[Εξώφυλλο]

Η απόκριση των βενθονικών τρηματοφόρων στις αλλαγές περιβαλλοντικών μεταβλητών: η περίπτωση των ακτών του Ν. Ροδόπης = Benthic foraminifera response to the environmental variables: case study the coasts of the Rhodope district

Δανάη Βασίλειος Μάντζιου-Τραγάκη

Περίληψη


Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης, την απόκριση των βενθονθικών τρηματοφόρων σε σχέση με τις περιβαλλοντικές μεταβλητές, στην περιοχή των ακτών του Ν. Ροδόπης. Η παρούσα περιοχή είναι ένα καλό παράδειγμα για να εξεταστούν διαφορετικές συνθήκες διαβίωσης για τα τρηματοφόρα, γιατί εκτός από τη θάλασσα του Θρακικού πελάγους, περιλαμβάνει και μια σειρά από λιμνοθάλασσες που επικοινωνούν με αυτήν. Άρα σε πολύ κοντινές θέσεις υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στα περιβάλλοντα, συνεπώς και στις αντίστοιχες βιοκοινωνίες. Στην ευρύτερη περιοχή επίσης, εκπονούνται έρευνες σε Ολοκαινικά ιζήματα για την αναπαράσταση του Παλαιοπεριβάλλοντος και την αλλαγή της ακτογραμμής βάσει των βιοδεικτών. Η παρούσα εργασία θα μπορούσε να συμβάλει στην έρευνα για τη γεωλογική εξέλιξη της περιοχής.
Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2014 από πέντε σταθμούς. Τρεις που βρίσκονται στη λιμνοθάλασσα του Έλους και δύο που βρίσκονται στην παραλία της Χρυσοφόρας. Σε κάθε σταθμό για κάθε δειγματοληψία πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των περιβαλλοντικών μεταβλητών (θερμοκρασία, pH, αλατότητα και πυκνότητα). Αφού έγινε επεξεργασία και προετοιμασία των δειγμάτων, με τη βοήθεια στερεοσκοπίου συλλέχθηκαν, καταμετρήθηκαν και προσδιορίστηκαν οι σχετικές αφθονίες των συναθροίσεων των βενθονικών τρηματοφόρων. Έγινε στατιστική επεξεργασία και κατασκευάστηκαν διαγράμματα με τους δείκτες ποικιλότητας αλλά και δείκτες βασισμένους σε τρηματοφόρα.
Η μικροπανίδα των βενθονικών τρηματοφόρων στη λιμνοθάλασσα, ήταν τυπική μικροπανίδα έντονης περιβαλλοντικής πίεσης και προσομοίαζε αρκετές μικροπανίδες ανά τον κόσμο σε υφάλμυρα ύδατα. Αντίθετα η μικροπανίδα της θάλασσας ήταν αρκετά διαφορετική, αν και με λίγότερα είδη σε σύγκριση με άλλες περιοχές του Β. Αιγαίου, αλλά αρκετά πιο πλούσια σε σχέση με την μικροπανίδα της λιμνοθάλασσας. Τέλος, φάνηκε πως η μικροπανίδα της λιμνοθάλασσας μοιάζει αρκετά με αυτή Ολοκαινικών ιζημάτων της ευρύτερης περιοχής.
Λέξεις κλειδιά: βενθονικά τρηματοφόρα, περιβάλλον, περιβαλλοντικές μεταβλητές, μικροπανίδα, λιμνοθάλασσα, Ροδόπη

The current thesis has as a main goal the response of benthic foraminifera, in relation to the environmental variables in the coastal area of Rhodope. This area is an excellent study case in order to examine different living conditions for the foraminifera, because it consists of both the Thracian Sea and various semi-closed lagoons. As a result, there is a huge variety in environmental conditions, thus and to the microfauna. Also, in the broader area of Rhodope, a lot of researches are conducted based on bioindicators in the Holocene sediments, in order to understand the changes of the coastline through time. This research could possibly contribute to the understanding of geological evolution of the area.
The sampling had been conducted, in August of 2014. The samples were collected from five stations, of which three were in the Elos lagoon and two were in the Chrysofora beach. The environmental parameters (temperature, pH, salinity and density) were measured, in every station. After the processing and the preparation of the samples, the foraminifera were collected, counted and identified with the help of the stereoscope. The relative abundances of the foraminifera were calculated, and a statistical analysis was held, in order to create diagrams with the diversity indices and some indices, which are special for foraminifera.
In the lagoon, the microfauna of benthic foraminifera was a typical of an environment with high stressful conditions, thus, it resembled a lot of other microfaunas through the world, with low salinity waters. In contrast with the microfauna of the lagoon, the microfauna of the sea was remarkably different, being much more diversified, despite containing less species than the typical average microfauna of N. Aegean Sea. Finally, the microfauna of the lagoon resemble the corresponding microfaunas of Holocene sendiments in the broader area.
Keywords: benthic foraminifera, environment, environmental variables, microfauna, lagoon, Rhodope

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Anderson, O.R. and Lee, J. J., 1991. Symbiosis in Foraminifera. In Lee J. J., Anderson O. R., Eds., Biology of Foraminifera, 157-220 pp., Academic Press, London, U.K.

Banner, F. T. and Williams, E., 1973. Test structure, organic skeleton and extrathalamous cytoplasm of Ammonia Brunnich. Journal of Foraminiferal Research, 3, 1-10.

Barras, C., Jorissen, F. J., Labrune, C., Andral, B. and Boissery, P., 2014. Live benthic foraminiferal faunas from the French Mediterranean Coast: Towards a new biotic index of environmental quality. Ecological Indicators, 36, 719-743.

Bernhard, J. M., 1988. Postmortem vital staining in benthic foraminifera: Duration and importance in population and distributional studies. Journal of Foraminiferal Research, 18, 143-6.

Bernhard, J. M., 2000. Distinguishing Live from Dead Foraminifera: Methods Review and Proper Applications. Micropaleontology, 46, 38-46.

Boltovskoy, E., Scott, D. B. and Medioli, F. S., 1991. Morphological Variations of Benthic Foraminiferal Tests in Response to Changes in Ecological Parameters: A Review. Journal of Paleontology, 65(2), 175-185. JSTOR.

Cushman, J. A., 1928. On Rotalia beccarii (Linneé). Contribution of Cushman Laboratory for Foraminiferal Research, 4, 103-107.

Debenay, J.-P. and Guillou, J.-J., 2002. Ecological transitions indicated by foraminiferal assemblages in paralic environments. Estuaries, 25(6), 1107-1120. https://doi.org/10.1007/BF02692208

Dimiza, M. D., Triantaphyllou, M. V., Koukousioura, O., Hallock, P., Simboura, N., Karageorgis, A. P. and Papathanasiou, E., 2016. The Foram Stress Index: A new tool for environmental assessment of soft-bottom environments using benthic foraminifera. A case study from the Saronikos Gulf, Greece, Eastern Mediterranean. Ecological

Indicators, 60, 611-621. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.07.030

EU Natura 2000 database. (2020, December 6). https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1130009&release=10

Geographical names- Anadouli Bay: Greece. (2020, October 9). Geographic.Org. https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-1192080&fid=&c=greece

Geslin, E., Debenay, J.-P., Duleba, W. and Bonetti, C., 2002. Morphological abnormalities of foraminiferal tests in Brazilian environments: Comparison between polluted and non-polluted areas. Marine Micropaleontology, 45(2), 151-168. https://doi.org/10.1016/S0377-8398(01)00042-1

Hallock, P., 2000. Symbiont-bearing foraminifera. In: Sen Gupta, B.K., (Ed.), Modern Foraminifera, Kluwer Academic Publishers, Great Britain, pp. 123-139.

Hallock, P., Lidz, B. H., Cockey-Burkhard, E. M. and Donnelly, K. B., 2003. Foraminifera as bioindicators in coral reef assessment and monitoring: the FORAM INDEX. Environmental Monitoring and Assessment, 81(1/3), 221-238. https://doi.org/10.1023/A:1021337310386

Hammer, O., Harper, D. A. T. and Ryan, P. D., 2001. PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis. Paleontologia Electronica, 4(1), 9 pp.

Haynes, J. R., 1981. Test Morphology and Composition. In: Haynes J. R., Foraminifera (pp. 40-59). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-05397-1_4

Hayward, B. W., Holzmann, M., Grenfell, H. R., Pawlowski, J. and Triggs, C. M., 2004. Morphological distinction of molecular types in Ammonia -towards a taxonomic revision of the world’s most commonly misidentified foraminifera. Marine Micropaleontology, 50(3-4), 237-271. https://doi.org/10.1016/S0377-8398(03)00074-4

Hedley, R. H., 1963. Cement and iron in the arenaceous Foraminifera. Micropaléontology, 9(4), 433-441.

Hillewaert, H., 2007. Van Veen grab employed on the R. V. Belgica (online image). https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Van_Veen_grab.jpg

Hottinger, L., 2006. Illustrated glossary of terms used in foraminiferal research. Carnets de Géologie/Notebooks on Geology, Memoir 2006/02 (CG2006_MO2), 126 p.

Jorissen, F. J., 1988. Benthic foraminifera from the Adriatic Sea: Principles of phenotypic variation. Utrecht micropaleontological bulletins, 37, 7-139.

Karl, D. M., 1980. Cellular nucleotide measurements and applications in microbial ecology. Microbiological Reviews, 44, 739-796.

Kaštovský, J., Fučíková, K., Veselá, J., Brewer Carías, C. and Vegas-Vilarrúbia, T., 2019. Algae. In: Biodiversity of Pantepui, pp. 95-120, Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815591-2.00005-7

Koukousioura, O., Kouli, K., Vouvalidis, K., Aidona, E., Karadimou, G. and Syrides, G., 2020. A multi-proxy approach for reconstructing environmental dynamics since the

mid Holocene in Lake Ismarida (Thrace, N. Greece). Revue de Micropaléontologie, 68, 100443. https://doi.org/10.1016/j.revmic.2020.100443

Koukousioura, O., Triantaphyllou, M. V., Dimiza, M. D., Pavlopoulos, K., Syrides, G. and Vouvalidis, K., 2012. Benthic foraminiferal evidence and paleoenvironmental evolution of Holocene coastal plains in the Aegean Sea (Greece). Quaternary International, 261, 105-117. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2011.07.004

Kuroyanagi, A., Kawahata, H., Suzuki, A., Fujita, K. and Irie, T., 2009. Impacts of ocean acidification on large benthic foraminifers: Results from laboratory experiments.

Marine Micropaleontology, 73(3-4), 190-195.

Lee, J. J., 1998. Living sands: Larger foraminifera and their endosymbiotic algae. Symbiosis, 25, 71-100.

Lee, J. J., 2006. Algal symbiosis in larger foraminifera. Symbiosis, 42, 63-75.

Leutenegger, S., 1984. Symbiosis in benthic Foraminifera specificity and host adaptions. Journal of Foraminiferal Research, 54, 11-16.

Li, T., Xiang, R. and Li, T., 2014. Influence of trace metals in recent benthic foraminifera distribution in the Pearl River Estuary. Marine Micropaleontology, 108, 13-27. https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2014.02.003

Lutze, G. F. and Altenbach, A., 1991. Technik und Signifikanz der Lebendfarbung benthischer Foraminiferen mit Bengalrot. Geologisches Jahrbuch, A128, 251-265.

Magurran, A. E., 2013. Measuring Biological Diversity. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2014122012826

Martin, R. E. and Steinker, D. C., 1973. Evaluation of techniques for recognition of living foraminifera. Compass, 50, 26-30.

Martins, V. A., Frontalini, F., Tramonte, K. M., Figueira, R. C. L., Miranda, P., Sequeira, C., Fernández-Fernández, S., Dias, J. A., Yamashita, C., Renó, R., Laut, L. L. M.,

Silva, F. S., Rodrigues, M. A. da C., Bernardes, C., Nagai, R., Sousa, S. H. M., Mahiques, M., Rubio, B., Bernabeu, A., Rey, D. and Rocha, F., 2013. Assessment of the health quality of Ria de Aveiro (Portugal): Heavy metals and benthic foraminifera. Marine Pollution Bulletin, 70(1-2), 18-33. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2013.02.003

Melis, R. and Covelli, S., 2013. Distribution and morphological abnormalities of recent foraminifera in the Marano and Grado Lagoon (North Adriatic Sea, Italy).

Mediterranean Marine Science, 14(2), 432. https://doi.org/10.12681/mms.351

Mojtahid, M., Geslin, E., Coynel, A., Gorse, L., Vella, C., Davranche, A., Zozzolo, L., Blanchet, L., Bénéteau, E. and Maillet, G., 2016. Spatial distribution of living (Rose Bengal stained) benthic foraminifera in the Loire estuary (western France). Journal of Sea Research, 118, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.seares.2016.02.003

Mposkos, E. and Krohe, A., 2000. Petrological and structural evolution of continental high pressure (HP) metamorphic rocks in the Alpine Rhodope Domain (N. Greece). Proceedings of the 3rd International Conf. on the Geology of the Eastern Mediterranean (Nicosia, Cyprus). Geol. Survey, Nicosia, Cyprus, 221-232.

Murray, J. W., 1973. Distribution and ecology of living benthic foraminiferids. Crane Russak & Co., New York.

Perissoratis, C. and Mitropoulos, D., 1989. Late Quaternary Evolution of the Northern Aegean Shelf. Quaternary Research, 32(1), 36-50. https://doi.org/10.1016/0033-5894(89)90030-6

Petalas, C. P. and Diamantis, I. B., 1999. Origin and distribution of saline groundwaters in the upper Miocene aquifer system, coastal Rhodope area, northeastern Greece. Hydrogeology Journal, 7(3), 305-316. https://doi.org/10.1007/s100400050204

Poulos, S. E., Drakopoulos, P. G. and Collins, M. B., 1997. Seasonal variability in sea surface oceanographic conditions in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean): An overview. Journal of Marine Systems, 13(1-4), 225-244. https://doi.org/10.1016/S0924-7963(96)00113-3

Saraswat, R., Kouthanker, M., Kurtarkar, S., Nigam, R. and Linshy, V. N., 2011. Effect of salinity induced pH changes on benthic foraminifera: A laboratory culture experiment. Biogeosciences Discussions, 8(4), 8423-8450. https://doi.org/10.5194/bgd-8-8423-2011

Schönfeld. J., Alve, E., Geslin, E., Jorissen, F., Korsun, S. and Spezzaferri, S., 2012. The FOBIMO (FOraminiferal BIo-MOnitoring) initiative-Towards a standardized protocol for soft-bottom benthic foraminiferal monitoring studies. Marine Micropaleontology 94-95, 1-13.

Scott, D. B. and Medioli, F. S., 1986. Foraminifera as sea-level indicators. In O. van de Plassche (Ed.), Sea-Level Research (pp. 435-456). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-009-4215-8_15

Sen Gupta, B. K., Eugene Turner, R. and Rabalais, N. N., 1996. Seasonal oxygen depletion in continental-shelf waters of Louisiana: Historical record of benthic foraminifers. Geology, 24(3), 227-230.

Takagi, H., Kimoto, K., Fujiki, T., Saito, H., Schmidt, C., Kucera, M. and Moriya, K., 2019. Characterizing photosymbiosis in modern planktonic foraminifera. Biogeosciences, 16(17), 3377-3396. https://doi.org/10.5194/bg-16-3377-2019

Velaoras, D., Kassis, D., Perivoliotis, L., Pagonis, P., Hondronasios, A. and Nittis, K., 2013. Temperature and salinity variability in the Greek Seas based on POSEIDON stations time series: Preliminary results. Mediterranean Marine Science, 14(3), 5. https://doi.org/10.12681/mms.446

Walker, D. A., Linton, A. E. and Schafer, C. T., 1974. Sudan Black B: A superior stain to Rose Bengal for distinguishing living from nonliving foraminifera. Journal of Foraminiferal Research, 4, 205-215.

Walton, W.R., 1952. Techniques for recognition of living foraminifera. Contribution of Cushman Foundation for Foraminiferal Research, 3, 56-60.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Κουκουσιούρα, Ό., 2012. Τα Βενθονικά τρηματοφόρα ως δείκτες περιβαλλοντικής υγείας των Ολοκαινικών παράκτιων οικοσυστημάτων. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σελ. 265.

Πεταλάς, Χ. Π., 1997. Ανάλυση συστημάτων υδροφορέων στην ετερογενή παράκτια πεδιάδα της περιοχής της Ροδόπης. Διδακτορική Διατριβή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Ξάνθη.

Τριανταφύλλου, Μ. Β., και Δημίζα, Μαργαρίτα Δ., 2012. Μικροπαλαιοντολογία και Γεωπεριβάλλον. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.