[Εξώφυλλο]

Μελέτη της σεισμικής έξαρσης στην περιοχή Soma/Kirkagac της Δυτικής Τουρκίας, 2019-2020 = Study of The seismic excitation in the Soma/Kirkagatc της δυτικής Τουρκίας, 2019-2020.

Βασίλειος Κωνσταντίνος Αναγνώστου

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα την μελέτη της σεισμικής έξαρσης στην περιοχή των πόλεων Soma και Kirkagac την περίοδο Μαΐου 2019- Μαΐου 2020. Οι βασικοί στόχοι της διπλωματικής εργασίας αυτής είναι η μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή με επαναπροσδιορισμό των εστιακών παραμέτρων των σεισμών, η συσχέτιση της κατανομής των επικέντρων με τις σεισμοτεκτονικές ιδιότητες της και η αναλυτική διερεύνηση της γεωμετρίας της περιοχής που δραστηριοποιήθηκε. Αρχικά περιγράφεται το σεισμοτεκτονικό καθεστώς της περιοχής μελέτης και δίνονται στοιχεία για τη σεισμικότητα της περιοχής. Στη συνέχεια αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την λήψη δεδομένων και την επεξεργασία τους και περιγράφεται η μέθοδος επαναπροσδιορισμού των εστιακών συντεταγμένων. Τέλος πραγματοποιείται η χωρική και χρονική κατανομή των σεισμών της ακολουθίας και η περιγραφή των μηχανισμών γένεσης των ισχυρότερων εξ αυτών. Οι χωρικές και χρονικές κατανομές εξετάζονται, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη γεωμετρία του σεισμογόνου χώρου και την εξέλιξη της ακολουθίας.

The aim of this bachelor thesis is to study the seismic exacerbation in the area of the cities of Soma and Kirkagac, in the period May 2019-May 2020. The main objectives of this thesis is to relocate the epicenters of the sequence’s earthquakes, to correlate the distribution of the epicenters with the area’s seismotectonic properties and to investigate in detail the geometry of the area that was activated. Initially, the seismotectonic setting of the study area is described and data on the seismicity of the area are given. Then the methodology followed for data acquisition and processing is analyzed and the method of relocating the epicenter coordinates is described. Ultimately, the spatial and temporal distribution of the earthquakes of the sequence and the description of the fault plane solutions for the strongest of them are performed. The spatial and temporal distributions are examined, in order to draw conclusions about the geometry of the region of study and the development of the sequence.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aktug, B., Nocquet, J. M., Cingöz, A., Parsons, B., Erkan, Y., England, P., ... & Tekgül, A. «Deformation of western Turkey from a combination of permanent and campaign GPS data: Limits to block‐like behavior.» Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2009: 114.

Ambraseys, N. N., and J. S. Tchalenko. «"Seismotectonic aspects of the Gediz, Turkey, earthquake of March 1970.".» Geophysical Journal International 30, no. 3, 1972: 229-252.

Båth, Markus. «"Lateral inhomogeneities of the upper mantle.".» Tectonophysics 2.6, 1965: 483-514.

Bozkurt, E. «Neotectonics of Turkey–a synthesis.» Geodinamica acta, 14(1-3), 2001: 3-30.

Burc Oral, M., Reilinger, R. E., Nafi Toksöz, M., King, R. W., Aykut Barka, A., Kinik, I., & Lenk, O. «Global positioning system offers evidence of plate motions in eastern Mediterranean.» EOS, Transactions American Geophysical Union 76(2), 1995: 9-11.

Deng, J., & Sykes, L. R. «Stress evolution in southern California and triggering of moderate‐, small‐, and micro‐size earthquakes.» Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 1997: 24411-24435.

Dziewonski, A. M., T.-A. Chou and J. H. Woodhouse. «Determination of earthquake source parameters from waveform data for studies of global and regional seismicity.» J. Geophys. Res., 86, 1981: 2825-2852.

Ekström, G., M. Nettles, and A. M. Dziewonski. «The global CMT project 2004-2010: Centroid-moment tensors for 13,017 earthquakes.» Phys. Earth Planet. Inter 1-9, 2012: 200-201.

European-Mediterranean Seismological Centre. 2020. https://www.emsc-csem.org (πρόσβαση 10 12, 2020).

Eyidoğan, H., U. Güçlü, Z. Utku, and E. Değirmenci. «"Türkiye büyük depremleri makrosismik rehberi (1900-1988).".» Kurtiş Matbaası, İstanbul, 1991.

Eyidoğan, Haluk, and James Jackson. «"A seismological study of normal faulting in the Demirci, Alaşehir and Gediz earthquakes of 1969–70 in western Turkey: Implications for the nature and geometry of deformation in the continental crust." .» Geophysical Journal International 81, no. 3, 1985: 569-607.

Gutenberg, Beno, and Charles F. Richter. «Frequency of earthquakes in California.» Bulletin of the Seismological Society of America, 34(4), 1944: 185-188.

Helmholtz-Centre, Potsdam. «The SeisComP seismological software package.» Του/Της GFZ German Research Centre for Geosciences and gempa GmbH. GFZ Data Services, 2008.

Herece, E. «The fault trace of 1953 yenice-Gönen Earthquake and the westernmost known extension of the naf system in the biga peninsula.» Maden Tetkik ve Arama, 1990: 31-42.

HUSN (Hellenic Unified Seismological Network). 2020. http://geophysics.geo.auth.gr/ss/ (πρόσβαση 10 13, 2020).

Hutton, L. K. and Boore, David M. «The M_L scale in Southern California.» Bulletin of the Seismological Society of America, 77 (6), 1987: 2074-2094.

Jackson, James, and Thomas J. Fitch. «"Seismotectonic implications of relocated aftershock sequences in Iran and Turkey.".» Geophysical Journal International 57, no. 1, 1979: 209-229.

Kanamori, Hiroo, and Don L. Anderson. «"Theoretical basis of some empirical relations in seismology.".» Bulletin of the seismological society of America 65, no. 5, 1975: 1073-1095.

Kandilli Observatory And Earthquake Research Institute, Bosphorus Univ. «“Bogazici University Kandilli Observatory And Earthquake Research Institute.”.» International Federation of Digital Seismograph Networks. 2001.

McKenzie, D. P. «Active tectonics of the Alpine—Himalayan belt: the Aegean Sea and surrounding regions.» Geophysical Journal International 55(1), 1978: 217-254.

—. «Plate tectonics of the Mediterranean region.» Nature 226(5242), 1970: 239-243.

Mesimeri, M., Kourouklas, C., Papadimitriou, E., Karakostas, V., & Kementzetzidou, D. «Analysis of microseismicity associated with the 2017 seismic swarm near the Aegean coast of NW Turkey.» Acta Geophysica, 66(4), 2018: 479-495.

Mitchell, William A. «"Reconstruction after Disaster: The Gediz Earthquake of 1970.".» Geographical Review 66, no. 3, 1976: 296-313.

Nalbant, Süleyman S., Aurélia Hubert, and Geoffrey CP King. «"Stress coupling between earthquakes in northwest Turkey and the north Aegean Sea.".» Journal of Geophysical Research: Solid Earth 103, no. B10, 1998: 24469-24486.

Omori, F. «On the aftershocks of earthquakes.» Journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo, 1894: 111-200.

Panagiotopoulos, D. G., and B. C. Papazachos. «"Travel times of Pn-waves in the Aegean and surrounding area.".» Geophysical Journal International 80, no. 1, 1985: 165-176.

Papadimitriou, E. E., & Sykes, L. R. «Evolution of the stress field in the northern Aegean Sea (Greece).» Geophysical Journal International, 2001: 747-759.

Papazachos, B. C., & Comninakis, P. E. «Geophysical features of the Greek island arc and eastern Mediterranean ridge.» In Com. Ren. Des Sceances de la Conference Reunie a Madrid 16. Madrid, 1969. 74-75.

—. «Geophysical and tectonic features of the Aegean arc.» Journal of Geophysical Research 76 (35), 1971: 8517-8533.

Papazachos, B. C., E. E. Papadimitriou, A. A. Kiratzi, C. B. Papazachos, and E. K. Louvari. «"Fault plane solutions in the Aegean Sea and the surrounding area and their tectonic implication.".» Boll. Geof. teor. appl 39, no. 3, 1998: 199-218.

Papazachos, B. C., E. M. Scordilis, D. G. Panagiotopoulos, C. B. Papazachos, and G. F. Karakaisis. «Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes.» Bulletin of the Geological Society of Greece 36 (3), 2004: 1482-1489.

Papazachos, B. C., Kiratzi, A. A., Hatzidimitriou, P. M., & Rocca, A. C. «Seismic faults in the Aegean area. .» Tectonophysics, 106(1-2), 1984: 71-85.

Papazachos, B.C., Comninakis, P.E., Karakaisis, G.F., Karakostas, B.G., Papaioannou, Ch.A., Papazachos, C.B. and E.M. Scordilis. «A catalogue of earthquakes in Greece and surrounding area for the period 550BC-1999.» Publ. Geophys. Laboratory, University of Thessaloniki 1, 2000: 333.

Papazachos, B.C., Comninakis, P.E., Scordilis, E.M., Karakaisis, G.F. and C.B. Papazachos. «A catalogue of earthquakes in the Mediterranean and surrounding area for the period 1901 - 2010.» Publ. Geophys. Laboratory, University of Thessaloniki, 2010.

Papazachos, C. «An alternative method for a reliable estimation of seismicity with an application in Greece and the surrounding area.".» Bulletin of the seismological society of America 89, no. 1, 1999: 111-119.

Paradisopoulou, P. M., Papadimitriou, E. E., Karakostas, V. G., Taymaz, T., Kilias, A., & Yolsal, S. «Seismic hazard evaluation in western Turkey as revealed by stress transfer and time-dependent probability calculations.» Pure and applied geophysics 167(8-9), 2010: 1013-1048.

Reilinger, R., McClusky, S., Vernant, P., Lawrence, S., Ergintav, S., Cakmak, R., ... & Nadariya, M. «GPS constraints on continental deformation in the Africa‐Arabia‐Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions.» Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 2006: 111(B5).

Scordilis, E. M., Karakaisis, G. F., Karacostas, B. G., Panagiotopoulos, D. G., Comninakis, P. E., & Papazachos, B. C. «Evidence for transform faulting in the Ionian Sea: the Cephalonia island earthquake sequence of 1983.» Pure and Applied Geophysics, 123(3), 1985: 388-397.

Seiscomp3. 26 06 2020. https://www.seiscomp.de/seiscomp3/ (πρόσβαση 10 13, 2020).

Sümer, Ökmen, Bora Uzel, Çağlar Özkaymak, and Hasan Sözbilir. «"Kinematics of the Havran-Balıkesir Fault Zone and its implication on geodynamic evolution of the Southern Marmara Region, NW Anatolia.".» Geodinamica Acta 30, no. 1, 2018: 306-323.

Tezel, Timur, Takuo Shibutani, and Bülent Kaypak. «"Crustal thickness of Turkey determined by receiver function.".» Journal of Asian Earth Sciences 75, 2013: 36-45.

Tirel, Céline, Frédéric Gueydan, Christel Tiberi, and Jean-Pierre Brun. «"Aegean crustal thickness inferred from gravity inversion. Geodynamical implications.".» Earth and Planetary Science Letters 228, no. 3-4, 2004: 267-280.

United States Geological Survey. 13 10 2020. https://www.usgs.gov/ (πρόσβαση 10 13, 2020).

Utsu, Tokuji. «A statistical study on the occurrence of aftershocks.» Geophys. Mag. 30, 1961: 521-605.

Wessel, P., Luis, J. F., Uieda, L., Scharroo, R., Wobbe, F., Smith, W. H. F., & Tian, D. «The Generic Mapping Tools version 6.» Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 20,, 2019: 5556–5564.

Westaway, R. «Block rotation in western Turkey: 1. Observational evidence.» Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 95(B12), 1990: 19857-19884.

Yilmaz, Y., Genç, Ş. C., Gürer, F., Bozcu, M., Yilmaz, K., Karacik, Z., ... & Elmas, A. «When did the western Anatolian grabens begin to develop?» Geological Society, London, Special Publications, 173(1), 2000: 353-384.

Β.Κ Παπαζάχος, Γ.Φ. Καρακαϊσης, Π.Μ. Χατζηδημητρίου. Εισαγωγή στη Σεισμολογία. Θεσσαλονίκη: Ζητη, 2005.

Μουντράκης, Δημοσθένης. Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010.

Παπαζάχος Β.Κ., Μουντράκης Δ.Μ., Παπαζάχος Κ.Β., Τρανός Μ.Δ., Καρακαΐσης. «“Τα ρήγματα που προκάλεσαν τους γνωστούς ισχυρούς σεισμούς στην Ελλάδα και τη γύρω περιοχή από τον 5ο αιώνα π. Χ. μέχρι σήμερα.”.» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής

Σεισμολογίας,28-30 Νοεμβρίου. 2001. 17-26.

Παραδεισοπούλου, Παρθένα. «Συμβολή στη μελέτη της σεισμικότητας του ελληνικού χώρου σε σύνδεση με τις μεταβολές του πεδίου των τάσεων.» No. GRI-2010-4167. Aristotle University of Thessaloniki, 2009.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.