[Εξώφυλλο]

Εμφανίσεις Πολύτιμων Λίθων στην Ελλάδα = Gemstone Appearances in Greece

Παρασκευή Στυλιανός Βαλαή

Περίληψη


Στον Ελληνικό χώρο πολύτιμοι λίθοι εμφανίζονται σε διάφορους τύπους πετρωμάτων κυρίως από τέσσερις τεκτονικές-μεταμορφικές μονάδες, τους ορεινούς όγκους Ροδόπης, Πελαγονικής και Αττικοκυκλαδικής, και την ενότητα Φυλλιτών-Χαλαζιτών της Κρήτης. Σε κρυσταλλικά πετρώματα, οι πολύτιμοι λίθοι σχετίζονται τόσο με μεταμορφικές-μετασωματικές διεργασίες (π.χ. κορούνδια, Mn-ανδαλουσίτη, σπεσσαρτίνη, τιτανίτη, ιαδείτη) όσο και με το σχηματισμό αλπικού τύπου φλεβών, όπως για παράδειγμα, χαλαζίας, αλβίτης, αδoυλάριος και τιτανίτης. Τα Τριτογενή μαγματικά-υδροθερμικά περιβάλλοντα περιλαμβάνουν ποικιλίες ζαφειριού, βηρύλλου, γρανάτη, βεζουβιανίτη, επιδότου, φθορίτη και ποικιλίες SiO2. Η υπεργενής ζώνη οξείδωσης του κοιτάσματος στο Λαύριο φιλοξενεί τους πολύτιμους λίθους σμισθονίτη και αζουρίτη. Τα ηφαιστειακά πετρώματα της περιοχής Κορνοφωλιά Έβρου, φιλοξενούν μεγάλο αριθμό φλεβών επιθερμικού τύπου που αποτελούνται κυρίως από πολύμορφα του πυριτίου όπως χαλαζία (πράσινου), χαλκηδόνιο, οπάλιο και αμέθυστο σε συνδυασμό με διάφορα πυριτικά, ανθρακικά, οξείδια και σουλφίδια. Το χρώμα των πράσινων κρυστάλλων χαλαζία προκαλείται από δύο γενεών μικρά εγκλείσματα αμφιβόλου εντός του κρυστάλλου. Εκτός από τα πολύμορφα του πυριτίου στις φλέβες αυτές υπάρχουν επίσης ακόμη ασβεστίτης και ζεόλιθοι. Τα πετρώματα-ξενιστές είναι ηλικίας Ολιγοκαίνου έως Πλειστόκαινου και συνδέονται με ασβεστούχο αλκαλικό έως σωσσονιτικό μαγματισμό ενδιάμεσης έως όξινης σύστασης. Oι επιθερμικού τύπου φλέβες, υψηλής έως ενδιάμεσης θείωσης, συνδέονται με ηφαιστειακά πετρώματα στην βόρεια Ελλάδα (π.χ. Κασσιτερές, Κίρκη, Kορνοφωλιά, Λέσβος) και στο νησί της Μήλου. Συγκεντρικές ζώνες με εναλλαγές αμέθυστου, χαλκηδονίου και/ή ανθρακικών ορυκτών είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των φλεβών με αμέθυστο. Η υδροθερμική εξαλλοίωση στα πετρώματα γύρω από τις φλέβες του χαλαζία περιλαμβάνει σερικίτη, καλιούχους αστρίους, επίδοτο και ζεόλιθο. Οι αμέθυστοι από Κορνοφωλιά, Μεγάλα Θερμά, Καλόγριες και Βουνό Χόνδρο σχηματίστηκαν με ανάμιξη μετρίως αλατούχων υδροθερμικών ρευστών με ρευστά χαμηλής αλατότητας σε σχετικά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και οι δύο ποικιλίες χαλαζία (πράσινου χαλαζία και αμέθυστου) χαρακτηρίζονται από ισοτοπικές συστάσεις που δείχνουν ανάμιξη μαγματικού και μετεωρικού/θαλάσσιου νερού.
Λέξεις-κλειδιά: Εμφανίσεις πολύτιμων λίθων, πετρώματα-ξενιστές, ποικιλίες χαλαζία, Ελλάδα

In the Hellenides Orogen, various minerals of gem quality occur in different rock types from four main tectono-metamorphic units, the Rhodope, Pelagonian, and the Attico-Cycladic massifs, and the Phyllites-Quartzites unit of Crete Island. In crystalline rocks, gemstones are related to both regional metamorphic-metasomatic processes (e.g., gem corundums, Mn-andalusite, spessartine, titanite, jadeite), and to the formation of late alpine-type fissures, such as, for example, quartz, albite, adularia and titanite. The Tertiary magmatic-hydrothermal environments provide gem-quality sapphire, beryl, garnet, vesuvianite, epidote, fluorite, and SiO2 varieties. The supergene oxidation zone of the Lavrion deposit hosts gem-quality smithsonite and azurite. The volcanic rocks of Kornofolia area, Evros, host a number of epithermal-type veins which comprise mainly silica polymorphs such as quartz (green), chalcedony, opal and amethyst in association with various silicates, carbonates, oxides and sulfides. The color of these green quartz crystals is caused by two generations of small amphibole inclusions incorporated in the quartz crystal. Apart from the silica polymorphs, the veins are accompanied by calcite and zeolites. Host rocks are Oligocene to Pleistocene calc-alkaline to shoshonitic lavas and pyroclastics of intermediate to acidic composition. The veins are integral parts of high to intermediate sulfidation epithermal mineralized centers in northern Greece (e.g., Kassiteres, Kirki, Kornofolia, Lesvos Island) and on Milos Island. Colloform–crustiform banding with alternations of amethyst, chalcedony and/or carbonates is a common characteristic of the studied amethyst-bearing veins. Hydrothermal alteration around the quartz veins includes sericitic, K-feldspar (adularia), propylitic and zeolitic types. Amethysts from Kornofolia, Megala Therma, Kalogries and Chondro Vouno were formed by mixing of moderately saline hydrothermal fluids with low-salinity fluids at relatively lower temperatures. Both quartz varieties (green quartz and amethyst) are characterized by isotopic compositions that suggest mixing of magmatic and meteoric/marine fluids. The contribution of meteoric fluid is more significant in the final stages and reflects amethyst precipitation under more oxidizing conditions.
Key words: Appearances of gemstones, host rocks, quartz varieties, Greece

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aravani, F., Papadopoulou, L., Melfos, V., Soldatos, T., Zorba, T., & Voudouris, P. (2019). Mineralogical and Fluid Inclusions Study of Epithermal Type Veins Intruding the Volcanic Rocks of the Kornofolia Area, Evros, NE Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 55(1), 202-222.

Bersani D., Lottici P., 2010. “Applications of Raman spectroscopy in gemology”. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 397, 2631-2646.

Boni, M.; Gilg, H.A.; Aversa, G.; Balassone, G. The “Calamine” of Southwest Sardinia: Geology, Mineralogy, and Stable Isotope Geochemistry of Supergene Zn Mineralization. Econ. Geol. 2003, 98, 731–748. [CrossRef]

Fournier, R. O. (1985). The behavior of silica in hydrothermal solutions. Review in Economic Geology, v., 2, 45-60.

Fritsch E., Rondeau B., 2009. “Gemology: The Developing Science of Gems”. Elements, 5, 147-152.

Frisch, P.L.; Lueth, V.W.; Hlava, P.F. The colors of smithsonite: A microchemical investigation. New Mexico. Geology 2002, 24, 132–133.

Gaillou, E., Delaunay, A., Rondeau, B., Bouhnik-le-Coz, M., Fritsch, E., Cornen, G., & Monnier, C., 2008. The geochemistry of gem opals as evidence of their origin. Ore Geology Reviews, 34(1-2), 113-126.

Groat, L.A. (Ed.) Geology of Gem Deposits; Mineralogical Association of Canada Short Course 37: Quebec City, QC, Canada, 2007; 276p. , Groat, L.A. Gemstones. Am. Sci. 2012, 100, 128–137.

Katerinopoulos, A.; Solomos, Ch.; Voudouris, P. Lavrion smithsonites: A mineralogical and mineral chemical study of their coloration. In Mineral Deposit Research: Meeting the Global Challenge; Mao, J., Bierlein, F.P., Eds., Springer: Berlin, Germany, 2005; pp. 983–986.

Klemme, S., Berndt, J., Mavrogonatos, C., Flemetakis, S., Baziotis, I., Voudouris, P., & Xydous, S. (2018). On the color and genesis of prase (green quartz) and Amethyst from the Island of Serifos, Cyclades, Greece. Minerals, 8(11), 487.

Koutsovitis, P.; Magganas, A.; Pomonis, P.; Ntaflos, T. Subduction-related rodingites from East Othris, Greece: Mineral reactions and physicochemical conditions of formation. Lithos 2013, 172–173, 139–157. [CrossRef]

Lieber, W. 1994. Amethyst: Geschichte, Eigenschaften, Fundorte, Christian Weise Verlag, Mün-chen, 188 pp.

Maneta V, Voudouris, P. 2010. Quartz megacrysts in Greece: Mineralogy and environment of formation, Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, 685-696.

Melfos, V., & Voudouris, P. C. (2012). Geological, mineralogical and geochemical aspects for critical and rare metals in Greece. Minerals, 2(4), 300-317.

Melfos, V., 2005. Study of fluid inclusions in amethysts from areas of Macedonia and Thrace: Sa-pes, Soufli, Nevrokopi. 2nd Congress of the Economic Geology

Sanders, J. V., 1964. Color of precious opal. Nature, 204(4964), 1151.

Stern, R.J.; Tsujimori, T.; Harlow, G.; Groat, L.A. Plate tectonic gemstones. Geology 2013, 41, 723–726. [CrossRef]

Stewart, A.M., Chadderton, L. T. & Senior, B.R., 2010. Self-assembly in the growth of precious opal. Journal of Crystal Growth 312, 391–396

Samouhos, M.; Zavašnik, J.; Reˇcnik, A.; Godelitsas, A.; Chatzitheodoridis, E.; Sanakis, Y. Spectroscopic and nanoscale characterization of blue-colored smithsonite (ZnCO3) from Lavrion historical mines (Greece). Per. Mineral. 2015, 84, 373–388.

Tarantola, A.; Voudouris, P.; Eglinger, A.; Scheer, C.; Trebus, K.; Bitte, M.; Rondeau, B.; Mavrogonatos, C.; Graham, I.; Etienne, M.; et al. Metamorphic and Metasomatic Kyanite-Bearing Mineral Assemblages of Thassos Island (Rhodope, Greece). Minerals 2019, 9, 252. [CrossRef]

Voudouris, P., Mavrogonatos, C., Graham, I., Giuliani, G., Tarantola, A., Melfos, V. & Magganas, A. (2019). Gemstones of Greece: Geology and Crystallizing Environments. Minerals, 9(8), 461.

Voudouris, P., Mavrogonatos, C., Graham, I., Giuliani, G., Melfos, V., Karampelas, S. & Meffre, S. (2019). Gem corundum deposits of Greece: Geology, mineralogy and genesis. Minerals, 9(1), 49.

Voudouris, P., Melfos, V., Mavrogonatos, C., Tarantola, A., Gӧtze, J., Alfieris, D. & Psimis, I. (2018). Amethyst occurrences in Tertiary volcanic rocks of Greece: Mineralogical, fluid inclusion and oxygen isotope constraints on their genesis. Minerals, 8(8), 324.

Voudouris, P., Psimis, I., Mavrogonatos, C., Kanellopoulos, C., Kati, M., & Chlekou, E. (2013). Amethyst occurrences in Tertiary volcanic rocks of Greece: Mineralogical and genetic implications. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(1), 477-486.

Voudouris, P., Graham, I., Mavrogonatos, K., Su, S., Papavasiliou, K., Farmaki, M. V., & Panagiotidis, P. (2016). Mn-andalusite, spessartine, Mn-grossular, piemontite and Mn-zoisite/clinozoisite from Trikorfo, Thassos Island, Greece. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(4), 2068-2078.

Voudouris, P., Katerinopoulos, A. 2004. New occurences of mineral megacrysts in Tertiary mag-matic-hydrothermal and epithermal environments in Greece, Documenta Naturae, 151, 1-21.

Voudouris, P., Katerinopoulos, A., Melfos, V. 2004. Alpine-type fissure minerals in Greece, Doc-umenta Naturae 151, 23-45.

Voudouris, P. 1993. Mineralogical, geochemical and fluid inclusion studies on epithermal vein type gold-silver mineralizations at Kassiteres/Sapes, (NE- Greece). PhD Thesis, Univ. Hamburg, 218 pp (in German).

Younger, J. G. (1979). Semi-precious stones to the Aegean.

Γρίβα Ε., 2015. Μελέτη Ημι-Πολύτιμων Λίθων και Κοραλλίων από τη συλλογή του Ι. Δ. Πασσά που φυλάσσεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, σελ. 218.

Μέλφος Β., 2012. Ορυκτά και Πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου, σελ. 87. http://docplayer.gr/5346974-Orykta-kai-polytimoi-lithoi-tis-elladas.html

Μουντράκης, Δ. (2010). Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας. University Studio.

Χρυσανθάκη Ι., 2008. Γεμολογία. Εκδόσεις Ίων, σελ. 110.

Internet sites:

Jewelpedia,Τελευταία τροποποίηση 2018

http://www.jewelpedia.com/lex154-synthetikes-petres-synthetic-stones

Οrykta.gr, Τελευταία τροποποίηση 2019

https://www.orykta.gr/geologia-oryktologia/geologia-elladas

World of sparkling rocks, Τελευταία τροποποίηση 24 Απρ 2015 https://sites.google.com/site/worldofsparklingrocks/peri-lithon/epexergasia-lithon

World of sparkling rocks, Τελευταία τροποποίηση 24 Απρ 2015 https://sites.google.com/site/worldofsparklingrocks/peri-lithon/toxikoi-lithoi

Wikipedia, 2019, Τελευταία τροποποίηση 25 Ιουλίου 2019. https://el.wikipedia.org/wiki/Λιθογραφία


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.