[Εξώφυλλο]

Οι υπεράκτιες εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης υδρογονοανθράκων = Floating production, storge and offloading facilities (EPSO)

Φωτεινή Εμμανουήλ Σακελιάδου

Περίληψη


Στην εργασία αυτή εξετάζονται όλες οι υπεράκτιες διαδικασίες διάτρησης, παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής των υδρογονανθράκων. Παρουσιάζεται ο τρόπος που δημιουργούνται οι υδρογονάνθρακες, η έρευνα που πραγματοποιείται προκειμένου να εντοπιστούν τα πιθανά κοιτάσματα καθώς και οι ερευνητικές γεωτρήσεις που λαμβάνουν χώρα ώστε να προβλέψουν αν είναι οικονομικώς απολήψιμο το υπάρχον κοίτασμα. Αν βεβαιωθεί ότι είναι εφικτή η παραγωγή, ακολουθούν επιπλέον γεωτρήσεις, μελέτες και δειγματοληπτικές δοκιμές. Επιπρόσθετα, γίνεται σαφής η διαφορά των εξεδρών διάτρησης Drilling Rigs και των παραγωγικών πλατφορμών Production Platforms. Αναλυτικότερα, εκθέτονται η γεωτρητική και παραγωγική διαδικασία σε συνάρτηση με όλο τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Τμήμα του εξοπλισμού αποτελεί και το σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου όλων των διεργασιών μέσω λογισμικών. Επιπλέον, δίνονται τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα διάφορα είδη των υπεράκτιων κατασκευών καθώς καιτο υποθαλάσσιο σύστημα παραγωγής υδρογονανθράκων. Αναπόσπαστο τμήμα της παραγωγής αποτελεί η επεξεργασία τόσο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όσο και των πετροχημικών και των προϊόντων διύλισης. Γίνεται σαφής η σύνθεση αυτών καθώς και οι διεργασίες που ακολουθούνται προκειμένου να εξαχθούν με την απαιτούμενη ποιότητα στην αγορά. Τελευταίο τμήμα της εργασίας αποτελεί η χερσαία ή υπεράκτια αποθήκευση των υδρογονανθράκων και η μεταφορά αυτών μέσω αγωγών ή δεξαμενόπλοιων. Η εκφόρτωση τους γίνεται στις εγκαταστάσεις παραλαβής, συνήθως σε ειδικά διαμορφωμένα λιμάνια. Συμπερασματικά, γίνεται σαφές ότι οι πολύπλοκες διαδικασίες που ακολουθούνται είναι απαραίτητες ώστε να διανεμηθούν προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που μπορούν να είναι ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά.

This paper examines the offshore drilling, production, storage, and distribution processes of hydrocarbons. It presents how hydrocarbons are generated, the research carried out to identify potential deposits as well as the exploratory drilling that takes place to determine whether the existing deposit is economically viable. If production is confirmed to be feasible, additional drilling, studies, and sampling tests follow. Furthermore, the difference between Drilling Rigs and Production Platforms becomes clear. The drilling and production process is presented in more detail concerning all the equipment used. Part of the equipment is the system for monitoring and controlling all processes through software. Also, the characteristics and advantages of the various types of offshore structures as well as the subsea production system are given. An integral part of the production is the processing of oil and gas as well as petrochemicals and refining products. The composition of these and the processes followed to be exported with the required quality to the market becomes clear. The last part of the paper is for the onshore or offshore storage of hydrocarbons and their transport through pipelines or tankers. They are unloaded at the receiving facilities, usually in specially designed ports. In conclusion, this paper justifies that the complex procedures followed are necessary to distribute high-quality products that can be competitive in the global market.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


(2016). "Workovers & Interventions, Production Engineering And Well Performance", M.SC Hydrocarbon Exploration And Exploitation Auth. Θεσσαλονίκη.

Beccari, M., & Romano, U. (2005). ENCYCLOPAEDIA OF HYDROCARBONS. Ρώμη: ENI.

Devold, H. (2015). OIL AND GAS PRODUCTION HANDBOOK. LULU COM.

Drill Stem Testing.

Ikoku, C. U. (1992). Natural Gas Production Engineering. Malabar, Flor: R.E. Krieger.

Kassinis, S. (2015). ABOUT OIL AND GAS. Λευκωσία: KASSINIS INTERNATIONAL CONSULTING.

Kimmerlin, G. (2012). Underground gas storage facilities operated by GDF. Λονδίνο: Portland Press Ltd.

Lake, L. (2007). PETROLEUM ENGINEERING HANDBOOK. Richardson, TX: Society of Petroleum Engineers.

Molwave.chem.auth.gr. (n.d.). Ανάκτηση από http://molwave.chem.auth.gr/fabchem/?q=node/266

OILFIELD WIKI. (n.d.). Ανάκτηση από http://www.oilfieldwiki.com/wiki/Wet_Tree_and_Dry_Tree_Systems Production Operations - Production Engineering "Completions".

Schlumberger. (1998). Matrix Engineering Manual, Well Performance. Dowell Confidential.

Shell Learning Centre. (2001). EP00 - Introducing the E & P Business. Shell International Exploration and Production B.V.

What is the difference between an oil rig and an oil platform?: Theshippinglawblog. (2020, Ιούνιος 13). Ανάκτηση Ιούνιος 13, 2020, από Theshippinglawblog.com: http://www.theshippinglawblog.com/2018/08/what-is-difference-between-oil-rig-and.html

Wikipedia. (n.d.). Ανάκτηση από https://en.wikipedia.org/

Αχιλιάς, Δ., Ελευθεριάδης, Ι., & Νικολαΐδης, Ν. (2015). Αποθετήριο Κάλλιπος: Βιομηχανική οργανική χημεία. Ανάκτηση από Αποθετήριο Κάλλιπος: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1370

Βυθούλκας, Β. (2016). Πετρέλαιο - Εξόρυξη & Διύλιση. Διπλωματική Εργασία, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, Τμήμα Μηχανολόγων - Μηχανικών, Πειραιάς.

Δ. Καρώνης, Ε. Λ. Τεχνολογία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Λουκογεωργάκη, Ε. (2018, Δεκέμβριος 13). Θαλάσσιες Κατασκευές για Εκμετάλλευση Υδρογοναθράκων. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Σταματάκη, Σ. (n.d.). School of Computer and Electrical Engineering. Ανάκτηση από ecourses.dbnet.ntua.gr: http://ecourses.dbnet.ntua.gr/Mhxanikh-Petrelaiwn.html


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.