[Εξώφυλλο]

Ανασκόπηση των ιπποπόταμων της Ευρώπης, της Ελλάδας και της Κύπρου = Revision of the Hippopotamus of Europe, Greece and Cyprus.

Μαρία Απόστολος Συμεωνίδου

Περίληψη


Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι μία ανασκόπηση των ιπποπόταμων στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Στην εργασία  αναλύεται η εξελικτική σχέση των ιπποπόταμων με άλλα ζώα, καθώς και οι αλλαγές στο μέγεθος και στα χαρακτηριστικά του σώματός τους ανά τα χρόνια.  Οι πληροφορίες που υπάρχουν για τους απολιθωμένους ιπποπόταμους στην Ευρώπη είναι περιορισμένες, καθώς φαίνεται να εξαφανίστηκαν πριν αρκετές χιλιάδες χρόνια, και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών είχε μεταναστεύσει γρήγορα  σε άλλες περιοχές, κατά τη διάρκεια των παγετώνων. Με αυτή τους τη μετακίνηση ταξίδεψαν και στην Ελλάδα, όπου αξιοσημείωτα απολιθώματα του γένους H. antiquus βρέθηκαν συγκεκριμένα στη λεκάνη της Μυγδονίας, και δίνονται ενδεικτικές μετρήσεις των οστών, οι οποίες παρατίθενται στην εργασία. Εκτός από την Ελλάδα, οι ιπποπόταμοι έφτασαν στην Κύπρο, όπου αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν το σώμα τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταπεξέλθουν στο καινούριο περιβάλλον κατοικίας τους, γεγονός που οδήγησε στο λεγόμενο νανισμό τους. Πληθώρα απολιθωμάτων νάνων ιπποπόταμων κατατέθηκαν στις συλλογές του Μουσείου Γεωλογίας - Παλαιοντολογίας – Παλαιοανθρωπολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τον καθηγητή Ιωάννη Μελέντη. Σε μία πολύ πρόδρομη μελέτη στην παρούσα εργασία, δίνονται πίνακες με ενδεικτικές μετρήσεις, συνοδευόμενοι από πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα κυριότερα απολιθωμένα οστά.
Εν κατακλείδι, οι ιπποπόταμοι είναι ζώα που η ύπαρξή τους κρίνεται απαραίτητη για την υγιή εξέλιξη της τροφικής αλυσίδας του οικοσυστήματος που ανήκουν και η εύρεση των απολιθωμάτων μαρτυρά πληροφορίες για το παρελθόν που δεν ήταν γνωστές στον άνθρωπο. Οι έρευνες και η μελέτη τους είναι συνεχής και αναγκαία για την πλήρη κατανόηση της εξελικτικής τους πορείας, τα δε απολιθώματά τους μας δίνουν πληροφορίες για το παλαιοπεριβάλλον διάφορων περιοχών.
Λέξεις κλειδιά Ιπποπόταμοι, απολιθώματα, Πλειστόκαινο, Νάνοι

The aim of this bachelor thesis is a review of hippos in Greece, Cyprus and Europe. The study analyzes the evolutionary relationship of hippos with other animals, as well as changes in their size and body characteristics over the years. Information on fossil hippos in Europe is limited, as they appear to have disappeared several thousand years ago, and a large percentage of them migrated rapidly to other areas during the glaciers. With this movement, they traveled to Greece, where remarkable fossils of the genus H. antiquus were found specifically in the basin of Mygdonia, and indicative bone measurements are given, which are presented in the work. Apart from Greece, the hippos arrived in Cyprus, where they were forced to adapt their bodies in such a way as to cope with their new habitat, which led to their so-called dwarfism. Numerous fossils of dwarf hippos were deposited in the collections of the Museum of Geology - Palaeontology - Palaeoanthropology at the Aristotle University of Thessaloniki by Professor Ioannis Melentis. In this very preliminary study, tables with indicative measurements are given, accompanied by rich photographic material from the main fossil bones of the pygmy hippopotamus from Cyprus.
In conclusion, hippos are animals whose existence is considered necessary for the healthy evolution of the food chain of the ecosystem to which they belong, and the discovery of fossils testifies information about the past that was not known to human. Their research and study is continuous and necessary for a full understanding of their evolutionary course, and their fossils give us information about the ancient environment of various areas.
Key words: Hippopotamus, fossils, Pleistocene, dwarfs

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Boisserie, J.-R. 2005. The phylogeny and taxonomy of Hippopotamidae (Mammalia: Artiodactyla): a review based on morphology and cladistic analysis. Zoological Journal of the Linnean Society 143, 1-26.

Bradford, A. (2018). Facts About Hippos. LIVESCIENCE. Retrieved November 01, 2018 from https://www.livescience.com/27339-hippos.html

Bunimovitz, S. & Barkai, R. (1996). Ancient bones and Modern Myths: Ninth Millenium BC Hippopotamus Hunters at Akrotiri Aetokremnos, Cyprus? Jurnal of Mediter Archaeol.,9.1, 83-94.

Freedman, J. (2014). “Antique water horses”. https://twilightbeasts.org/2014/09/06/antique-water-horses/

Furstenburg, D. (2018). Hippopotamus amphibious (Linnaeus, 1758). https://www.researchgate.net/publication/316154826_Focus_on_the_Hippopotamus_Hippopotamus_amphibious

GFZ GeoForschungs Zentrum Potsdam, Helmholtz Centre. (2019). Hippos, the animal silicon pumps: Via their feces, Hippos transport large quantities of silicon, an important substance for ecosystems, from land to water. ScienceDaily. Retrieved September 30, 2020 www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190501153400.htm

Hadjisterkotis, E. & Reese, D. (2007). Considerations on the potential use of cliffs and caves by the extinct endemic late Pleistocene hippopotami and elephants of Cyprus European Journal of Wildlife Research 54(1):122-133

Kostopoulos, D. & Koufos, G. D. (1994). The Plio-Pleistocene artiodactyls of Macedonia (N. Greece) and their biostratigraphic significance; preliminary report. Compte Rendus Académie Sciences Paris, ser. II, 318 :1267-1272, Paris

Kostopoulos, D., Maniakas, I., Tsoukala E. (2018). Early bison remains from Mygdonia Basin (Northern Greece). Geodiversitas, 40(3): 283-320. https://doi.org/10.5252/geodiversitas2018v40a13

Koufos, G. D.; Syrides, G. & Koliadimou, K. (1988). A new Pleistocene mammal locality from Mygdonia basin (Macedonia, Greece). Contribution to the study of Villafranchian (Villanyian) in C. Macedonia. Bulletin Geological Society of Greece, 23/2: 113-124, Athens.

Lewison, R. & Pluháček, J. 2017. Hippopotamus amphibius. The IUCN Red List of Threatened Species 2017. Retrivied October 05, 2020 from https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-2.RLTS.T10103A18567364.en

Naish D. (2015). A Quick History of Hippopotamuses. SCIENTIFICAMERICAN, https://blogs.scientificamerican.com/tetrapod-zoology/a-quick-history-of-hippopotamuses/

Onyeanusi, A.E. (1999). Some ecological roles of Hippopotamus (Hippopotamus amphibious Linn. 1758) in fish production: possibilities for integrated fish-cum Agric production system. In: 13th Annual Conference of the Fisheries Society of Nigeria (FISON) , 3-8 November 1996 ,New Bussa, Nigeria, pp. 282-285.

Sinammonite (2013), Hippo in Middle~Late Pleistocene Mammalian, http://sinammonite.deviantart.com/art/Hippo-in-Middle-Late-PleistoceneMammalian-409427615

Sinammonite (2013), Hippopotamus antiquus, http://sinammonite.deviantart.com/art/Hippopotamusantiquus-409429635

Theodorou, G., Panayides, I., Stathopoulou, E., Papaspyropoulos, C., Agiadi, K., Tsolakis, E. 2004. Remarks on the endemic fossil Hippopotamus from Aghia Napa (Cyprus). Conference: Proceedings of the 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, pp. 8-11.

Tsoukala, E., Chatzopoulou, K. (2005). A new Early Pleistocene (Latest Villafranchian) site with mammals in Kalamotó (Mygdonia Basin, Macedonia, Greece) - Preliminary report. Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss. Wien, 14: 213-233.

Tsoukala, E., Chatzopoulou, K., Lazaridis, G., Kostopoulos, D.S., in press. Kalamotò: a new Early Pleistocene mammalian site (Mygdonia Basin, Macedonia, Greece). Taphonomy, stratigraphy, correlation with other sites. Proceedings of the international Colloquium “Cadre biostratigraphique de la fin du Pliocène et du Plèistocène inferieur (3Ma a 780.000 ans) en Europe méridionale”. Musée des Merveilles, May 2005, Tende, France.

Van der Geer A., Lyras G., De Vos J., Dermitzakis M., 2010. Evolution of Island Mammals: Adaptation and Extinction of Placental Mammals on Islands. Wiley-Blackwell.

Ελληνική βιβλιογραφία

Αντωνιάδου, Α. (2019). Η γένεση της Κύπρου πριν την εμφάνιση του ανθρώπου-Ελέφαντες και Ιπποπόταμοι στην Αγία Νάπα.

https://xronografos.com/%CE%B7-%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84/

Βασιλειάδης, Ν. (2015). Τα πολύ μεγάλα θηλαστικά της απολιθωματοφόρου θέσης στο Καλαμωτό και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Νέων Καλινδοίων, Λαγκαδά (Πτυχιακή εργασία). Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Χαρτσιώτη, Σ. (2006). Από το κυνήγι του πυγμαίου ιπποπόταμου στους πρώτους γεωργούς και κτηνοτρόφους (Πτυχιακή εργασία). Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ψαρράς, Χ. (2014). Μελέτη δειγμάτων πυγμαίων ιπποπόταμων Κύπρου και σύγκριση τους με πλειστοκαινικούς ιπποπόταμους της Μεσογείου (Πτυχιακή εργασία). Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Διαδικτυακές Πηγές

http://www.moa.gov.cy/moa/gsd/gsd.nsf/page55_gr/page55_gr?OpenDocument#

http://www.sitia-geopark.gr/geoheritage/geology/fossils.aspx

https://alchetron.com/Hippopotamus-melitensis

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus_dwarf_hippopotamus

https://factanimal.com/hippopotamus/

https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/hippopotamus/

https://science.jrank.org/pages/3340/Hippopotamus-hippo-s-teeth-its-diet.html

https://www.akrotirienvironment.com/el/aetokremnos/

https://www.e-storieskritis.gr/2017/12/blog-post_20.html

https://www.nationalgeographic.com/animals/mammals/h/hippopotamus/

https://www.deviantart.com/lynus-the-porcupine/art/Hippopotamus-antiquus-European-hippopotamus-3403130

https://www.youtube.com/watch?v=GRttBICzvZE&ab_channel=ExtinctionBlog

https://gr.pinterest.com/pin/166070304995800515/

https://en.wikipedia.org/wiki/Hippopotamus_gorgops

https://alchetron.com/Hippopotamus-melitensis

https://en.wiktionary.org/wiki/kiboko

www.botlierskop.co.za/meet-botlierskops-new-hippos/

https://en.wikipedia.org/wiki/Hippopotamus_pentlandi#/media/File:Hippopotamus_pentlandi_3.JPG

https://www.cretegazette.com/2009-04/katharo-plateau-elephants-hippos.php

https://www.nhmc.uoc.gr/en/museum/photo-archive/selection/images/nhmc.image.83421

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippo-Cyprus.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cypriot_pygmy_hippopotamus_skull_and_jaw.jpg

https://en.wikipedia.org/wiki/Hippopotamus

https://carnivora.net/hippopotamus-gorgops-v-megatherium-americanum-t8821.html


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.