Εξώφυλλο

Laterally Constrained Inversion of Electrical Resistivity Tomography Data = Αντιστροφή Ηλεκτρικών Δεδομένων με Πλευρικούς Περιορισμούς.

Ourania Stavros Patsia

Περίληψη


In the present thesis a laterally-constrained (LCI) scheme is presented for the inversion of the electrical resistivity tomography (ERT) data. Initially, a detailed review of the basic theory of the resistivity method, the surveying methods, the resistivity arrays and the instrumentation is given. The forward problem and techniques for its solution are addressed. In addition, the inversion theory and the inversion methods are presented, with emphasis given on the LCI technique. The LCI algorithm which was developed uses the smoothness-constrained inversion to find the correction of the model. The ERT data are divided into soundings and the forward problem is calculated using the filter method as 1-D forward solver for each sounding. The data are inverted as one system by introducing lateral constraints between adjacent soundings in order to produce a 2-D geoelectrical image of the subsurface. The lateral constraints were implemented using a 2-D smoothness matrix with the modification that it changes throughout the inversion procedure as the final solution converges. The perturbation technique was used to calculate the Jacobian matrix for the total system. The software was developed in a graphical user interface (GUI) using Matlab. The performance and efficiency of the algorithm is tested using both synthetic and real data acquired from different applications. Numerical modeling is used to provide the synthetic data for realistic models. The evaluation shows that the laterally-constrained approach is efficient and can be successfully used to locate layer boundaries. On the contrary, the results clearly show that this method cannot resolve small targets that are within greater structures due to the 1-D formulation of the problem. In addition, these data are used to make comparisons between the finite element and the laterally-constrained method and to address the benefits and drawbacks of the latter. By comparing the two schemes, it is obvious that both the laterally-constrained and the 2-D smooth-structure methods are able to provide an accurate approximation of the subsurface, while their combination yields a model even closer to the real one.

Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην αναπτυξη τεχνικών αντιστροφής των δεδομένων ηλεκτρικής τομογραφίας (ERT) με τη χρήση της μεθόδου των πλευρικών περιορισμών (LCI).  Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της ηλεκτρικής μεθόδου, οι τεχνικές διασκόπησης, οι διατάξεις των ηλεκτροδίων και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται. Γίνεται αναφορά στο ευθύ πρόβλημα και στις τεχνικές επίλυσης του. Ακόμη, παρουσιάζεται αναλυτικά η θεωρία της αντιστροφής και οι μέθοδοι αντιστροφής δίνοντας έμφαση στην μέθοδο των πλευρικών περιορισμών. Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε χρησιμοποιεί τη μέθοδο της εξομαλυμένης αντιστροφής για την εύρεση της διόρθωσης του μοντέλου. Τα δεδομένα της τομογραφίας χωρίζονται σε βυθοσκοπήσεις και η λύση του 1-D ευθέος προβλήματος υπολογίζεται για κάθε μία από αυτές χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των φίλτρων. Τα δεδομένα ενώνονται σε ένα σύστημα για την αντιστροφή, χρησιμοποιώντας πλευρικούς περιορισμούς μεταξύ γειτονικών βυθοσκοπήσεων, ώστε να κατασκευαστεί μία 2-D εικόνα της γεωηλεκτρικής δομής του υπεδάφους. Οι πλευρικοί περιορισμοί ενσωματώθηκαν με τη χρήση ενός 2-D πίνακα εξομάλυνσης με την τροποποίηση ότι ο πίνακας αυτός μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της αντιστροφής. Για τον υπολογισμό του Ιακωβιανού πίνακα χρησιμοποιήθηκε η τεχνική διαταραχών. Το λογισμικό αναπτύχθηκε σε γραφικό περιβάλλον χρησιμοποιώντας την Matlab. Η επίδοση και η αποτελεσματικότητα του αλγορίθμου ελέγχεται χρησιμοποιώντας συνθετικά αλλά και πραγματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από διάφορες εφαρμογές. Με κατάλληλη αριθμητική προσομοίωση παράχθηκαν τα συνθετικά δεδομένα για ρεαλιστικά μοντέλα. H αξιολόγηση δείχνει ότι η μέθοδος με πλευρικούς περιορισμούς είναι αποτελεσματική και μπορεί να εντοπίσει επιτυχώς τις απότομες επαφές των στρωμάτων. Αντίθετα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέθοδος δεν μπορεί να εντοπίσει μικρούς στόχους μέσα σε μεγαλύτερα στρώματα λόγω της 1-D μορφοποίησης του προβλήματος. Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για την σύγκριση των μεθόδων των πεπερασμένων στοιχείων και των πλευρικών περιορισμών και για την μελέτη των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της τελευταίας. Συγκρίνοντας τις 2 μεθόδους είναι φανερό ότι και η μέθοδος των πλευρικών περιορισμών και της 2-D εξομαλυμένης δομής μπορούν να δώσουν μία αξιόπιστη προσέγγιση της πραγματικής εικόνας του υπεδάφους, ενώ με τον συνδυασμό τους επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακρίβεια.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Auken, E., Foged, N., and Sørensen, K. I. (2002). Model recognition by 1-D laterally constrained inversion of resistivity data: 9th Meeting, Environmental and Engineering Geophysical Society—European Section, Proceedings, 241–244.

Auken, E., and Christiansen, AV. (2004). Layered and laterally constrained 2D inversion of resistivity data. Geophysics, 69, 752-761.

Auken E., Christiansen A.V., Jacobsen B.H., Foged N. and Sørensen K.I. (2005). Piecewise 1D laterally constrained inversion of resistivity data. Geophysical Prospecting 53, 497–506.

Auken, E., Christiansen, A., Jacobsen, L., Sørensen, K. (2008). A resolution study of buried valleys using laterally constrained inversion of TEM data. Journal of Applied Geophysics.

Constable, S.C., Parker, R.L. and Constable, C.G. (1987). Occam’s inversion : A practical algorithm for generating smooth models from electromagnetic sounding data. Geophysics, 52, 289-300.

Christiansen, A. V., and Auken, E. (2003) Optimizing the 2D laterally constrained inversion (2D‐LCI) using a quasi‐Newton method and 1D derivatives. 9th Meeting, Enviornmental and Engineering Geophysical Society, European Section, Proceedings, O‐030.

Christiansen, A., Auken, E., Foged, N., Sørensen, K. (2007). Mutually and laterally constrained inversion of CVES and TEM data: a case study. Near Surface Geophysics, Vol 5, No 2, pp. 115 - 123

Dahlin, T. and Zhou, B. (2006). Gradient array measurements for multi-channel 2D resistivity imaging, Near Surface Geophysics, 4, 113-123.

deGroot-Hedlin, C. and Constable, S. (1990). Occam's inversion to generate smooth, two-dimensional models from magnetotelluric data. Geophysics, 55, 1613-1624.

Ghosh, D.P. (1971a). The application of linear filter theory to the direct interpretation of geoelectrical resistivity sounding measurements. Geophysical Prospecting 19, 176–180.

Ghosh, D.P. (1971b). Inverse filter coefficients for the computation of apparent resistivity standard curves for a horizontally stratified earth. Geophysical Prospecting 19, 769–775.

Guptasarma, D. (1982). Optimization of short digital linear filters for increased accuracy: Geophys. Prosp., 30.501-514.

Kearey, P., Brooks, M., & Hill, I. (2002). An introduction to geophysical exploration. Malden, MA: Blackwell Science.

Kim J.H. (2010). DC2DPro – User’s Manual, KIGAM, KOREA

Koefoed, O. (1970). A fast method for determining the layer distribution from the raised kernel function: Geophys. Prosp., 18, 564 570.

Koefoed, O. (1979). Geosounding Principles 1: Resistivity sounding measurements. Elsevier Science Publishing Company, Amsterdam.

Kreyszing, E. (1992). Advanced engineering mathematics. John Wiley and Sons.

Lanczos C. (1960). Linear differential operators. D. Van Nostrad Company Ltd.

Lawson C. and Hanson R. (1974). Solving least squares problems. Pentice-Hall.

Levenberg, K. (1944). A Method for the Solution of Certain Non-Linear Problems in Least Squares. The Quarterly of Applied Mathematics, 2. 164-168.

Lines L.R. and Treitel S. (1984). Tutorial : A review of least-squares inversion and its application to geophysical problems. Geophysical Prospecting, 32, 159-186.

Loke, M. H. (2001). Tutorial : 2-D and 3-D electrical imaging surveys.

Marquardt D. (1963). An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters. SIAM Journal on Applied Mathematics, 11, 431–441.

McGillivray, P.R. and Oldenburg, D.W. (1990). Methods for calculating Frechet derivatives and sensitivities for the non-linear inverse problem : A comparative study. Geophysical Prospecting, 38, 499-524.

McGillivray P.R. (1992). Forward modeling and inversion of DC resistivity and MMR data. PhD thesis, The University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Meju M.A. (1994). Geophysical data analysis: Understanding inverse problem, theory and practice. Course notes series, Vol. 6, Domenico, S.N., Editor.

Menke, W. (1984). Geophysical data analysis : Discrete inverse theory. Academic Press Inc.

Milsom, J. (2003). Field geophysics. 3rd ed. Chichester: Wiley

Oldenburg, D.W., Li, Y., 1999. Estimating depth of investigation in DC resistivity and IP surveys. Geophysics 64, 403–416.

Parasnis, D. (1986). Principles of applied geophysics. Chapman and Hall.

Tarantola, A. (1987). Inverse problem theory. Elsevier, Amsterdam.

Telford, W., Geldart, L., Sheriff, R., and Keys, D. (1991). Applied geophysics. Cambridge University Press.

Tikhonov A.N. (1963). Solution of incorrectly formulated problems and the regularization method. Soviet Mathematics, 4, 1035-1038.

Tikhonov A.N. and Glasko V.B. (1965). Application of a regularization method to nonlinear problems. J.Comp. Math. and Math. Physics, 5, no. 3.

Tikhonov, A. N., and Arsenin, V. Y.. 1977, Solutions of ill-posed problems: John Wiley and Sons, Inc.

Tsourlos P.I. (1995). Modeling, Interpretation and Inversion of Multielectrode Resistivity Survey Data. Ph.D. Thesis, Department of Electronics, University of York.

Tsourlos P., Szymanski J., Tsokas G. (1998). A smoothness constrained algorithm for the fast 2-D inversion of DC resistivity and induced polarization data. Journal of the Balkan geophysical society, Vol. 1, No 1

Tsourlos P., Tsokas G. and Yiamas A. (2005). Detecting bauxitic lenses in galleries using geophysical techniques. Proceedings of the 2nd Conference of the Committee of

Economic Geology, Mineralogy and Geochemistry of the Greek Geological Society.

Vedanti, N., Srivastava, R., Sagode, J., Dimri, V.P. (2005). An efficient 1D Occam’s inversion algorithm using analytically computed first- and second-order derivatives for DC resistivity soundings. Computers & Geosciences 31, 319–328

Ward, S. (1990). 6. Resistivity and Induced Polarization Methods. Geotechnical and Environmental Geophysics: pp. 147-190.

Yi M.J., Kim J.H., Chung S.H. (2003): Enhancing the resolving power of least-squares inversion with active constraint balancing. Geophysics, 68, No.3: 931-941.

Zhody, A. (1989). A new method for the interpretation of Schlumberger and Wenner sounding curves. Geophysics, 54, 245-253.

Zienkiewicz, O.C., and Taylor, R.L. (1989). The finite element method. 4th ed., Vol. 1, Basic formulation and linear problems. McGraw-Hill.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.