self , Zhao Jing-Xia , R. Holasek, Torres Ronnie C. King, Alan J., (1993). The Atmospheric Impact of the 1991 Mount Pinatubo Eruption.

Stanley LG, MacCracken MC (1991): The Use of General Circulation Models to Predict Regional Climatic Change. Journal of Climate 4: 286-303

T. Thordarson, S. Self, (1993). The Laki (Skaftár Fires) and Grímsvötn eruptions in 1783–1785. Bull Volcanol 55, 233–263.

Timothy J. Osborn, Keith R. Briffa (2006). The Spatial Extent of 20th-Century Warmth in the Context of the Past 1200 Years.

WMO (1983): Guide to climatological practices. WMO No. 100,Geneva

WMO (1984): Technical regulations. Vol. 1. WMO Publ. 49, 5044 pp.

WMO (1989): Calculation of monthly and annual 30-year standard normals. WCDP-10, WMO/TD-341, 12 pp.

Wood, C. A. (1992), Climatic effects of the 1783 Laki eruption, in The Year Without a Summer: World Climate in 1816, edited by C. R. Harrington, pp. 58–77, Can. Mus. of Nat., Ottawa.

Βουβαλίδης Κ. (2011). Φυσική Γεωγραφία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Δίσιγμα

Βουγιουκαλάκης, Γ. (2005). Στα γαλάζια ηφαίστεια. Σαντορίνη: ∆ημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ήμου Θήρας, Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 2017-2020 http://www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology

Κ. Κουτσόπουλος, Μ. Σωτηράκου, Μ. Ταστσόγλου (2013). Γεωγραφία Ε’ δημοτικού. Εκδόσεις: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Μακρογιάννης Τ., Σαχσμανόγλου Χ. . (2004). Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας. Αθήνα: Εκδόσεις ΧΑΡΙΣ Μ.Ε.Π.Ε

Τσουµάνη, Ο. (1994). Αυτόµατος µετεωρολογικός σταθµός Ε.Μ.Π. πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, Αθήνα

Παπανικολάου Δ., Παπανικολάου Μ. (2011) . Παλαιοκλιματικές αλλαγές.

Φασούλας Π. Σ. (1993). Η εξέλιξη των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μετα το 1833.Αθήνα

Χριστοφίδης Α. , Μαμάσης Ν. (2009). Τα κλιματικά μοντέλα.

Χρονοπούλου-Σερέλη Αι., Φλόκας Α. (2010). Μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις: ΖΗΤΗ.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.