[Εξώφυλλο]

Μελέτη των τυπικών και άτυπων σχέσεων καθώς και των ροών πληροφορίας στο δίκτυο των στελεχών τμήματος του οργανισμού της Πολεμικής Αεροπορίας με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και του τρόπου διοίκησης = Study of formal and informal relationships as well as information flows in the network of military executives in a part of the Air Force Organization in order to improve the skills and the way of command and control.

Μανώλης Κωνσταντίνος Παπαποστόλου

Περίληψη


Οι κοινωνικές επιστήμες επικεντρώνονται στη δομή των ανθρώπινων ομάδων, των κοινοτήτων, των οργανώσεων, των αγορών, της κοινωνίας ή του παγκόσμιου συστήματος. Η κοινωνική δομή αντιπροσωπεύεται ως ένα δίκτυο κοινωνικών δεσμών. Η Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων είναι η χαρτογράφηση και αποτίμηση των σχέσεων και των ροών που αναπτύσσονται μεταξύ των ανθρώπων, των ομάδων, των υπολογιστών, των ιστοσελίδων και άλλων οντοτήτων επεξεργασίας της γνώσης. Η θεωρία της Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων προσφέρει τη μεθοδολογία για την ανάλυση των κοινωνικών σχέσεων και τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τα κοινωνικά δίκτυα και να τα ερμηνεύσουμε. Στη παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν οι πιο σημαντικές μέθοδοι μελέτης των κοινωνικών δικτύων, βάση των οποίων θα μελετηθεί και θα αναλυθεί το δίκτυο συνεργασίας το οποίο αποτελείται από το προσωπικό, επιχειρησιακό και τεχνικό, της Μοίρας Κατευθυνόμενων Βλημάτων, αναπόσπαστο κομμάτι της Πολεμικής Αεροπορίας στον τομέα της αεράμυνας, δίνοντας έμφαση στην μαθηματική ερμηνεία και οπτική παρουσίαση των one-mode, απλών και κατευθυνόμενων δικτύων που κατασκευάζονται με χρήση μιας σειράς ερωτηματολογίων. Η παρούσα διπλωματική έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο για τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και ελέγχου της Μοίρας και γενικότερα της Πολεμικής Αεροπορίας.

The social sciences focus on structure of human groups, communities, organizations, markets, society, or the world system. We conceptualize social structure as a network of social ties. Social Network Analysis is the mapping and evaluation of relationships and flows that develop between people, groups, computers, web sites, and other knowledge-processing entities. Social network analysis offers the methodology to analyze social relations, how to conceptualize social networks and how to interpret them. In this thesis, we present the most important methods of social networks analysis, which will be used to study and analyze the collaboration network consisting of the personnel, operational and technical, of the Guided Missile Squadron, integral part of the Greek Air Force in the field of air defense, emphasizing in the mathematical interpretation and visual presentation of the simple and directed networks that is created through questionnaires. This thesis is intended to be a manual for improving the method of command and control of the Squadron and Air Force in general.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.