Εξώφυλλο

Εφαρμογή του δείκτη υδρομορφολογικής ποιότητας κοιτών (MQI) στον ποταμό του Έβρου = Application of the hydromorphological quaility index (MQI) in Evros river.

Θεόδωρος Δημήτριος Πέτροβιτς

Περίληψη


Η παρούσα εργασία ασχολείται με την εφαρμογή του δείκτη υδρομορφολογικής ποιότητας κοιτών στον ποταμό Έβρο. Ο Έβρος είναι ένας διασυνοριακός πόταμος μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας και Βουλγαρίας. Είναι ένας σχετικά αδιατάρακτος πόταμος που λόγω των χαμηλών κλίσεων και των μεγάλων υδατοπαροχών που μπορεί να κατεβάσει από τα ανάντη, πλημμυρίζει σχεδόν κάθε έτος. Οι πλημμύρες δημιουργούν ένα μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία του νομού από την στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος της βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Η Ευρώπη με την ελπίδα διαχείρισης των ποταμών έθεσε σε εφαρμογή δυο νόμους. Ο πρώτος νόμος του 2000 ήταν για την καλή οικολογική ποιότητα των ποταμών και ο δεύτερος για την διαχείριση των πλημμυρών στις ευρωπαϊκές χώρες. Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να συνδέσουν τους δυο νόμους και να βρουν μεθόδους αξιολόγησης της οικολογίας και της μορφολογίας των ποταμών. Μια από τις μεθόδους αξιολόγησης των ποταμών συνδυάζοντας την οικολογία και την διαχείριση των πλημμυρών ήταν η μέθοδος του δείκτη μορφολογικής ποιότητος MQI.Ετσι, για την εκτίμηση της μορφολογικής ποιότητας των κοιτών του Εβρου επιλέχτηκε ως βασική μέθοδος και είναι ένα κομμάτι από μια μεγαλύτερη μέθοδο αξιολόγησης ποταμών που ονομάζεται IDRAIM. Η εφαρμογή του MQI στον ποταμό Έβρο έδειξε ότι η υδρομορφολογία του ποταμού στα περισσότερα τμήματα του είναι αρκετά καλή. Κάτι που αποδεικνύει ότι έχουν γίνει πολύ λίγες παρεμβάσεις στο ελληνικό τμήμα του ποταμού και ότι  λειτούργει μορφολογικά με τον καλύτερο φυσικό τρόπο.

The present document shares information about the appliance of hydromorphological quality index in Evros river. Evros is cross-border river between Greece, Turkey and Bulgaria. It is a relatively undisturbed river that can flood almost every year from the uncontrolled upstream water supplies. The flooding events create a big problem in the society of the region because the biggest percentage of the population is farmers. Europe with the hope of managing rivers created two laws. The first one is the law of 2000 and it was voted for the appliance of good ecological quality of rivers and the second law for the flood management in European countries. Many researchers tried to combine the two laws and to find assessment methods for the ecology and morphology of the rivers. One of the methods that combined ecology and hydromorphology was the method of morphological quality index MQI and it is the method that was used in the present document to evaluate the morphological conditions of Evros river. The MQI method is part of a bigger evaluation method of both hydromorphology and ecology named IDRAIM. The appliance of the MQI in Evros river showed that the hydromorphology of the river in most of the channels is good. This is something that proves that very little interventions have occurred in the Greek part of Evros river and that it is functioning morphologically in the best possible way

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Brierley, G. J., & Fryirs, K. A. (2005). Geomorphology and River Management: Αpplications of the river styles framework. Blackwell Publishing. https://doi.org/10.1002/9780470751367

Chandesris, A., Mengin, N., Malavoi, J. R., Souchon, Y., Pella, H., & Wasson, J. G. (2008). Système relationnel d’audit de l’hydromorphologie des cours d’eau: Principes et méthodes. 82.

Kanellopoulos, T. D., Kapsimalis, V., Poulos, S. E., Angelidis, M. O., Karageorgis, A. P., & Pavlopoulos, K. (2008). The influence of the Evros River on the recent sedimentation of the inner shelf of the NE Aegean Sea. Environmental Geology, 53(7), 1455–1464. https://doi.org/10/ck9bpc

Ladson, A. R., White, L. J., Doolan, J. A., Finlayson, B. L., Hart, B. T., Lake, P. S., & Tilleard, J. W. (1999). Development and testing of an Index of Stream Condition for waterway management in Australia: Index of stream condition. Freshwater Biology, 41(2), 453–468. https://doi.org/10/bt9p54

Länderarbeitsgemeinschaft Wasser. (2000). Gewässerstrukturgütekartierung in der Bundesrepublik Deutschland: Verfahren für kleine und mittelgroße Fließgewässer - Deutsche Digitale Bibliothek. http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/6TJM5AHIRGN2KVAI7CZVKNQEOSA6TYIT

Matzarakis, A. (2006). The climate of Evros—Das Klima von Evros.

Ollero, A., Ibisate, A., Gonzalo, L., Acín, V., Ballarín Ferrer, D., Díaz, E., Domenech, S., Gimeno, M., Granado, D., García, J., Mora, D., & Sánchez Fabre, M. (2011). The

IHG index for hydromorphological quality assessment of rivers and streams: Updated version. Limnetica, 30, 255–262. https://doi.org/10/gnz6zx

Platts, W. S., Megahan, W. F., & Minshall, G. W. (1983). Methods for evaluating stream, riparian, and biotic conditions (INT-GTR-138; p. INT-GTR-138). U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station. https://doi.org/10.2737/INT-GTR-138

Raven, P., P., F., Everard, M., H.T.H., H., & Dawson, F. (1997). River Habitat Survey: A new system to classify rivers according to their habitat quality. In Aquatic Conser6: Mar. Freshw. Ecosyst. (Vol. 8, pp. 215–234).

Rinaldi, M., Belletti, B., Bund, W., Bertoldi, W., Gurnell, A., Buijse, A. D., & Mosselman, E. (2013). Review on eco-hydromorphological methods.

Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F., & Bussettini, M. (2013). A method for the assessment and analysis of the hydromorphological condition of Italian streams: The

Morphological Quality Index (MQI). Geomorphology, s 180–181, 96–108. https://doi.org/10/gnzhmt

Δέλτα του Έβρου. (2015). Γνωρίζοντας Τον Έβρο. http://visitevros.weebly.com/delta941lambdataualpha-tauomicronupsilon-904betarhoomicronupsilon.html

Έβρου (GR10)—Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. (2013). https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=1115

Υ.Π.Ε.Κ.Α. (2013). «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Έβρου, Στάδιο Ι: Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, Έκδοση 2/31.07.2013».

Υ.Π.Ε.Κ.Α. (2015). «Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής Έβρου, Σταδιο ΙI: Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, Έκδοση 3/2.07.2015».


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.