[Εξώφυλλο]

Κοιτάσματα τύπου skarn = Skarn deposits.

Νικόλαος Κωνσταντίνος Δούκας

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή διατριβή αφορά τα κοιτάσματα skarn. Γίνεται αναφορά στον ορισμό του συγκεκριμένου τύπου κοιτάσματος,
στην ταξινόμησή του ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες σχηματισμού που επικρατούν και τα χαρακτηριστικά του.
Ο συγκεκριμένος τύπος κοιτάσματος έχει μεγάλη οικονομική σημασία, καθώς αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης πληθώρας χρήσιμων χημικών στοιχείων.
Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην ορυκτολογία και την γεωχημεία των skarn και στο πώς κατατάσσονται βάση αυτών των χαρακτηριστικών.
Αναλύεται η έννοια της μετασωμάτωσης επαφής και της διαδικασίας της διάχυσης και διήθησης που είναι υπεύθυνη για την γένεση των κοιτασμάτων skarn
σε συγκεκριμένα τεκτονικά περιβάλλοντα, καθώς και οι αναγκαίες συνθήκες για τον σχηματισμό τους, αλλά και η εξέλιξη των συγκεκριμένων κοιτασμάτων skarn.
Τέλος αναφέρονται κάποια σημαντικά κοιτάσματα skarn στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

The present diploma thesis refers to the skarn mineral deposits.
Special reference is made to the definition of the term skarn and to the classification of the deposits according to their characteristics
and the prevailing conditions of formation. This deposit type is economically valuable because of the large variety of chemical elements that includes.
Special reference is made to the mineralogy and geochemistry of skarn deposits and their classification based on them. The definition of metasomatism,
the progress of diffusion and filtration which is responsible for the genesis of skarn deposits at specific tectonic environments,
the formation conditions and the evolution of skarn deposits, are discussed in details.
Finally, some important skarn deposits from Greece and worldwide are described.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:
κοίτασμα , skarn , μεταμόρφωση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Δημητριάδης, Σ. (1988). “Εισαγωγή στην πετρολογία των μεταμορφωμένων πετρωμάτων”, Εκδόσεις: Γιαχούδη Γιαπούλη

Μαρούση, Γ. Ε. (2018). Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη των εμφανίσεων μελίλιθου από τη ζώνη skarn στη Μαρώνεια, Ροδόπης, Θράκη,= Minerological and geochmeical study of the melilite from the skarn zone of Maronia Rhodope, Thrace. Προ/Μεταπτυχιακές Διατριβές στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ.

Μουντράκης, Δ. (2010). “Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας”, Εκδόσεις: University Studio Press

Μπόσκος, Ε., (1978). Ο σκαπόλιθος της Σερίφου και παρατηρήσεις σχετικά με τη σύσταση του γρανάτη ορισμένων γρανατιτών της νήσου. Δελτ.Ελλην.Γεωλ.Εταιρίας, τομ. ΧΙΙΙ/2, σελ.34-45.

Παπασπύρου, Μ. Ά. Γ. (2016). Ορυκτολογική και γεωχημική μελέτη του σχηματισμού Skarn του πλουτωνίτη του Πανοράματος, Δράμα Β. Ελλάδα. Προ/Μεταπτυχιακές Διατριβές στη Βιβλιοθήκη Θεόφραστος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ.

Σολωμός, Χ., Βουδούρης, Π., & Κατερινόπουλος, Α. (2004). Ορυκτολογική μελέτη μεταλλοφορίας βισμουθίου-χρυσού-αντιμονίου στην περιοχή

Καμαρίζας Λαυρίου. Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 36(1), 387-396.

Burt, D. M. (1982). Skarn deposits; historical bibliography through 1970. Economic Geology, 77(4), 755-763.

Cartwright, I., and I. S. Buick, (1995). Formation of wollastonite‐bearing marbles during late regional metamorphic channelled fluid flow in the Upper

Calcsilicate Unit of the Reynolds Range Group, central Australia. Journal of Metamorphic Geology 13.3 397-417.

Ducoux, M., Branquet, Y., Jolivet, L., Arbaret, L., Grasemann, B., Rabillard, A.,... & Drufin, S. (2017). Synkinematic skarns and fluid drainage along detachments: The West Cycladic Detachment System on Serifos Island (Cyclades, Greece) and its related mineralization. Tectonophysics, 695, 1-26.

Einaudi, M. T., & Burt, D. M. (1982). Introduction; terminology, classification, and composition of skarn deposits. Economic geology, 77(4), 745-754.

Einaudi, M. T., MT, E., & LD, M. (1981). Skarn deposits.

Fitros, M., Tombros, S. F., Kokkalas, S., Kilias, S. P., Perraki, M., Skliros, V.,... & Zhai, D. (2020). REE-enriched skarns in collisional settings: The example of Xanthi's Fe-skarn, Rhodope Metallogenetic Massif, Northern Greece. Lithos, 105638.

Fitros, M., Tombros, S. F., Williams-Jones, A. E., Tsikouras, B., Koutsopoulou, E., & Hatzipanagiotou, K. (2017). Physicochemical controls on bismuth mineralization: an example from Moutoulas, Serifos island, Cyclades, Greece. American Mineralogist, 102(8), 1622-1631.

Golmohammadi, A., Karimpour, M. H., Shafaroudi, A. M., & Mazaheri, S. A. (2015). Alteration-mineralization, and radiometric ages of the source pluton at the Sangan iron skarn deposit, northeastern Iran. Ore Geology Reviews, 65, 545-563.

Hammarstrom, J. M., Kotlyar, B. B., Theodore, T. G., Elliott, J. E., John, D. A., Doebrich, J. L.,... & Klein, D. P. (1995). Cu, Au, and Zn-Pb Skarn Deposits. Preliminary Compilation of Descriptive Geoenvironmental Mineral Deposit Models, US Geological Survey Open-File Report, 95-831.

Hewitt, W. P. (1984). Two articles on skarn deposits; a discussion. Economic Geology, 79(4), 768-769.

Iglseder, C., Grasemann, B., Schneider, D. A., Petrakakis, K., Miller, C., Klötzli, U. S.,... & Rambousek, C. (2009). I and S-type plutonism on Serifos (W-

Cyclades, Greece). Tectonophysics, 473(1-2), 69-83.

Kornprobst, J., 2002. Metamorphic rocks and their geodynamic significance. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London, 208pp.

Kwak, T. A. P. (1986). Fluid inclusions in skarns (carbonate replacement deposits). Journal of Metamorphic Geology, 4(4), 363-384.

Kwak, T. A. (2012). W-Sn skarn deposits: and related metamorphic skarns and granitoids. Elsevier.

Leavitt, D. L. (1987). Skarns of southwestern Maine. Rocks & Minerals, 62(6), 429-432.

Li, S., Yang, X., Huang, Y., & Sun, W. (2014). Petrogenesis and mineralization of the Fenghuangshan skarn Cu-Au deposit, Tongling ore cluster field,

Lower Yangtze metallogenic belt. Ore Geology Reviews, 58, 148-162.

Meinert, L.D., (1990). Skarn deposits in Nevada-geology, mineralogy, and petrology of Au, Cu, W, and Zn skarns. In: Meinert, L.D., Myers, G.L.,

Brooks, J.W. (Eds.), Geological Society of Nevada Fieldtrip #2 Guidebook, pp. 41-72.

Meinert, L. D. (1992). Skarns and skarn deposits. Geoscience Canada.

Meinert, L. D. (1997). Application of skarn deposit zonation models to mineral exploration. Exploration and Mining Geology, 6, 185-208.

Meinert, L. D. (2020). 3. THE GENESIS AND EXPLORATION OF SKARN DEPOSITS. Geochemical Perspectives, 9(1), 17-41.

Meinert, L. D., Hedenquist, J. W., Satoh, H., & Matsuhisa, Y. (2003). Formation of anhydrous and hydrous skarn in Cu-Au ore deposits by magmatic fluids. Economic Geology, 98(1), 147-156.

Meinert, L. D., Hefton, K. K., Mayes, D., & Tasiran, I. (1997). Geology, zonation, and fluid evolution of the Big Gossan Cu-Au skarn deposit, Ertsberg district, Irian Jaya. Economic Geology, 92(5), 509-534.

Mertig, H. J., Rubin, J. N., & Kyle, J. R. (1994). Skarn Cu Au orebodies of the Gunung Bijih (Ertsberg) district, Irian Jaya, Indonesia. Journal of Geochemical Exploration, 50(1-3), 179-202.

Misra, K. C. (2000). Skarn deposits. In Understanding Mineral Deposits (pp. 414-449). Springer, Dordrecht.

Miyashiro, A. (1994). Metamorphic petrology. CRC Press.

Murakami, H. (2005, July). How to Study skarn type Deposits. In A short time expert seminar in MTA, Ankara.

Nakano, T., Yoshino, T., Shimazaki, H., & Shimizu, M. (1994). Pyroxene composition as an indicator in the classification of skarn deposits. Economic Geology, 89(7), 1567-1580.

Pirajno, F. (2009). Skarn systems. In Hydrothermal processes and mineral systems (pp. 535-580). Springer, Dordrecht.

Nebel, M. L., Hutchinson, R. W., & Zartman, R. E. (1991). Metamorphism and polygenesis of the Madem Lakkos polymetallic sulfide deposit, Chalkidiki,

Greece. Economic Geology, 86(1), 81-105.

Rubin, J. N., & Kyle, J. R. (1997). Precious metal mineralogy in porphyry-, skarn-, and replacement-type ore deposits of the Ertsberg (Gunung Bijih) District, Irian Jaya, Indonesia. Economic Geology, 92(5), 535-550.

Sepidbar, F., Mirnejad, H., Li, J. W., Wei, C., George, L. L., & Burlinson, K. (2017). Mineral geochemistry of the Sangan skarn deposit, NE Iran: implication for the evolution of hydrothermal fluid. Geochemistry, 77(3), 399-419.

Sepidbar, F., Mirnejad, H., Li, J. W., & Ma, C. (2017). Mineral and stable isotope compositions, phase equilibria and 40Ar-39Ar geochronology from the iron skarn deposit in Sangan, northeastern Iran. Ore Geology Reviews, 91, 660-681.

Shen, J. F., Santosh, M., Li, S. R., Zhang, H. F., Yin, N., Dong, G. C.,... & Yu, H. J. (2013). The Beiminghe skarn iron deposit, eastern China: geochronology, isotope geochemistry and implications for the destruction of the North China Craton. Lithos, 156, 218-229.

Sieber, M. J., Brink, F. J., Leys, C., King, P. L., & Henley, R. W. (2020). Prograde and retrograde metasomatic reactions in mineralised magnesium-silicate skarn in the Cu-Au Ertsberg East Skarn System, Ertsberg, Papua Province, Indonesia. Ore Geology Reviews, 103697.

Siron, C. R., Rhys, D., Thompson, J. F., Baker, T., Veligrakis, T., Camacho, A., & Dalampiras, L. (2018). Structural controls on porphyry Au-Cu and Au-rich polymetallic carbonate-hosted replacement deposits of the Kassandra mining district, northern Greece. Economic Geology, 113(2), 309-345.

Siron, C. R., Thompson, J. F., Baker, T., Darling, R., & Dipple, G. (2019). Origin of Au-rich carbonate-hosted replacement deposits of the Kassandra mining district, northern Greece: Evidence for late Oligocene, structurally controlled, and zoned hydrothermal systems. Economic Geology, 114(7), 1389-1414.

Somarin, A. K., & Moayyed, M. (2002). Granite-and gabbrodiorite-associated skarn deposits of NW Iran. Ore Geology Reviews, 20(3-4), 127-138.

St Seymour, K., Zouzias, D., Tombros, S., & Kolaiti, E. (2009). Geochemistry of the Serifos pluton (Cycladic islands) and associated iron oxide and sulfide ores: Skarn or metamorphosed exhalite deposits?. Neues Jahrbuch für Mineralogie-Abhandlungen: Journal of Mineralogy and

Geochemistry, 186(3), 249-270.

Voudouris, P. (2005). Gold and silver mineralogy of the Lavrion deposit, Attika, Greece. In Mineral deposit research: meeting the global challenge (pp. 1089-1092). Springer, Berlin, Heidelberg.

Voudouris, P., Katerinopoulos, A., & Magganas, A. (2005, October). Skarn mineralogy of a shoshonitic plutonic complex (Maronia, NE Greece). In 2nd Congress Econ Geol Comm, Geol Soc Greece, sp (Vol. 19, p. 28).

Voudouris, P., Mavrogonatos, C., Rieck, B., Kolitsch, U., Spry, P. G., Scheffer, C.,... & Zaimis, S. (2018). The gersdorffite-bismuthinite-native gold association and the skarn-porphyry mineralization in the Kamariza mining district, Lavrion, Greece. Minerals, 8(11), 531.

Voudouris, P., Melfos, V., Spry, P. G., Bonsall, T. A., Tarkian, M., & Solomos, C. (2008). Carbonate-replacement Pb-Zn-Ag±Au mineralization in the Kamariza area, Lavrion, Greece: Mineralogy and thermochemical conditions of formation. Mineralogy and Petrology, 94(1-2), 85, 93(1-2), 79-110.

Xie, J., Tang, D., Qian, L., Wang, Y., & Sun, W. (2020). Geochemistry of sulfide minerals from skarn Cu (Au) deposits in the Fenghuangshan ore field, Tongling, eastern China: Insights into ore-forming process. Ore Geology Reviews, 103537.

Zharikov, V. A. (1970). Skarns (part I). International Geology Review, 12(5), 541-559.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.