[Εξώφυλλο]

Στρωματογραφική και Παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη των τομών κατά μήκος της ακτής Μακρύγιαλου Πιερίας = Stratigraphic and Paleo-environmental study of the outcrops along the coastal area of Makrigialos Pierias.

Ανθή Κωνσταντίνος Πασχαλίδου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε στον Τομέα Γεωλογίας του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την επίβλεψη της ΕΔΙΠ Δρ. Ιωάννας Συλβέστρου.
Σκοπός και κύριο αντικείμενο της εργασίας αποτέλεσε ο καθορισμός των αποθετικών περιβαλλόντων που λειτούργησαν κατά το τέλος Μειοκαίνου αρχές Πλειοκαίνου στις νότιες ακτές του Μακρύγιαλου Πιερίας. Η επιλογή της περιοχής έγινε μετά τον εντοπισμό απολιθωμάτων και κυρίως γιγάντιων χελωνών κατά μήκος των ακτών και θεωρήθηκε χρήσιμος ο προσδιορισμός του περιβάλλοντος στο οποίο ζούσαν.
Η εργασία χωρίστηκε σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο περιελάμβανε συλλογή δειγμάτων και εργασίες πεδίου, με τον καθορισμό λιθολογίας, αλληλουχίες στρωμάτων, επαφών και δομών που εντοπίστηκαν. Στο δεύτερο εργαστηριακό στάδιο έγινε αξιολόγηση των υπαίθριων παρατηρήσεων, χρησιμοποιήθηκε μικροσκόπιο για μορφομετρία κλαστών, πραγματοποιήθηκαν κοκκομετρικές αναλύσεις και χρησιμοποιήθηκε η Κλίμακα Munsell.
Για την απεικόνιση των τομών κατασκευάστηκαν πανοραμικές φωτογραφίες, φωτομωσαϊκό και σκαριφήματα. Στο τελευταίο στάδιο κατασκευάστηκαν έξι αντιπροσωπευτικές στήλες της περιοχής και καθορίστηκαν οι φάσεις των ιζημάτων. Επιπρόσθετα, ερμηνεύτηκαν οι ακολουθίες φάσεων (FA) που προσδιορίστηκαν καθώς και τα αντίστοιχα αποθετικά περιβάλλοντα. Τέλος, η περιοχή συσχετίστηκε με την ανατολική πλευρά του Θερμαϊκού Κόλπου.                

The present bachelor thesis was carried out under the supervision of Ioanna Sylvestrou, in the Department of Geology of the Aristotle University of Thessaloniki.
The purpose and main object of the thesis was to determine the depositional environments that operated at the Late Miocene - Pliocene at the southern coast of Makrigialos Pieria. The selection of the area was made after the discovery of vertebrate fossils, mainly giant turtles; hence, it was considered useful to determine the environment in which these animals lived.
The research is divided in three stages. The first stage included sample collection and fieldwork, with the definition of lithology, sequences of layers, contacts and structures which were identified. In the second laboratory stage, the elements from outcrops were evaluated, a microscope was used for cluster morphometry, granulometric analyzes were performed, and the Munsell Scale was used. Panoramic photos, mosaics and sketches were made to illustrate the sections.
In the last stage, six representative columns of the area were constructed and the facies of the sediments were determined. In addition, the identified facies associations (FA) and the corresponding depositional environments were interpreted. Finally, the area was associated with the eastern side of the Thermaic Gulf.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Alonso-Zarza, A.M. and Tanner, L.H., 2010. Carbonates in Continental Settings: Facies, Environments and Processes, Elsevier.

Atabey, E., Atabey, N. and Kara, H., 1998. Sedimentology of caliche (calcrete) occurrences of the Kirsehir region. Mineral Research and Exploration

Institute (MTA) of Turkey Bulletin 120, 69–80.

Benda, L. and Steffens, P., 1981. Aufbau und Alter des Neogens von Katerini (Griechenland) Geol. Jb., B 42, 93-103.

Βιουγιουκαλάκης, Ε. Γ., 2002. Πετρολογική, γεωχημική και ηφαιστειολογική μελέτη των Πλειοκαινικών ηφαιστειακών σχηματισμών της Αλμωπίας. Συσχετισμός τους με τις γεωθερμικές εκδηλώσεις της περιοχής. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, A.Π.Θ., Αριθμός Παραρτήματος Επιστημονικής Επετηρίδας 382 σελ.

Ι.Γ.Μ.Ε, 1986. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος 1:50.000, φύλλο Κατερίνη υπό Μέττο, Α. & Κουτσουβέλη, Α., Μικροπαλαιοντολογία: Τσαπραλής, Β., Παλυνολογία: Ιωακείµ, Χ., Αθήνα.

Hodan, M., 2016. Complex Fluvial-Lacustrine Interactions as Revealed by Outcrop to Subsurface Analysis of the Renegade Tongue, Green River

Formation, Uinta Basin, Utah. Conference: AAPG ACE 2016 Annual Convention & Exhibition.

Krug, A. M., 1995. Geochemical Exploration in Calcrete Terrains. Dissertation, Department of Geology (Mineral Exploration), Rhodes University, Grahamstown, South Africa.

Leckie, D.A., Fox, C. and Tarnocai, C. 1989. Multiple paleosols of the late Albian Boulder Creek Formation, British Columbia, Canada; Sedimentology, v.36, no.2, p.307-323.

Lepre, C., J., 2017. Crevasse-splay and associated depositional environments of the hominin-bearing lower Okote Member, Koobi Fora Formation (Plio-Pleistocene), Kenya. The Depositional Record; 3(2), 161–186.

Miall, A., D., 2006. The geology of fluvial deposits: sedimentary facies, basin analysis and petroleum geology. 4th printing. Springer-Verlag Inc., Berlin, 582p.

Μουντράκης, Δ., 2010. Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Muhsİn, E., Selahattİn, K., Zübeyde, H. and Murat, G., 2008. Quaternary Calcrete Development in the Mersin Area, Southern Turkey. Turkish Journal οf Earth Sciences, 17(4), 763-784.

Munsell Color (Firm). 2010 Munsell soil color charts: with genuine Munsell color chips. Grand Rapids, MI :Munsell Color.

Reading, H. G., 1996. Sedimentary Environments: Processes, facies and stratigraphy. BLACKWELL. University of Oxford, 704p.

Retallack, G.J., 1988. Field recognition of paleosols; Geological Society of America Special Papers, v.216, p.1-20.

Ricardo, N. M., Jorge, F.G., Luis, A.B. and Aldo, M. U., 2012. 12. Fluvial Environments. In: Van Loon, A.J. (ed), Trace Fossils as Indicators of Sedimentary Environments, Elsevier, 329-371.

Σαλτσίδου, Μ., 2020. Συμβολή στη μελέτη των χελωνών Testudinidae και Geoemydidae από το Πλειόκαινο του Μακρύγιαλου Πιερίας. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 59 σελ.

Sim, A.C.Y., Ong, D.E.L Tai, L.Y., Ting, W.H., Chai, E.P.S. and Bachat, J., 2016. Characteristics of Hardpan Calcrete of the Nyalau Formation and Impact on Design of Shallow Foundations. Geotechnical Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA.

Soares, M. V. Th., Basilici, G., Dal’ Bo, P. F., da Silva Marinho Th., Mountney N. P., Colombera, L., de Oliveira, E., F. and da Silva, K., E., B, 2018. Climatic and geomorphologic cycles in a semiarid distributive fluvial system, Upper Cretaceous, Bauru Group, SE Brazil. Sedimentary Geology, 372, 75-95. ISSN 0037-0738.

Συλβέστρου, Α., Ι., 2002. Στρωματογραφική παλαιοντολογική και παλαιογεωγραφική μελέτη των Νεογενών - Τεταρτογενών αποθέσεων της λεκάνης Κατερίνης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Αριθμός Παραρτήματος Επιστημονικής Επετηρίδας Νο 67, 370 σελ.

Συρίδης, Γ., 1990. Λιθοστρωματογραφική, βιοστρωματογραφική και παλαιογεωγραφική μελέτη των Νεογενών - Τεταρτογενών ιζηματογενών σχηματισμών της Χερσονήσου Χαλκιδικής. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ., Αριθμός Παραρτήματος Επιστημονικής Επετηρίδας Νο 11 243 σελ.

Vlachos, E., 2015. The fossil chelonians of Greece. Systematics - Evolution - Stratigraphy – Palaeoecology. PhD, Scientific Annals of the School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece no 173, 479 p.

Vlachos, E., Tsoukala, E., & Corsini, J. (2014). Cheirogaster bacharidisi, sp. nov., a new species of a giant tortoise from the Pliocene of Thessaloniki (Macedonia, Greece). Journal of Vertebrate Paleontology, 34(3), 560-575.

Vasileiadou KV, Koufos GD, Syrides GE (2003) Silata, a new locality with micromammals from the Miocene/Pliocene boundary of the Chalkidiki peninsula, Macedonia, Greece. Deinsea 10(1), 549–562

Walker, R.G. and James, N.P., 1992. Facies models. Response to sea level change. Geological Association of Canada.

Wang, J., 2018. Fluvial Fan Architecture, Facies and Interaction with Lake: Lessons Learned from the Sunnyside Delta Interval of the Green River Formation, Uinta Basin, Utah. Thesis, Geology and Geological Engineering, Colorado School of Mines.

Wright, V.P., 1992. Paleosol recognition: a guide to early diagenesis in terrestrial settings; Chapter 12 in Diagenesis, III, Wolf, K.H. and Chilingarian, G.V. (eds.), volume 47 in ‘Developments in Sedimentology’ series, Elsevier, Amsterdam, New York, p.591-619.

Χριστοδούλου, Γ., 1965. Η γεωλογική κατασκευή της πεδιάδος Θεσσαλονίκης - Γιαννιτσών, ως συνάγεται αυτή εκ της µικροπαλαιοντολογικής ερεύνης του υλικού τριών βαθειών γεωτρήσεων. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας VI (2), 249-296.

Διαδικτυακές Πηγές

Ενημερωτικός ιστότοπος orykta.gr, Σχήμα των γεωτεκτονικών ζωνών της Ελλάδας. http://www.orykta.gr/ (ανακτήθηκε στις 12-10-2020)

Ιστότοπος Google Earth, Πανοραμική εικόνα περιοχής μελέτης Μακρύγιαλος Πιερίας- Σχήμα 7. https://www.google.com/earth/ (ανακτήθηκε στις 12-10-2020)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.