[Εξώφυλλο]

Εντοπισμός υπόγειας υδροφορίας με γεωφυσικές μεθόφους στην περιοχή Κάφκα-Αμυνταίου = Detection of underground aquifer by geophysical methods in the area of Kafka i Amyntaio.

Μαρία Δημήτριος Οικονομίδου

Περίληψη


Η διπλωματική εργασία έχει σκοπό να μελετήσει το υπέδαφος στη περιοχή Κάφκα Αμυνταίου με στόχο τον εντοπισμό υπόγειας υδροφορίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας. Η μέθοδος αυτή συνδυάζει την μέθοδο βυθοσκόπησης με αυτή της όδευσης, με σκοπό την καταγραφή τόσο της πλευρικής όσο και της εις βάθος μεταβολής της γεωηλεκτρικής αντίστασης. Αρχικά, στην εργασία παρατίθενται στοιχεία για την γεωγραφική θέση και την γεωλογική δομή της περιοχής με έμφαση στην τεκτονική της περιοχής. Στη συνεχεία, γίνεται αναφορά στις μεθόδους γεωφυσικής διασκόπησης και πιο εκτενώς στις ηλεκτρικές μεθόδους.Περιγράφονται οι νόμοι του Ohm και του Archie για να περιγράψουν την διάδοση του ηλεκτρικού ρεύματος και την σχέση της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης με το υπόγειο νερό. Αναλύονται κάποιοιβασικοί τύποι διατάξεων των ηλεκτροδίων που χρησιμοποιούνται για την μέθοδο της ηλεκτρικής αντίστασης και απεικονίζονται σχηματικά με βάση τους μαθηματικούς τύπους που τους εκφράζουν. Εν τέλει εξετάζονται οι ηλεκτρικές τομογραφίες που διεξήχθησαν στη περιοχή μελέτης.

The following diploma thesis aims to study the underground in the area of Kafka in Amyntaiowith purpose of groundwater aquifer. The method of electrical tomography was used for this purpose. This method combines the method of dredging with that of the route, in order to record both the lateral and the in-depth change of the geoelectric resistance. Initially, the paper presents data on the geographical location and geological structure of the area with emphasis on the tectonics of the area. Next, reference is made to geophysical survey methods and more extensively to electrical methods. Ohm and Archie's laws are described to describe the propagation of electrical current and the relationship of the resistivity with groundwater. Some basic types of electrode arrays used for the electrical resistance method are analyzed and schematicallyillustrated based on the adequate mathematical formulas that. Finally, the electrical tomographies performed in the study of area are presented.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Reinhard K., Daniel W. Urish, James Fuller, Mary O’ Reilly: Use of geoelectrical methods in groundwater pollution surveys in a coastal environment,

,141, 1994.

Reinhard Krish: Groundwater Geophysics A Tool for Hydrogeology, 1, 119, 120.

DAVID P. LESMES and SMULIK P.FRIEDMAN: RELATIONSHIPS BETWEEN THE ELECTRICAL AND HYDROGEOLOGICAL PROPERTIES OF ROCKS AND SOILS, 114, 122.

MARK E. EVERETT, MAX A. MEJU: NEAR-SURFACE CONTROLLED SOURCE ELECTROMAGNETIC INDUCTION: BACKGROUND AND RECENT ANDVANCES, 157, 158, 161, 167.

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ

Μουντράκης, Δ. (2010) Γεωλογία της Ελλάδας. Univ. Stud. Press, Θεσσαλονίκη.

Παπαζάχος Β.Κ. (2013). Εισαγωγή στη γεωφυσική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Τσούρλος, Π., Βαργεμέζης, Γ. Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΓανταδάκηΑννα : «ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗ.ΠΕΡ. ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», διπλωματική διατριβή.

Αντωνέριας Δημήτριος Διερεύνηση των <<Τεχνικογεωλογικών – Γεωτεχνικών συνθηκών στη λεκάνη Αμυνταίου του Νομού Φλώρινας.>>,διπλωματική Εργασία, ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.