[Εξώφυλλο]

Αλλαγές στο Παγκόσμιο Κλίμα, 2007 εως 2017 = Changes in World Climate, from 2007 to 2017

Ελένη Αλέξανδρος-Μάριος Κοκκάλου

Περίληψη


Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής αφορά τις αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα για τα έτη 2007 έως 2017.Ο σκοπός της διπλωματικής είναι η ανάλυση των ετών 2007 έως και 2017 σε παγκόσμιο επίπεδο, η παρατήρηση των κλιματικών αλλαγών με τη πάροδο των χρόνων και η καταγραφή ορισμένων επιπτώσεων παγκοσμίως.
Η εργασία αποτελείται από 4 μέρη. Η εισαγωγή αποτελεί το 1ο μέρος της εργασίας και σε αυτό δίνονται ορισμένες γενικές πληροφορίες για το κλίμα, την κλιματική αλλαγή και για την εμφάνιση και καταγραφή των ακραίων καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Τα δεδομένα αποτελούν το 2ο μέρος της εργασίας και σε αυτό παρέχονται ορισμένες πληροφορίες για το WMO (World Meteorological Organization), εκ του οποίου αντλήθηκαν τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη καταγραφή των ακραίων, και όχι μόνο, καιρικών φαινομένων παγκοσμίως, καθώς και για τις επιπτώσεις τους στα έτη 2007-2017. Η ανάλυση των ετών αποτελεί το 3ο μέρος της εργασίας και στο οποίο γίνεται η ανάλυση της παγκόσμιας θερμοκρασίας, των περιφερειακών θερμοκρασιακών ανωμαλιών, όπου υφίστανται, των κατακρημνισμάτων και οι πιθανές πλημμύρες που μπορεί να καταγράφηκαν, των ξηρασιών που σημειώθηκαν σε πολλά μέρη του κόσμου, καθώς και των τροπικών κυκλώνων και των αριθμό αυτών που καταγράφηκαν στους ωκεανούς, για κάθε έτος αντίστοιχα. Επίσης, για κάθε έτος καταγράφονται αξιοσημείωτα γεγονότα όπως είναι η έκταση των πάγων στην Αρκτική και Ανταρκτική. Σε όποια έτη θεωρείται πως είναι σημαντικό να αναφερθούν, καταγράφονται και αξιοσημείωτα γεγονότα όπως ισχυρές πλημμύρες, καθώς και θερμά και ψυχρά κύματα. Επιπλέον, σε όποια έτη πραγματοποιείται η εκδήλωση ενός El Nino ή La Nina, πάντα καταγράφεται. Στο τέλος κάθε έτους, υπάρχει και η συνοπτική καταγραφή ορισμένων γεγονότων και επιπτώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρώπη. Τέλος, το 4ο μέρος της εργασίας αποτελούν τα συμπεράσματα, στο οποίο καταγράφονται κάποιες βασικές και ουσιαστικές παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη δημιουργία αυτής της εργασίας αλλά και ορισμένα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σε κάθε έτος, από το 2007 έως το 2017.
Λέξεις κλειδιά: έτοι 2007 έως 2017, παγκόσμιες θερμοκρασίες, κατακρημνίσεις, ξηρασίες, τροπικοί κυκλώνες

The present senior thesis concerns the changes in the global climate for the years 2007 to 2017.The purpose of the thesis is to analyze the global years 2007 to 2017, to observe climate changes over these years and to record some worldwide effects.
The thesis consists in 4 parts. The first part of the thesis is the introduction and it provides some general information about climate, climate change and extreme weather events, especially in Europe. The second part of thesis is the data. This part provides some information about WMO (World Meteorological Organization), from which the data used to record either extreme weather events or weather events, as well as the effects were extracted in the years 2007 to 2017. The third part of the thesis is the analysis of the years and it contains the analysis of global temperature, the regional temperatures anomalies, the precipitations and the possible floods that may have been recorded, the droughts that occurred in many parts of the world, as well as tropical cyclones. Also, for each year, remarkable events are recorded, such as the extent of the ice in the Arctic and Antarctic. In some years, it is considered important to mention some remarkable events such as floods and cold or heat waves which are recorded. At the end of each year, there is a brief record of some events and effects that have taken place in Europe. Finally, the forth part of thesis is the conclusions which conclude some substantial observations made during the creation of the thesis and some important events that occurred in each year, from 2007 to 2017.
Keywords: years 2007 to 2017, global temperatures, precipitation and snow cover, droughts, tropical cyclones.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ahrens, C. Donald (2003). Meteorology today: an introduction to weather, climate, and the environment. Pacific Grove: Brooks Cole.

Arneth, A., et al. (2019). IPCC Special Report on Climate change and Land .

Barriopedro,D., Fischer,Erich M., Luterbacher, J., Trigo,Ricardo M. & Herrera, G. (2011). The Hot Summer of 2010: redrawing the temperature record map of Europe. Science , pp. 220-224.

Mercy Corps. (2019, November 15). Quick facts: How climate changes affects people living in poverty.

Critchfield, Howard J. (19743). General Climatoloy. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.

Brücker, G. (2005). Vulnerable populations: lessons learnt from the summer 2003 heat waves in Europe. Eurosurveillance: European communicable disease journal , p. 147.

Linde, B. (2005). Climates of the World: Indentifying and Comparing Mean, Median and Mode. New York: The Rosen Publishing Group, Inc.

Allen, Myles R., et al. (2018). IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C.

Abram, N., et al. (2019). IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a changing Climate.

Rebetez, M., Dupont,O.& Giroud, M. (2009). An analysis of the July 2006 heatwave extent in Europe compared to the record year of 2003. Theoretical and Applied Climatology .

Simon, F., Lopez-Abente, G., Ballester, E. & Martinez, F. (2005). Mortality in Spain during the heat waves of summer 2003. Eurosurveillance: European communicable disease journal , pp. 156-161.

WMO. (2016). WMO Statement on the state of th global climate in 2015. WMO Statement on the state of the Global Climate ,WMO- No. 1167.

WMO. (2011). WMO Statement on the state of the global climate in 2010. WMO Statement on the state of the Global Climate ,WMO- No. 1074.

WMO. (2012). WMO Statement on the state of the global climate in 2011. WMO Statement on the state of the Global Climate ,WMO- No. 1085.

WMO. (2013). WMO Statement on the state of the global climate in 2012. WMO Statement on the state of the Global Climate ,WMO- No. 1108.

WMO. (2014). WMO Statement on the state of the global climate in 2013. WMO Statement on the state of the Global Climate ,WMO- No. 1130.

WMO. (2015). WMO Statement on the state of the global climate in 2014. WMO Statement on the state of the Global Climate ,WMO- No. 1152.

WMO. (2017). WMO Statement on the state of the global climate in 2016. WMO Statement on the state of the Global Climate,WMO- No. 1189.

WMO. (2018). WMO Statement on the state of the global climate in 2017. WMO Statement on the state of the Global Climate ,WMO- No. 1212.

WMO. (2008). WMO statement on the status of the global climate in 2007. WMO Statement on the state of the Global Climate ,WMO-No.1031.

WMO. (2009). WMO Statement on the status of the global climate in 2008. WMO Statement on the state of the Global Climate ,WMO- No. 1039.

WMO. (2010). WMO Statement on the status of the global climate in 2009. WMO Statement on the state of the Global Climate ,WMO- No. 1055.

Worland, J. (2016). How Climate Change Unfairly Burdens Poorer Countries.

Μπαλαφούτης,X. Ι. & Μαχαίρας, Π. Χ. (1985). ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. Θεσσαλονίκη: ΓΙΑΧΟΥΔΗ-ΓΙΑΠΟΥΛΗ.

Φλόκας, Α.A. &Χρονοπούλου-Σερέλη,Α. (2010). Μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.