[Εξώφυλλο]

Βροχή- Τρόποι σχηματισμού ένταση και διάρκεια στον Ελληνικό χώρο = Rain- How rain forms intensity and duration in Greece.

Τιμολέων Γεώργιος Καλλέας

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία μελετάται ο υετός και οι διεργασίες από τις οποίες προκύπτει. Αρχικό στάδιο αποτελεί η μετατροπή του ατμοσφαιρικού νερού που βρίσκεται στην αέρια κατάσταση, σε υγρή, δηλαδή τα υδροσταγονίδια, κυρίως με αδιαβατική ψύξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό νεφών και στην συνέχεια η αύξηση του μεγέθους των υδροσταγονιδίων οδηγεί στην πτώση τους, που προκαλεί τη βροχή. Δύο είναι οι θεωρίες που περιγράφουν τον σχηματισμό υετού, η θεωρία Bergeron- Findeisen και η θεωρία σύγκρουσης και συνένωσης (Μηχανισμός Bowman- Ludlam). Παράλληλα, αναλύονται τα είδη των βροχοπτώσεων, οι συνθήκες που απαιτούνται ως προς την ανάπτυξή τους και τα εκάστοτε χαρακτηριστικά τους.
Έμφαση του φαινομένου δίδεται στον Ελληνικό χώρο που χαρακτηρίζεται από εύκρατο κλίμα. Η δημιουργία υετού και η ετήσια κατανομή του διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, με σημαντικότερο παράγοντα να διαδραματίζει το ανάγλυφο και οι ορεινοί όγκοι. Γενικά, παρουσιάζεται μια αύξηση από τα ανατολικά προς τα δυτικά και από τα νότια προς τα βόρεια. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα χωρίζεται σε 6 ζώνες και γίνεται αναφορά στις τιμές του ετήσιου ύψους του υετού της κάθε ζώνης. Επιπλέον, μελετάται η ημερήσια πορεία της βροχής.
Τέλος, μελετάται η ραγδαιότητα του υετού, που περιγράφεται από την ένταση της βροχής. Σημαντική στην ανάλυση και σύγκριση των ραγδαίων φαινομένων και την εκτίμηση της απορροής σε μια λεκάνη, αποτελεί η γνώση του ετήσιου βροχομετρικού ύψους και της διάρκειας της βροχής. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις τιμές που παίρνει η έντασης της βροχής και στην γεωγραφική κατανομή αυτών στον Ελληνικό χώρο, μαζί με τις τάσεις που εμφανίζονται για την αύξηση ή ελάττωση των ραγδαίων φαινομένων τα τελευταία χρόνια.

In this study, precipitation and precipitation formation processes are analysed. The initial stage is the conversion of atmospheric water from gaseous state, into liquid (water droplets), mainly by adiabatic cooling. This results in the formation of clouds and then the increase in the size of the water droplets leads to their fall, which causes rain. There are two theories describing precipitation formation, the Bergeron-Findeisen theory and the collision and fusion theory (Bowman-Ludlam Mechanism). At the same time, the types of precipitation, the conditions required for their development and their respective characteristics are analysed.
Emphasis of the phenomenon is given to the Greek area which is characterized by temperate climate. The formation of precipitation and its annual distribution vary from region to region, with the most important factor being the relief of air masses due to mountain masses. In general, there is an increase from east to west and from south to north. Greece is divided into 6 zones of precipitation and reference is made to the values of the annual height of precipitation in each zone. Additionally, diurnal precipitation distribution is studied.
Finally, precipitations rate, described by the intensity of rain is also examined. The knowledge of the annual rainfall height and the duration of the rain are important in the analysis and comparison of the rapid phenomena and the estimation of the runoff in a basin. In addition, reference is made to precipitation rates and their geographical distribution in Greece, along with trends that appear contributing to their increase or decrease during the recent decades.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνική Βιβλιογραφία

Μαθήματα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας Απόστολος Φλόκας, 1992, Εκδόσεις ΖΗΤΗ ISBN 960-431-288-X

Μαθήματα Ωκεανογραφίας Κωνσταντίνος Αλμπανάκης, 2008, UNIVERSITY STUDIO PRESS ISBN 978-960-12-0803-9

Μελέτη ακραίων υδρο- μετεωρολογικών φαινομένων στην ανατολική Μεσόγειο Βασιλική Ιορδανίδου (2016, Πολυτεχνείο Κρήτης)

Συμβολή στη μελέτη της έντασης της βροχής στην Αθήνα Παλιάτσος, Φιλάνδρας και Νάστος (9o COMECAP 2008)

Προσομοίωση της σχέσης βροχόπτωσης - απορροής με μεθόδους μηχανικής μάθησης Δημήτριος Μπότσης (2016, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

Μεταβολές στα καθεστώτα βροχής σε συνδιασμό με τα αντίστοιχα της θερμοκρασίας αέρα στην περιοχή της Μεσογείου Νικόλαος Ντρίβας (2004, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Αγρομετεωρολογία: ανάλυση και προσομοίωση Νικόλαος Δαλέζιος, 2015, Εκδόσεις Κάλλιπος ISBN 978-960-603-134-2

Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική φυσική Χρήστος Χαλδούπης, 2015, Εκδόσεις Κάλλιπος ISBN 978-960-603-143-4

Μαθήματα δασικής μετεωρολογίας και κλιματολογίας Δημήτριος Στάθης, 2015, Εκδόσεις Κάλλιπος ISBN 978-960-603-179-3

Τεχνική Υδρολογία Δημήτριος Κουτσογιάννης, Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, 1999, ISBN 978-960-603-506-7

Επί των ημερών βροχής εν Αθήναις Ν.Καραπιπέρης, 1940

Ξένη Βιβλιογραφία

Spatial variability and trends of the rain intensity over Greece H. D. Kambezidis, I. K. Larissi, P. T. Nastos, and A. G. Paliatsos, 9 July 2010

Treatise on Water Science Chapter 27: Precipitation Demetris Koutsoyiannis and Andreas Langousis, August 2011 Publisher: Academic Press, Oxford

Διαδικτυακές Πηγές

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/precipitation-and-water-cycle?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects

http://www.weatherimagery.com/blog/rain-drop-shape/

http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/gmc318y/xf/pdf/Geo_Clouds_rain.pdf

http://49lyk-athin.att.sch.gr/GHINH_AKTINOBOLIA.htm

https://cloudatlas.wmo.int/en/altostratus-as.html

https://cloudatlas.wmo.int/en/physical-constitution-altostratus.html

https://cloudatlas.wmo.int/en/stratus-st.html

https://cloudatlas.wmo.int/en/explanatory-remarks-and-special-clouds-stratus.html

https://cloudatlas.wmo.int/en/definition-nimbostratus-ns.html

https://cloudatlas.wmo.int/en/stratocumulus-sc.html

https://cloudatlas.wmo.int/en/explanatory-remarks-stratocumulus.html

https://cloudatlas.wmo.int/en/explanatory-remarks-nimbostratus.html

https://cloudatlas.wmo.int/en/explanatory-remarks-and-special-clouds-cumulus.html

https://cloudatlas.wmo.int/en/definition-cumulonimbus-cb.html

https://cloudatlas.wmo.int/en/explanatory-remarks-and-special-clouds-cumulonimbus.html

https://www.globalweatherclimatecenter.com/geoscience-topics/what-is-orographic-lift

https://www.geogreece.gr/rain.php

http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/1000/yetos.html

https://www.ecoweather.gr/ti-einai-i-vroxi

https://physiclessons.blogspot.com/2012/03/k.html

http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/gmc543e/kef6.html

http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/gmc543e/kef7.html

http://5dim-pyrgou.ilei.sch.gr/climate/html/forecast.htm

http://www.geo.auth.gr/courses/gmc/gmc318y/th/math5.html

https://eclass.duth.gr/modules/document/file.php


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.