[Εξώφυλλο]

Intelligent Well Completions = Έξυπνη Ολοκλήρωση Πηγαδιών

Stefanos Ioannis Tzimas

Περίληψη


Through the years the demand for energy sources has been increased. The conventional methods of producing oil and gas are no longer sufficient to meet up with the demand. The oil and gas industry has faced several economic, geographical and technical challenges largely due to decline in crude oil prices and market volatility and there has been an increased migration to unconventional methods for the last few decades. A common solution to minimizing this problem is to increase oil production and recovery factor from new and existing oil and gas fields using Intelligent Well Completions (IWC).
This thesis analyzes Well Completions and Well Completion’s methods and focuses on the new methods of Completion, the Intelligent Well Completions.

Κατά την διάρκεια των χρόνων οι ανάγκες για πηγές ενέργειας έχουν αυξηθεί. Οι συμβατικές μέθοδοι για παραγωγή πετρελαίου δεν είναι πλέον επαρκής για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Οι πετρελαικές εταιρείες έχουν έρθει αντιμέτωπες με διάφορες οικονομικές, γεωγραφικές και τεχνικές προκλήσεις που αυξάνονται λόγω της απόκλισης της τιμής του πετρελαίου και της αστάθειας της αγοράς και έτσι έχει αυξηθεί η χρήση των μη συμβατικών μεθόδων τις τελευταίες δεκαετίες. Μία κοινή λύση για να μειωθεί αυτό το πρόβλημα είναι η αύξηση της παραγωγής και του δείκτη αποληψημότητας απο νέα και ήδη υπάρχοντα πετρελαικά πεδία χρησιμοποιώντας το Intelligent Well Completion (IWC).
Σε αυτή την διπλωματική αναλύονται το Well Completion και οι μέθοδοι Well Completion και επικεντρόνεται στις νέες μεθόδους Completion, τα Intellingent Well Completion.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.