[Εξώφυλλο]

Αξιολόγηση του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας μέσω αυτολήψης υλικού προς μοριακή ανάλυση HPV DNA και βιοδεικτών = Assessment of screening of cervical cancer by self-collected samples to molecular analysis of HPV DNA and biomarkers.

Κωνσταντίνος Διονύσιος Κιτσαντάς

Περίληψη


Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος GRECOSELF υλοποιήθηκε στατιστική ανάλυση για την αξιολόγηση του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο τραχήλου μήτρας μέσω αυτολήψης υλικού προς μοριακή ανάλυση HPV DNA και βιοδεικτών. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται, αφενός στη διενέργεια προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ελέγχου για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας με δύσκολη πρόσβαση σε Μονάδες Υγείας, βασισμένου στην αυτολήψη κολποτραχηλικών δειγμάτων για διενέργεια hrHPV DNA test, και αφετέρου στη χρήση μοριακών βιοδεικτών με σκοπό τη διαστρωμάτωση των hrHPV θετικών γυναικών, αναφορικά με τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου στον τράχηλο. Εκτιμήθηκε η αποδοχή της συσκευής αυτολήψης για λήψη κολποτραχηλικών δειγμάτων και συγκρίθηκε με τη διαδικασία εξέτασης που γίνεται από επαγγελματία υγείας. Ακόμη, αξιολογήθηκε η απόδοση του προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ελέγχου (screening) με τη χρήση HPV DNA test  σε σχέση με απόντα ή υπάρχοντα προσυμπτωματικό έλεγχο μέσω κυτταρολογίας (τεστ Παπανικολάου) κατά και πριν τα τελευταία 3 χρόνια.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα και οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ενώ στο δεύτερο περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο στηρίχθηκε η σταστιστική ανάλυση. Η ανάλυση ισχύος και η θεωρητική προσέγγιση της λογιστικής παλινδρόμησης αναπτύσσονται στο τρίτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σταστιστικής ανάλυσης και τα συμπεράσματα που σχετίζονται με τους στόχους της εργασίας.
Η ανάλυση διεξήχθη με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R Studio ενώ μέρος αυτής πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 23.

In the framework of the GRECOSELF research program, a statistical analysis was performed to assess the screening of cervical cancer by self-collected samples to molecular analysis of HPV DNA and biomarkers. On the one hand, the program is grounded on screening for cervical cancer in women residing in rural areas of Greece with limited access to Health-care Stations, based on self-collected samples in order to conduct -hrHPV DNA test and on the other hand on use of molecular biomarkers for stratification of hrHPV positive women according to the risk of developing cervical cancer. An assessment of acceptance of self-collection device for cervicovaginal specimens is performed and compared with the examination procedure by a healthcare professional. In addition, the performance of screening using HPV DNA test is assessed in comparison to absent or existing screening of cytology (Papanicolaou test) within the last 3 years and before the last 3 years.
In the first part are presented and analyzed the using data and variables, while the second part describes the theoretical framework on which the statistical analysis was based. A power analysis and a theoretical logistic regrression are performed in the third part. The fourth part summarizes the results of the statistical analysis and useful conclusions covering the objectives of the thesis.
The analysis is conducted with R Studio programming language and IBM SPSS Statistic program.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.