[Εξώφυλλο]

Οι πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας = Gemstones of Greece.

Άννα Κωνσταντίνος Μαργαριτίδου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την μελέτη και την παρουσίαση ορισμένων πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι να αναδείξει τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας απαριθμώντας τις σημαντικότερες περιοχές εμφάνισης πολύτιμων ευρημάτων διάσπαρτων στον ελληνικό χώρο και του τρόπου σχηματισμού τους σε συνδυασμό με την παράθεση φωτογραφικού υλικού. Ειδικότερα στην παρούσα βιβλιογραφική εργασία αναφέρεται η εξ ορισμού έννοια των πολύτιμων λίθων, ενώ περιγράφεται ενδεικτικά η ορυκτολογική σύσταση και τα περιβάλλοντα σχηματισμού των σημαντικότερων ευρημάτων του ελληνικού χώρου. Πιο αναλυτικά, αναφέρονται οι λίθοι που εντοπίζονται σε υψηλού βαθμού μεταμόρφωσης ζώνες, σε ζώνες skarn και σε υδροθερμικά μαγματικά περιβάλλοντα. Τέλος, θα γίνει μια σύντομη περιγραφή των πολύτιμων λίθων μαζί με ένα επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό.
Λέξεις-κλειδιά: πολύτιμος λίθος, Ελλάδα, κορούνδιο, χαλαζίας

The present thesis concerns the study and presentation of some precious and semi-precious rocks (gemstones) all over Greece. The thesis aims to highlight the mineral resources of Greece, listing the most important Greek regions where gemstones findings have been sparsely found and their formation combined with the provision of photographic material. In the present thesis, the meaning/concept is specifically referred by definition while indicative mineralogical composition and crystallizing environments of the most significant findings in Greece are described. In further analysis, the gemstones which are located in high degree metamorphic units, in skarn zones and in magmatic – hydrothermal environments are referred. Finally, a short description of gemstones along with a selected photographic material will be mentioned.
Key words: gemstone, Greece, corundum, quartz

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


- Βουδούρης Π., 2005. Τα ορυκτά της Αν. Μακεδονίας – Θράκης: Γεωλογικό πλαίσιο και προοπτικές γεωτουριστικής ανάδειξης.

- Μέλφος Β., 2012. Ορυκτά και Πολύτιμοι λίθοι της Ελλάδας. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Βόλου.

- Alexandre Tarantola, Panagiotis Voudouris, Aurélien Eglinger, Christophe Sche_er, Kimberly Trebus, Marie Bitte, Benjamin Rondeau, Constantinos Mavrogonatos,

Ian Graham, Marius Etienne and Chantal Pei_ert, 2018. Metamorphic and Metasomatic Kyanite-Bearing Mineral Assemblages of Thassos Island (Rhodope, Greece).

- Groat, L.A. (Ed.) Geology of Gem Deposits; Mineralogical Association of Canada Short Course 37: Quebec City, QC, Canada, 2007.

- Kandy K. Wang §, Ian T. Graham, Angela Lay, Stephen J. Harris, David Ronald Cohen, Panagiotis Voudouris, Elena Belousova, Gaston Giuliani, Anthony E.

Fallick, Alan Greig, 2017. The origin of a new Pargasite-Schist hosted ruby deposit from Paranesti, Northern Greece.

- Kandy K. Wang, Ian T. Graham, Laure Martin, Panagiotis Voudouris, Gaston Giuliani, Angela Lay, Stephen J. Harris and Anthony Fallick, 2019. Fingerprinting Paranesti Rubies through Oxygen Isotopes.

- Maneta V. and Voudouris P., 2010. Quartz megacrysts in Greece: Mineralogy and environment of formation.

- Panagiotis Voudouris, Athanassios Katerinopoulos, Filippa Christofalou, Giota Kassimi, 2018. - Serifos island, Aegean. Sea/Greece: a worldwide unique mineralogical and petrological geotope.

- Panagiotis Voudouris, Constantinos Mavrogonatos, Ian Graham, Gaston Giuliani, Vasilios Melfos, Stefanos Karampelas, Vilelmini Karantoni, Kandy Wang, Alexandre Tarantola, Khin Zaw, Sebastien Meffre, Stephan Klemme, Jasper Berndt, Stefanie Heidrich, Federica Zaccarini, Anthony Fallick, Maria Tsortanidis and Andreas Lampridis, 2019. Gem Corundum Deposits of Greece: Geology, Mineralogy and Genesis.

- Panagiotis Voudouris, Vasilios Melfos, Constantinos Mavrogonatos, Alexandre Tarantola, Jens Götze, Dimitrios Alfieris, Victoria Maneta and Ioannis Psimis, 2007. Amethyst Occurrences in Tertiary Volcanic Rocks of Greece: Mineralogical, Fluid Inclusion and Oxygen Isotope Constraints on Their Genesis.

- Stephan Klemm, Jasper Berndt, Constantinos Mavrogonatos, Stamatis Flemetakis, Ioannis Baziotis, Panagiotis Voudouris and Stamatios Xydous, 2018. On the Color and Genesis of Prase (Green Quartz) and Amethyst from the Island of Serifos, Cyclades, Greece.

- Stern, R.J.; Tsujimori, T.; Harlow, G.; Groat, L.A. Plate tectonic gemstones. Geology 2013.

- Voudouris, Graham I., Mavrogonatos K., Su S., Papavasiliou K., Farmaki M-V. and Panagiotidis P. 2016. Mn-Andalusite, spessartine, Mn-grossular, piemontite, and Mn-zoisite/clinozoisite from Trikorfo, Thassos island, Greece.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.