Εξώφυλλο

The villafranchian mammal fauna of Aghia Kyriaki, Aetoloakarnania, Greece : taxonomy and taphonomy = Η βιλλαφραγκια πανιδα θηλαστικν της Αγίας Κυριακής, Αιτωλοακαρνανία, Ελλάδα: ταξινόμηση και ταφονομία.

Elpiniki-Maria Athanasios Parparousi

Περίληψη


The aim of the present master thesis is the paleontological study of the material recovered from the fossiliferous site of Aghia Kyriaki (Western Greece). This karstic site is located near the homonymous settlement, in the municipality of Nafpaktia (Aetoloakarnania, Greece). Despite the scanty preservation status of the fossils, their systematic study allowed the identification of a plethora of different mammal taxa, including Ursidae (Ursus etruscus), Canidae (Canidae indet, cf. Canis (Xenocyon) sp.), Mustelidae, Bovidae (Bovidae indet., cf. Gazellospira torticornis; Rupicaprini indet. cf. Procamptoceras brivatense; Hemitragus sp.), Cervidae (Cervidae indet., Metacervocerus sp.; Croizetoceros ramosus), Arvicolidae and Chiroptera. The taphonomic analysis suggests that the accumulation of bones was due to a gradual filling of the cave as justified by the different weathering stages of the fossils. The palaeoenvironmental conditions of the site were characterized by the presence of open landscapes with patches of open forests, as indicated by the occurrence of the deer Croizetoceros and Metacervocerus paired with the bovid cf. Gazellospira torticornis, as well as the presence of mountainous and rocky areas, as indicated by the presence of the bovids Hemitragus sp. and cf. Procamptoceras brivatense. On the basis of biochronological data, the fossilfauna of Aghia Kyriaki is indirectly dated to 2.5-1.8 Ma., corresponding to a middle to early late Villafranchian age. In this site, the first occurrence of Hemitragus sp. in Greece, as well as the southernmost presence of Ursus etruscus in mainland Greece are recorded.

Σκοπός της παρούσης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η παλαιοντολογική μελέτη του ανακτηθέντος υλικού από την απολιθωματοφόρο θέση της Αγίας Κυριακής (Δυτική Ελλάδα). Η καρστική θέση βρίσκεται πλησίον του ομώνυμου οικισμού, στον Δήμο Ναυπακτίας (Αιτωλοακαρνανία, Ελλάδα). Παρά την κακή κατάσταση διατήρησης των απολιθωμάτων, η συστηματική τους μελέτη επέτρεψε την αναγνώριση μιας πληθώρας διαφορετικών τάξων θηλαστικών, συμπεριλαμβανομένων Αρκτιδών (Ursus etruscus), Κυνίδων (Canidae indet.; Canis (Xenocyon) sp.), Ικτιδίδων, Βοοειδών (Bovidae indet.; cf. Gazellospira torticornis; Rupicaprini indet. cf. Procamptoceras brivatense; Hemitragus sp.), Ελαφίδων (Cervidae indet.; Metacervocerus sp.; Croizetoceros ramosus), Arvicolidae και Χειρόπτερων. Η ταφονομική ανάλυση προτείνει ότι η συσσώρευση των οστών οφείλεται σε σταδιακή πλήρωση του σπηλαίου όπως μαρτυρούν τα διαφορετικά στάδια διάβρωσης των απολιθωμάτων λόγω φθοράς. Οι παλαιοπεριβαλλοντικές συνθήκες της θέσης χαρακτηρίζονταν από την παρουσία ενός ανοικτού τοπίου με τμήματα ανοικτών δασών, όπως φαίνεται από την εμφάνιση των ελαφίδων Croizetoceros ramosus και Metacervocerus σε συνδυασμό με το βοοειδές cf. Gazellospira torticornis, καθώς επίσης και την παρουσία ορεινών και βραχωδών περιοχών, όπως φαίνεται από την παρουσία των βοοειδών Hemitragus και cf. Procamptoceras brivatense. Με βάση βιοχρονολογικά δεδομένα, η απολιθωμένη πανίδα της Αγίας Κυριακής χρονολογείται μεταξύ 2,5-1,8 εκ. χρόνια, που αντιστοιχεί στο μέσο έως πρώιμο ύστερο Βιλλαφράγκιο. Στην θέση σημειώνεται η πρώτη εμφάνιση του Hemitragus sp. στην Ελλάδα, καθώς και η νοτιότερη παρουσία του Ursus etruscus στην ηπειρωτική Ελλάδα.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abbazzi, L., 2004. Remarks on the validity of the generic name Praemegaceros Portis 1920, and an overview on Praemegaceros species in Italy. Series. Rendiconti Accademia dei Lincei - Scienze Fisiche Matematiche Naturali 9 (15), 115–132.

Agustí, J., Antón, M., 2002. Mammoths, Sabretooths and Hominids: 65 Million Years of Mammalian Evolution in Europe. Columbia UniverColumbia University Press, New York, 311.

Agusti, J., Anton, M., 2005. Mammoths, Sabertooths, and Hominids: 65 Million Years of Mammalian Evolution in Europe. Columbia University Press, pp. 225, 295,

Agustí, J., Vekua, A., Oms, O., Lordkipanidze, D., Bukshianidze, M., Kiladze, G. and Rook, L., 2009. The middle Pliocene site of Kvabebi and the faunal background to early human occupation of southern Caucasus. Journal of Quaternary Sciences, 28, pp.3275-3280.

Alberdi, M.T., Caloi, L., Palombo, M.R., 1998. Large mammal associations from the early Pleistocene: Italy and Spain. Mededelingen Nederlands Instituut Voor Toegepaste Geowetenschappen TNO 60, 521–532.

Alekperova N. A. 1964. A finding of a new for Azerbaidjan deer Cervus (Rusa) sp. from Upper Pliocene deposits. Buletin of the Academy of Sciences of Azerbaidjan SSR, geologicalgeographical series, 2: 59-62.

Alkalde Rincon, G. M., 2013. Caracterización Ecomorfológica Del Esqueleto Postcraneal En Rumiantes (Artiodactyla, Mammalia): Aplicación En La Inferencia De Las Adaptaciones Ecológicas De Los Rumiantes Del Plio-Pleistoceno De España). Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Geologicas, Departamento de Paleontologia. Madrid, 2012.

Arribas, A., 2008. Vertebrados del Plioceno superior terminal en el suroeste de Europa: Fonelas P-1 y el Proyecto Fonelas. Instituto Geologico y Minero de Espana, serie Cuadernos del Museo Geominero 10, 1–607.

Athanassiou, A. 2022. The Fossil Record of Continental Fossil Deer (Mammalia: Artiodactyla: Cervidae) in Greece, in: Vlachos, E. Fossil Vertrebrates of Greece Vol. 2. Laurasiatherians, Artidactyles, Perissodactyles, Carnivorans and Island Endemics. Springer, pp.205-247.

Azzaroli, A., 1962. Rinoceronti pliocenici del Valdarno inferiore. Palaeontographia Italica, 57(27), pp.11-20.

Azzaroli, A., 1977. The villafranchian stage in Italy and the Plio-Pleistocene boundary. Giornale di Geologia, 41(1-2), pp.61-79.

Azzaroli, A., 1977. The villafranchian stage in Italy and the Plio-Pleistocene boundary. Giornale di Geologia, 41(1-2), pp.61-79.

Azzaroli, A., 1983. Quaternary mammals and the “end villafranchian” dispersal event: a turning point in the history of Eurasia. Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol 44: 117–139

Azzaroli, A., 1983. Quaternary mammals and the end-villafranchian dispersal event– a turning point in the history of Eurasia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 44, 117–139.

Azzaroli, A., De Giuli, C., Ficcarelli, G., Torre, D., 1988. Late Pliocene to early mid-Pleistocene mammals in Eurasia: faunal succession and dispersal events. Palaeogeogr Palaeoclimatol Palaeoecol 66: 77–100.

Babin, C.,1991. Principes de Paléontology. Paris: Armand Colin.

Bartolini- Lucenti, S., Rook, L., 2016. A review on the late villafranchian medium-sized canid Canis arnensis based on the evidence from Poggio Rosso (Tuscany, Italy). Quaternary Science Reviews 151:58-71.

Bartolini- Lucenti, S., Spassov, N., 2022. Cave canem! The earliest Canis (Xenocyon) (Canidae, Mammalia) of Europe: Taxonomic affinities and paleoecology of the fossil wild dogs. Quaternary Science Reviews 276: 107315.

Bartolini-Lucenti, S., Madurell- Malapeira, J., Martínez- Navarro, B., Palmqvist, P., Lordkipanidze, D., Rook, L., 2021. The early hunting dog from Dmanisi with comments on the social behaviour in Canidae and hominins. Sci Rep. 11 (1):1–10. doi:10.1038/s41598-021-92818-4.

Behrensmeyer, A.K. and Kidwell, S.M., 1985. Taphonomy’s contributions to paleobiology. Paleobiology, 11: 105-119.

Behrensmeyer, A.K., Kidwell, S.M. and Gastaldo, R.A., 2000. Taphonomy and paleobiology. In (Erwin, D.H. & Wing, S.L., eds.) Deep Time: Paleobiology’s Perspective. Lawrence, KS: The Paleontological Society, pp. 103-147.

Bellucci, L., Iurino, D.A., Sardella, R., 2014. Carnivores From The Middle Villafranchian Site Of Coste San Giacomo (Anagni Basin, Central Italy). Conference: XII EAVP Meeting at Torino. DOI: 10.13140/2.1.3801.4722

Berggren, W. and van Couvering, J., 1974. The Late Neogene. Biostratigraphy, geochronology, and paleoclimatology of the last 15 million years in marine and continental sequences. ISBN: 9780080868431

Berta, A. 1987. Origin, diversification zoogeography of South American Canidae. Fieldiana Zoology. 39, 455-471.

Bertini, A. 2010. Pliocene to Pleistocene palynoflora and vegetation in Italy: State of the art. Quaternary International 225, 5–24. doi: 10.1016/j.quaint.2010.04.025.

Boeuf, O., 1983. Le site villafranchien de Chilhac (Haute-Loire, France). Etude paléontologique et biochronologique. Thèse, Université de Paris VII.

Bolomey, A., 1965. Die Fauna zweier villafrankischer Fundstellen in Rumanien, Berichte der geologischen Gesellschaft der DDR, Berlin 10, pp. 77–88.

Boudadi- Maligne, M., 2010. Les Canis Pleistocenes Du Sud De La France: Approche Biosystematique, Evolutive Et Biochronologique. Archéologie et Préhistoire. Université Bordeaux 1, 2010. Français. NNT: 4126.

Bourdier, F., 1961. Le Bassin du Rhone au Quaternaire. In: Geologie et Prehistoire, Tome 1. CNRS, Paris. Texte.

Bout, P., 1960. Le Villafranchien du Velay et du basin Hydrographique Moyen et Supérieure de l’Allier. Ph.D. Thesis, Jeanne d’Arc, Le Puy en Velay, 344 pp.

Bout, P., 1967. Observations sur le Villafranchien d'Auvergne et du Velay (Compte rendu de l'excursion de l'AFEQ du 19 au 22 mai 1966). Bulletin de l'Association Francaise pour l'etude du Quaternaire, 4(1), pp.3-64.

Brunet, M., Heintz, E., 1984. Un exemple de gradualisme phyletlque chez les Cervidés villafranchlens d' Europe. Coll. intrn. C.N.R.S. No 330 "Modalités, rythmes et mécanismes de 1" evolution biologique": 79-81.

Bukhsianidze, M., 2005. The fossil bovidae of dmanisi. In: PhD Dissertation, International Doctorate ‘‘Environmental, Humans and Compartmental Dynamics’’, University of Ferrara, 192.

Castello, J.R., 2016. BOVIDS of the World. Antelopes, Gazelles, Cattle, Goats, Sheep, and Relatives. Princeton University Press Princeton And Oxford. Isbn 978-0-691-16717-6. Pp. 1-665.

Cherin, M., Berte, D.F., Rook, L., Sardella, R., 2014. Re-Defining Canis etruscus (Canidae, Mammalia): A New Look into the Evolutionary History of Early Pleistocene Dogs Resulting from the Outstanding Fossil Record from Pantalla (Italy). J Mammal Evol 21:95-110. DOI 10.1007/s10914-013-9227-4

Clark, P., Archer, D., Pollard, D., Blum, J.D., Rial, J.A., Brovkin, V., Mix, A.C., Pisias, N.G., Roy, R., 2006. The Middle Pleistocene transition: characteristics, mechanisms, and implications for long term changes in atmospheric pCO2. Quaternary Science Reviews 25, 3150–3184. doi: 10.1016/j.quascirev.2006.07.008.

Cregut- Bonnoure, E., 2007. Apport des Caprinae et Antilopinae (Mammalia, Bovidae) à la biostratigraphie du Pliocène terminal et du Pléistocène d’Europe. Quaternaire, 18:1.

Cregut- Bonnoure, E., 2020. Les Ovibovini, Caprini et Ovini (Mammalia, Artiodactyla, Bovidae, Caprinae) du Plio-Pléistocène d’Europe, Systématique, évolution et biochronologie, Volumes I and II. BAR Publishing, ISBN: 9781407354248

Cregut- Bonnoure, E., Tsoukala, E., 2017. The Late Pliocene Bovidae and Cervidae (Mammalia) of Milia (Grevena, Macedonia, Greece). Quaternary International 445: 215-249.

Croitor R., Bonifay M.-F. 2001. Étude préliminaire des cerfs du gisement Pleistocène inférieur de Ceyssaguet (Haut-Loire). Paleo, 13: 129-144.

Croitor R., Stefaniak K. 2009. Early Pliocene deer of Central and Eastern European regions and inferred phylogenetic relationships. Palaeontographica: 287: 1-39.

Croitor, R. 2018. Plio-Pleistocene Deer of Western Palearctic: Taxonomy, Systematics, Phylogeny. Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova.

Croitor, R., 2006. Early Pleistocene small sized deer of Europe. Hellenic Journal of Geosciences, vol. 41, 89-117.

Croitor, R., 2006. Early Pleistocene small-sized deer of Europe. In: Croitor, R. Plio-Pleistocene deer of Western Palearctic: taxonomy, systematics, functional morphology, paleoecology, evolution, paleobiogeography.

Croitor, R., Bonifay M.-F., Brugal, J.-P., 2012. Systematic revision of the endemic deer Haploidoceros n. gen. mediterraneus (BONIFAY, 1967) (Mammalia, Cervidae) from the Middle Pleistocene of Southern France. Paläontologische Zeitschrift 82(3):325-346.

Croitor, R., Kaiser, T., 2002. Functional morphology and diet preferences of fossil deer and paleolandscape reconstruction of early Pleistocene of Ceyssaguet. Verhandlungen der Gesell -schaft fur Okologie, Band 32, 465. Cottbus.

De Giuili, C., Heintz, E., 1974. Croizetoceros ramosus (Cervidae, Artiodactyla, Mammalia) de Montopoli, nouvel element de la faune villafranchienne d'Italie. Atti Soc. Tosc, Sci. Nat. Mem. serie A, 81: 241-251.

De Giuli, C., Masini, F., 1983. A new element of the late villafranchian (Tasso unit) faunas of Italy: occurrence of Ovibovini (Bovidae, Artiodactyla, mammalia) in the fauna of Casa Frata (Upper Valdarno, Tuscany). Bollettino Della Societa Paleontologica Italiana 22, 271–280.

De Giuli, C., Masini, F., 1987. The latest villafranchian faunas of Italy. The Casa Frata local fauna (Upper Valdarno, Tuscany). Palaeontographia Italica 74, 1–9.

Di Stefano G., Petronio C. 2002. Systematics and evolution of the Eurasian Plio-Pleistocene tribe Cervini (Artiodactyla, Mammalia). Geologica Romana, 36: 311-334.

Dong, W., 1996. Les Cervidae (Artiodactyla) rusciniens (Pliocene) du Languedoc et du Roussillon (France). Bull Mus natl Hist nat 18:133–163.

Efremov, I.A., 1940. Taphonomy: a new branch of paleontology. Pan American Geologist, 74: 81-93.

Fahey, B., Myers, P., 2000. Canidae (On-line). Animal diversity web. http://animaldiversity.org/accounts/Canidae/. Accessed 17 May 2018.

Gabunia, L., Vekua, A., Lordkipanidze, D., Swisher III, C., Ferring, R., Justus, A., Nioradze, M., Tvalchrelidze, M., Anto´ n, S., Bosinski, G., Joris, O., de Lumley, M.,

Majsuradze, G., Mouskhelishvili, A., 2000. Earliest Pleistocene hominid cranial remains from Dmanisi, Republic of Georgia: taxonomy, geological setting, and age. Science 288, 1019–1025.

Garrido, G. 2008. La Asociation de los Generos Croizetoceros, Metacervoceros y Eucladoceros (Cervidae, Artiodactyla, Mammalia) en el yacimento de Fonelas P-1 (Cuenca de Guadix, Granada) in Arribas, A. Vertebrados del Plioceno superior terminal en el suroeste de Europa: Fonelas P-1 y el Proyecto Fonelas. Cuadernos del

Museo Geominero, nº 10. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 2008, 365-396. ISBN 978-84-7840-764-4.

Garrido, G. and Arribas, A. 2008. Canis accitanus nov. sp., a new small dog (Canidae, Carnivora, Mammalia) from the Fonelas P-1 Plio-Pleistocene site (Guadix basin, Granada, Spain). Geobios. 41, 751-761.

Gaudzinski, S., 2004. Subsistence patterns of Early Pleistocene hominids in the Levant—taphonomic evidence from the ’Ubeidiya Formation (Israel). Journal of Archaeological Science, 31:65-75.

Gibbard, P. L., Head, M. J., Walker, M. J. C. and the Subcommission on Quaternary Stratigraphy. 2010. Formal ratification of the Quaternary System/Period and the Pleistocene Series/Epoch with a base at 2.58 Ma. J. Quaternary Sci., Vol. 25 pp. 96–102. ISSN 0267-8179.

Gibbard, P.L. & Head, M.J. 2020. The Quaternary Period. In: The Geologic Time Scale 2020. Volume 2 Ed. Felix M. Gradstein, James G. Ogg, Mark D. Schmitz and

Gabi M. Ogg. Elsevier BV. Amsterdam, Oxford, Cambridge. p. 1217-1255.Howell (1959)

Gliozzi E., Abbazzi L., Argenti P., Azzaroli A., Caloi L., Capabasso Barbato L., Di Stefano G., Esu D., Ficcarelli G., Girotti O., Kotsakis T., Masini F., Mazza P., Mezzabotta C., Palombo M.R., Petronio C., Rook L., Sala B., Sardella R., Zanalda E. & Torre D., 1997 Biochronology of selected Mammals, Molluscs and Ostracods from the Middle Pliocene to the Late Pleistocene in Italy. The state of the art. Riv. It. Paleont. Strat. 103 (3): 369-388

Gliozzi, E., Abbazzi, L., Argenti, A., Azzaroli, A., Caloi, L., Capasso Barbato, L., di Stefano, G., Esu, D., Ficcarelli, G., Girotti, O., Kotsakis, T., Masini, F., Mazza, P., Mezzabotta, C., Palombo, M. R., Petronio, C., Rook, L., Sala, B., Sardella, R., Zanalda, E. And Torre, D. 1997. Biochronology of selected Mammals. Molluscs and Ostracodes from the Middle Pliocene to the Late Pleistocene in Italy. The state of the art. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. 103(3), 369-388.

Gliozzi, E., Abbazzi, L., Argenti, P., Azzaroli, A., Caloi, L., Capasso Barbato, L., Di Stefano, G., Esu, D., Ficcarelli, G., Girotti, O., Kotsakis, T., Masini, F., Mazza, P., Mezzabotta, C., Palombo, M.R., Petronio, C., Rook, L., Sala, B., Sardella, R., Zanalda, E., Torre, D., 1997. Biochronology of selected mammals, molluscs and ostracods from the middle Pliocene to the late Pleistocene in Italy. The state of the art. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia 103, 369–388.

Guerin, C. and Tsoukala, E., 2013. The Tapiridae, Rhinocerotidae and Suidae (Mammalia) of the early villafranchian site of Milia (Grevena, Macedonia, Greece), Geodiversitas, 35(2), 447-489

Guérin, C., 2007. Biozonation continentale du Plio-Pléistocène d’Europe et d’Asie occidentale par les mammifères: état de la question et incidence sur les limites Tertiaire/Quaternaire et Plio/Pléistocène. Quaternaire. Revue de l'Association française pour l'étude du Quaternaire, 18(1), pp.23-33.

Guerin, C., Faure, M., 1997. The wild Boar (Sus scrofa priscus) from the Post villafranchian lower pleistocene of Untermassfeld. In: Kahlke, R.D. (Ed.), Das Pleistozan von Untermassfeld bei Meiningen (Thuringen), vol. 1. Romisch- Germanisches Zentralmuseum, pp. 375–384.

Gunnell, G.F., Simmons, N.B., 2005. Fossil evidence and the origin of bats. J Mamm Evol 12:209–246.

Gunnell, G.F., Simmons, N.B., 2005. Fossil evidence and the origin of bats. J Mamm Evol 12:209–246.

Hand, S., Novacek, M., Godthelp, H., Archer, M., 1994. First Eocene bat from Australia. J Vert Paleontol 14:375–381.

Heintz, E. 1970. Les Cervides Villafranchiens de France et d’ Espagne. Vollume I & II. Memoires du Museum National d’ Histoire Naturelle. Vol. I:1- 295, Vol. II:1-206.

Heintz, E. 1970. Les Cervides Villafranchiens de France et d’ Espagne. Vollume I & II. Memoires du Museum National d’ Histoire Naturelle. Vol. I:1- 295, Vol. II:1-206.

Heintz, E., 1974. Les populations de Croizetoceros ramosus (Cervidae, Mammalia) dans le temps et dans l’ espace, Bull. Soc. Geol. de France, (7), 16, 4: 411-417.

Heintz, E., Aguirre, E., 1976. Le bois de Croizetoceros ramosus pueblensis, Cervide de la faune Villafranchienne de la Puebla de Valverde, Teruel (Espagne). Estudios geol. 32: 569-572

Hemmer, H., 2001. Die Feliden aus dem Epivillafranchium von Untermassfeld. In: Kahlke, R.D. (Ed.), Das Pleistozan von Untermassfeld bei Meiningen (Thuringen), vol. 3. Romisch-Germanisches Zentralmuseum, pp. 699–782.

Holman Flower, L.C., 2014. Canid evolution and palaeoecology in the Pleistocene of western Europe, with particular reference to the wolf Canis lupus L. 1758. PhD thesis. Royal Holloway University of London. P. 1-558.

Kahlke, R.D. (Ed.), 1997, Das Pleistozan von Untermassfeld bei Meiningen (Thuringen), vol. 1. Romisch-Germanisches Zentralmuseum, pp. 1–418.

Kahlke, R.D. (Ed.), 2001a, Das Pleistozan von Untermassfeld bei Meiningen (Thuringen), vol. 2. Romisch-Germanisches Zentralmuseum, pp. 419–698.

Kahlke, R.D. (Ed.), 2001b, Das Pleistozan von Untermassfeld bei Meiningen (Thuringen), vol. 3. Romisch-Germanisches Zentralmuseum, pp. 699–1030.

Konidaris, G.E., Koufos, G.D., Kostopoulos, D.S. and Merceron, G., 2014. Taxonomy, biostratigraphy and palaeoecology of Choerolophodon (Proboscidea, Mammalia) in the Miocene of SE Europe-SW Asia: implications for phylogeny and biogeography, Journal of Systematic Palaeontology. http://dx.doi.org/10.1080/14772019.2014.985339.

Kostopoulos, D.S, Athanassiou, A., 2005. In the shadow of bovids: suids, cervids and giraffids from the Plio-Pleistocene of Greece. Quaternaire hors-série 2:179–190.

Kostopoulos, D.S., 1996. [The Plio-Pleistocene Artiodactyls of Macedonia (Greece): systematics, palaeoecology, biochronology, biostratigraphy]. PhD thesis, Aristotle University of Thessaloniki (in Greek).

Kostopoulos, D.S., Athanassiou, A., 2005. In the shadow of bovids: suids, cervids and giraffids from the Plio-Pleistocene of Greece. Quaternaire hors-serie 2, 179–190.

Κωστόπουλος, Δ., Κουφός, Γ., 2015. Η εξέλιξη του έμβιου κόσμου: χορδωτά. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1909

Kostopoulos, D.S., Vasileiadou, K., 2006. The Greek Late Neogene Quaternary Ursids In Relation To Palaeogeography And Palaeoenvironment. Scientific Annals, School of Geology Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), 98: 285-292.

Koufos, G.D., 1987. Canis arnensis del Campana, 1913 from the villafranchian (Villanyian) of Macedonia (Greece). Paleontologia I Evolucio, Memoria Especial 21, 3-10.

Koufos, G.D., 1997. The canids Eucyon and Nyctereutes from the Ruscinian of Macedonia, Greece. Palaeontol Evol 30–3:39–48.

Koufos, G.D., 2001. The villafranchian mammalian faunas and biochronology of Greece. Bollettino Della Societa Paleontologica Italiana 40, 217–223.

Κουφός, Δ.Γ., 2004. Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

Koufos, G.D., 2006. Neogene Mammal Biostratigraphy and Chronology of Greece. Hell. J. Geosci. 183–214. https://doi.org/10.7312/columbia/9780231150125.003.0028

Koufos, G.D., 2016. Neogene and Quaternary Continental Biostratigraphy of Greece Based on Mammals. Bull. Geol. Soc. Greece L, 55–64. https://doi.org/10.12681/bgsg.11701

Koufos, G.D., 2018. New material and revision of the Carnivora, Mammalia from the Lower Pleistocene locality Apollonia 1, Greece. Quaternary. 1:6. doi:10.3390/quat1010006.

Koufos, G.D., 2022. The Fossil Record of Canids (Mammalia: Carnivora: Canidae) in Greece, in Vlachos, E. Fossil Vertrebrates of Greece Vol. 2. Laurasiatherians, Artidactyles, Perissodactyles, Carnivorans and Island Endemics. Springer, pp. 577-594.

Koufos, G.D., 2022. The Fossil Record of Mustelids (Mammalia: Carnivora: Mustelidae) in Greece., in: Vlachos, E. Fossil Vertrebrates of Greece Vol. 2. Laurasiatherians, Artidactyles, Perissodactyles, Carnivorans and Island Endemics. Springer, pp.641-659.

Koufos, G.D., 2022. The Fossil Record of Mustelids (Mammalia: Carnivora: Mustelidae) in Greece., in: Vlachos, E. Fossil Vertrebrates of Greece Vol. 2. Laurasiatherians, Artidactyles, Perissodactyles, Carnivorans and Island Endemics. Springer, pp.641-659.

Koufos, G.D., Kostopoulos, D.S., 1997. New carnivore material from the Plio Pleistocene of Macedonia (Greece) with the description of a new canid. Munchner Geowissenschaft Abteilung A 34, 33–63.

Koufos, G.D., Syrides, G.E., Kostopoulos, D.S., Koliadimou, K.K., 1992. Apollonia, a new vertebrate site in the pleistocene of the Mygdonia basin (Macedonia, Greece). Comptes Rendus de l’Academie de Sciences de Paris 315, 1041–1046.

Lack, J.B., Roehrs, Z.P., Stanley, Jr. C.E., Ruedi, M., Van Den Bussche, R.A., 2010. Molecular phylogenetics of Myotis indicate familial-level divergence for the genus Cistugo (Chiroptera). J Mammal 91:976–992.

Lacombat, F., Abbazzi, L., Ferretti, M.P., Martinez-Navarro, B., Moulle, P.E., Palombo, M.R., Rook, L., Turner, A., Valli, A.M.F. 2008 New data on the early villafranchian fauna from Vialette (Haute-Loire, France) based on the collection of the Crozatier Museum (Le Puyen-Velay, Haute-Loire, France). Quaternary International 179, 64–71

Lawrence, D.R. (1979a). Biostratinomy. In (Fairbridge, .W. & Jablonski, D., eds.) Encyclopedia of Paleontology. Stroudsburg, PA: Dowden, Hutchinson & Ross, pp. 99-102.

Lawrence, D.R. (1979b). Diagenesis of fossils-fossildiagenese. In (Fairbridge, R.W. & Jablonski, D., eds.) Encyclopedia of Paleontology. Stroudsburg, PA: Dowden, Hutchinson & Ross, pp. 245-247.

Lawrence, D.R. (1979c). Taphonomy. In (Fairbridge, R.W. & Jablonski, D., eds.) Encyclopedia of Paleontology. Stroudsburg, PA: Dowden, Hutchinson & Ross, pp. 793-799.

Lee Lyman, R. 2010. What Taphonomy Is, What it Isn’t, and Why Taphonomists Should Care about the Difference. Prometheus Press/ Palaeontological Network Foundation. Journal of Taphonomy. 8:1, 1-16.

Lindsay E. H. 1990 The setting. Lindsay E. H., Fahlbusch V. & Mein P. (Eds.) European Neogene Mammal Chronology. NATO ASI Series, Series A, Life Sciences: 1-14

Lindsay E. H., Opdyke N. and Johinson N. M. 1980 Pliocene dispersal of the horse Equus and late Cenozoic mammal dispersal events. Nature. 287: 135-138

Lisiecki, L.E. and Raymo, M.E., 2005. A Pliocene‐Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic δ18O records. Paleoceanography, 20:1.

Lister, A., 1999. The Pliocene deer of the Red Crag Nodule Bed (UK). Deinsea, 7: 215-221.

Lister, A.M., Sher, A.V., van Essen, H., Wei, G. 2005 The pattern and process of mammoth evolution in Eurasia. Quaternary International 126-128, 49-64

Lister, A.M., van Essen, H.E., 2003. Mammuthus rumanus the earliest mammoth in Europe. In: Petculescu, A., Stiuca, E. (Eds.), Advances in Vertebrate Palaeontology ‘‘Hent to Pantha’’. Institut of Speleology of the Romanian Academy, Bucharest, pp. 47–52.

Lordkipanidze, D., Jashashvili, T., Vekua, A., Ponce de Leon, M.S., Zollikofer, C.P.E., Rightmire, G.P., Pontzer, H., Ferring, R., Oms, O., Tappen, M., Bukhsianidze, M., Agustı´, J., Kahlke, R., Kiladze, G., Martı´nez-Navarro, B., Mouskhelishvili, A., Nioradze, M., Rook, L., 2007. Postcranial evidence from early Homo from Dmanisi, Georgia. Nature 449, 305–310.

Madurell- Malapeira, J., Bartolini- Lucenti, S., Prat- Vericat, M., Sorbelli, L., Blasetti, A., Ferretti, M.P., Goro, A., Cherin, M, 2021. Jaramillo-aged carnivorans from Collecurti (Colfiorito Basin, Italy). Historical Biology. DOI 10.1080/08912963.2021.1989590

Madurell-Malapeira, J., 2014. villafranchian large mammals from the Iberian Peninsula: paleobiogeography, paleoecology and dispersal events. Journal of Iberian Geology, 40:1,167-178.

Madurell-Malapeira, J., Rook, L., Martínez-Navarro, B., Alba, D.M., Garrido, J.A., Moyà-Solà, S., 2013. The latest European painted dog. J Vert Paleontol. 33:1244–1249. doi:10.1080/02724634.2013.770402.

Malez, M., Forsten, A., Lenardic, J., 1999. Fossil horses (Mammalia, Equidae) from the bone breccias of Croatia, northern Balcan. Palaontologische Zeitschrift 66 (3–4), 369–385.

Martin, R.A., 2008. Arvicolidae. In: Janis, C.M., Gunell, G. F., Uhen, M.D. Evolution of Tertiary Mammals of North America, Vol. 2. Cambridge University Press.

Martin, R.E.,1999. Taphonomy: A Process Approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Martinez- Navarro, B., 2010. La collezione dei grandi carnivori del Plio-Pleistocene al Museo di Storia Naturale di Firenze. In: Monechi, S., Rook, L., Le collezioni geologiche e paleontologiche. Il Museo di Storia Naturale dell’Università degli Studi di Firenze Volume III. p. 260-261.

Martinez-Navarro, B. and Rook, L. 2003. Gradual evolution in the African Hunting dog lineage systematic implications. Comptes Rendus Palevol. 2, 695-702.

Martinez-Navarro, B., Palmqvist, P., 1995. Presence of the African Machairodont Megantereon whitei (Broom, 1937) (Felidae, Carnivora, mammalia) in the lower pleistocene site of Venta Micena (Orce, Granada, Spain), with some considerations on the origin, evolution and dispersal of the genus. Journal of Archaeological

Science 22, 569–582.

Martinez-Navarro, B., Rook, L., 2003. Gradual evolution in the African hunting dog lineage. Systematic implications. Comptes Rendus Pale´ovol 2, 695–702.

Martinez-Navarro, B., Rook, L., 2003. Gradual evolution in the African hunting dog lineage. Systematic implications. Comptes Rendus Paleovol 2, 695–702.

Martinez-Navarro, B., Rook, L., 2003. Gradual evolution in the African hunting dog lineage. Systematic implications. Comptes Rendus Paleovol 2, 695–702.

Martínez-Navarro, B., Rook, L., 2003. Gradual evolution in the African hunting dog lineage. Systematic implications. C R Palevol. 2:695–702. doi:10.1016/j. crpv.2003.06.002.

Masini, F. and Torre, D. 1990. Large Mammal Dispersal Events at the Beginning of the late villafranchian. In: Lindsay, E. H., Fahlbusch, V. and Mein, P. (eds.) European Neogene mammal chronology. Nato ASI series A: Life Sciences. Plenum Press, New York. Pp 131-138.

Mazo, A.V. 1989 Nuevos restos de Proboscidea (Mammalia) en la cuenca de Guadix-Baza. In: Alberdi, M.T., Bonadonna, F. (Eds.), Geologı´a y Paleontologìa de la cuenca de Guadix-Baza Trabajos sobre el Neo´ geno-Cuaternario, vol. 11. Museo Nacional de Ciencias Naturales CSIC, Madrid, pp. 225–236

Mazo, A.V., Made, J.v.d., Arribas, A., Sanchez, A., 2003. Hace 3 Millones de Anos. In: Fundacion de Cultura y Deportes de Castilla La Mancha. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, pp. 1–55. Lister et al., 2005

Mazza, P., Rustioni, M., 1992. Morphometric revision of the Eurasian species Ursus etruscus Cuvier. Palaeontogr. Ital. 79, 101e146.

Mein, P., 1975. Resultats du groupe de travail des vertebres. Working Groups. In: Senes, J. (Ed.), Report on Activity of the R.C.M.N.S. Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy, Bratislava, pp. 78–81.

Meloro, C., 2007. Plio–Pleistocene large carnivores from the Italian peninsula: functional morphology and macroecology (PhD dissertation). Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, Napoli.

Meloro, C., 2011. Locomotor adaptations in Plio–Pleistocene large carnivores from the Italian Peninsula: palaeoecological implications. Current Zoology 57, 269–83.

Miller-Butterworth, C.M., Murphy, W.J., O’brien, S.J., Jacobs, D.S., Springer, M.S., Teeling, E.C., 2007. A family matter: conclusive resolution of the taxonomic position of the long-fingered bats, Miniopterus. Mol Biol Evol 24:1553–1561.

Mirzoyan, L., Manaseryan, N., 2008. Archaeozoological investigation of the site of Shirakavan, 3rd-1st Millenia BC, Armenia. Archaeology of the Near East VIII. TMO49, Maison de l’Orient et de la Mediterranee, Lyon.

Nomade, S., Pastre, J.F., Guillou, H., Faure, M., Guerin, C., Delson, E., Debard, E., Voinchet, P., Messager, E., 2012. 40Ar/39Ar constraints on some French landmark

Late Pliocene to Early Pleistocene large mammalian paleofaunas: paleoenvironmental and paleoecological implications. Quaternary Geochronology. 21:2-15. http://dx.doi.org/10.1016/j.quageo.2012.12.006

Oms, O., Dinares- Turell, J., Agustı, J., Pares, J.M., 1999. Refinements of the European mammalian biochronology: Magnetic polarity record of the plio-pleistocene Zujar section, (Guadix-Baza basin, SE Spain). Quaternary Research 51, 94–103.

Orlov, Y.A., 1968. Fundamentals of paleontology, vol. 13, Mammals. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem.

Palmqvist, P., Torregrosa, V., Perez-Claros, J.A., Martinez-Navarro, B., Turner, A., 2007. A re-evaluation of the diversity of Megantereon (Mammalia, Carnivora, Machairodontinae) and the problem of species identification in extinct carnivores. Journal of Vertebrate Paleontology 27, 160–175.

Palmqvist, P., Torregrosa, V., Perez-Claros, J.A., Martinez-Navarro, B., Turner, A., 2007. A re-evaluation of the diversity of Megantereon (Mammalia, Carnivora, Machairodontinae) and the problem of species identification in extinct carnivores. Journal of Vertebrate Paleontology 27, 160–175.

Pareto, L. 1865 Note sur les subdivisions que l’on pourrait e´tablir dans les terrains tertiaires de l’Apennin septentrional. Bulletin de la Societe Geologique de France 22, 210-277

Parparousi, E.M., Kostopoulos, D.S., Iliopoulos, G., 2021. A New Fossiliferous Mammal Locality From The Villafranchian Of Greece: Preliminary Results. In: Belvedere M., Díez Díaz V., Mecozzi B., Sardella R (eds.). Abstract book of the XVIII annual conference of the European Association of Vertebrate Palaeontologists, online, 5th-9th July 2021. Palaeovertebrata, 130.

Perini, F.A., Russo, C.A.M., Schrago, C.G., 2010. The evolution of South American endemic canids: a history of rapid diversification and morphological parallelism. J Evol Biol 23(2):311–322. https://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2009.01901.x

Petronio C., Bellucci L., Martinetto E., Pandolfi L. & Salari L. 2011 Biochronology and palaeoenviromental changes from the Middle Pliocene to the Late Pleistocene in Central Italy. Geodiversitas 33 (3): 485-517

Petrucci, M., Cipullo, A., Martinez- Navarro, B., Rook, L., Sardella, R., 2013. The late villafranchian (Early Pleistocene) carnivores (Carnivora, Mammalia) from Pirro Nord (Italy). Palaeontographica Beitrage Zur Naturgeschichte der Vorzeit. Abt. A: Palaeozoology- Stratigraphy Vol. 298. 1-6:113-145.

Pfeiffer T. 1999. Die Stellung von Dama (Cervidae, Mammalia) im System plesiometacarpaler Hirsche des Pleistozäns - Phylogenetische Rekonstruktion - Metrische Analyse. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 211: 1–218.

Piskoulis, P., Chatzopoulou, K. 2022. The Fossil Record of Bats (Mammalia: Chiroptera) in Greece. In: Vlachos, E. Fossil Vertrebrates of Greece Vol. 2. Laurasiatherians, Artidactyles, Perissodactyles, Carnivorans and Island Endemics. Springer, pp.93-111.

Pomel, M. 1853. Catalogue méthodique et descriptif des vertèbres fossiles découverts dans le bassin hydrographique supérieur de la Loire et surtout dans la vallée de son affluent principal, l’Allier. Paris: Chez J.-B. Bailliere, 193 p.

Pons Moya, J., 1987. Los Carnivoros (Mammalia) de Venta Micena (Granada, Espana). Paleont. Y Evol., Mem., Spec., 1:109-128.

Pradella, C., Rook, L., 2007 Mesopithecus (Primates, Cercopithecoidea) from Villafranca d’Asti (early villafranchian; NW Italy) and palaeoecological context of its extinction. Swiss Journal of Geosciences 100, 145-152

Radulesco C., Samson P.-M., Petculescu, A. Stiuca E. 2003. Pliocene Large Mammals of Romania. Coloquios de Paleontologia, Vol. Ext. 1: 549-558.

Radulesco, C. 2005. Artiodactyles du Pliocène et du Pléistocène inférieur de Roumanie. In: E. Crégut-Bonnoure (Ed.), Les Ongulés holartiques du Pliocène et du Pléistocène, Quaternaire, Hors-série, 2: 191-200.

Radulescu, C., Samson, P.M., 2001 Biochronology and evolution of the early Pliocene to the early pleistocene mammalian faunas of Romania. Bollettino Della Societa Paleontologica Italiana 40, 285–291

Radulescu, C., Samson, P.M., 2001. Biochronology and evolution of the early Pliocene to the early pleistocene mammalian faunas of Romania. Bollettino Della Societa Paleontologica Italiana 40, 285–291.

Ravel, A., Marivaux, L., Tabuce, R., Adaci, M., Mahboubi, M., Mebrouk, F., Bensalah, M., 2011. The oldest African bat from the early Eocene of El Kohol (Algeria). Naturwissenschaften 98:397–405.

Roger, S., Coulon, C., Thouveny, N., Feraud, G., Van Velzen, A., Fauquette, S., Cocheme , J.J., Prevot, M., Verosub, K.L., 2000. 40Ar/39Ar dating of a tephra layer in the Pliocene Seneze maar lacustrine sequence (French Massif Central): constraint on the age of the Reunion–Matuyama transition and implications on paleoenvironmental archives. Earth and Planetary Science Letters 183 (3–4), 431–440.

Rook, L. 1992. “Canis” monticinensis sp. nov., a new Canidae (Carnivora: Mammalia) from the Late Messinian of Italy. Bolletino della Societa Paleontologia Italiana. 31, 151-156.

Rook, L. and Torre, D. 1996a. The Wolf-event in Western Europe and the beginning of the late villafranchian. Neues Jahrb. Geol. Paläontol. Monarshefte. 8, 495-501.

Rook, L., 1994. The plio-pleistocene Old World Canis (Xenocyon) ex gr. Falconeri. Bollettino Della Societa Paleontologica Italiana 33 (1), 71–82.

Rook, L., 1994. The Plio-Pleistocene Old World Canis (Xenocyon) ex. gr. falconeri. Bollettino della Societa Paleontologica Italiana 33:71-82.

Rook, L., 2009. The wide ranging genus Eucyon Tedford & Qiu, 1996 (Mammalia, Carnivora, Canidae, Canini) in the Mio-Pliocene of the Old World. Geodiversitas 31(4):723–741.

Rook, L., 2009. The wide ranging genus Eucyon Tedford & Qiu, 1996 (Mammalia, Carnivora, Canidae, Canini) in the Mio-Pliocene of the Old World. Geodiversitas 31(4):723–741.

Rook, L., Delfino, M., Ferretti, M.P. and Abbazzi, L. 2007. Vertebrate Records – Early Pleistocene. In: Elias, S.A. (ed.) Encyclopaedia of Quaternary Sciences. Volume 4. Elsevier, Oxford. Pp 3132-3139.

Rook, L., Martinez-Navarro, B., Howell, F.C., 2004. Occurrence of Theropithecus sp. in the late villafranchian of southern Italy and implication for early Pleistocene “out of Africa’’. Journal of Human Evolution 47, 267–277.

Sabol M. 2003. New findings of Late Pliocene vertebrates from Hajnácka I site (southernSlovakia). Coloquios de Paleontología, Vol. Ext. 1: 595-602.

Sala, B., Masini, F., Ficcarelli, G., Rook, L., Torre, D., 1992. Mammal dispersal events in the middle and late Pleistocene of Italy and western Europe. Courier Forschungs-Institut Senckenberg 153, 58–68.

Samson P., Radulesco, C., Kisgyorgy Z. 1970. Nouvelles données sur la faune de mammifères du Villafranchien inférieur de Capeni-Vighis (dépression de Braşov, Roumanie). Eiszeitalter und Gegenwart, 22: 64-88.

Sanz, M., Daura, J., Brugal, J.-P., 2013. First occurrence of the extinct deer Haploidoceros in the Iberian Peninsula in the Upper Pleistocene of the Cova del Rinoceront (Castelldefels, Barcelona). Comptes Rendus Palevol 13(1):27-40.

Sardella, R. and Palombo, M.R. 2007. The Pliocene-Pleistocene boundary: which significance for the so called ‘Wolf Event’? Evidences from Western Europe. Quaternaire. 18(1), 65-71.

Shipman, P., 1993. Life History of a Fossil. An introduction to taphonomy and paleoecology. Cambridge: Harvard University Press.

Sigé, B., 1991. Rhinolophoidea et Vespertilionoidea (Chiroptera) du Chambi (Eocèneinférieur de Tunisie). Aspects biostratigraphique, biogéographique et paléoécologique de l’origine des chiroptèresmodernes. N Jb Geol Paläont Abh 182:355–376.

Simmons, N.B., 2005a. Order Chiroptera. In: Wilson DE, Reeder DM (eds) Mammal species of the world: a taxonomic and geographic reference, vol 1. JHU Press, Baltimore, MD, pp 312–529.

Simmons, N.B., 2005b. An Eocene big bang for bats. Science 307:527–528.

Simmons, N.B., Seymour, K.L., Habersetzer, J., Gunnell, G.F., 2008. Primitive Early Eocene bat from Wyoming and the evolution of flight and echolocation. Nature 451:818–821.

Smith, T., Rana, R.S., Missiaen, P., Rose, K.D., Sahni, A., Singh, H., Singh, L., 2007. High bat (Chiroptera) diversity in the Early Eocene of India. Naturwiss 94:1003–1009.

Sotnikova, M. And Rook, L. 2010. Dispersal of the Canini (Mammalia, Canidae; Caninae) across Eurasia during the Late Miocene to Early Pleistocene. Quaternary International. 212(2), 86-97.

Sotnikova, M.V., Baigusheva, V.S. and Titov, V.V. 2002. Carnivores of the Khapry Faunal Assemblage and their stratigraphic implications. Stratigraphy and Geological Correlation. 10(4), 375-390.

Spaan, A., 1992. A revision of the deer from Tegelen (Province of Limburg, The Netherlands). Scripta Geol 98:1–85.

Spassov N. 2005. Brief review of the Pliocene ungulate fauna of Bulgaria. In: E. Crégut-Bonnoure (Ed.), Les Ongulés holartiques du Pliocène et du Pléistocène, Quaternaire, Hors-série, 2: 201- 212.

Spassov, N., 1997. villafranchian succession of mammalian Megafaunas from Bulgaria and the Biozonation of south-east Europe. Me´moires et Travaux de l’Institut de Montpellier 21, 669-676

Spassov, N., 2000. Biochronology and zoogeographic affinities of the villafranchian Fauas of south Europe. Historia Naturalis Bulgarica 12, 89–128.

Stefaniak K. 1995. Late Pliocene cervids from Węże 2 in southern Poland. Acta Palaeontlogica Polonica, 40 (3): 327-340.

Stefaniak K. 2015. Neogene and Quaternary Cervidae from Poland. Institute of Systematics and Evolution of Animals Polish Academy of Sciences, 204 p.

Stiner, M.C., Howell, F.C., Martínez-Navarro, B., Tchernov, E., Bar-Yosef, O., 2001. Outside Africa: Middle Pleistocene Lycaon from Hayonim Cave, Israel. Boll Soc Paleontol Ital. 40:293–302.

Tabuce, R., Antunes, M.T., Sigé, B., 2009. A new primitive bat from the earliest Eocene of Europe. J Vert Paleontol 29:627–630.

Tedford, R. H. and Qui, Z. 1996. A new canid genus from the Pliocene of Yushe, Shanxi Province. Vertebrata PalAsiatica. 34, 27-40.

Tedford, R.H., Wang, X., Taylor, B.E., 2009. Phylogenetic systematics of the North American fossil Caninae (Carnivora: Canidae). Bull Am Mus Nat Hist. 325:1–218. doi:10.1206/574.1.

Teeling, E.C., Springer, M.S., Madsen, O., Bates, P., O’brien, S.J., Murphy, W.J., 2005. A molecular phylogeny for bats illuminates biogeography and the fossil record. Science 307:580–584.

Tejedor, M.F., Czaplewski, N.J., Goin, F.J., Aragón, E., 2005. The oldest record of South American bats. J Vert Paleontol 25:990–993.

Torre, D. 1979. The Ruscinian and the Villafranchian dogs of Europe. Bolletino della Societa Paleontologia Italiana. 18(2), 162-165.

Torre, D., Abbazzi, L., Bertini, A., Fanfani, F., Ficcarelli, G., Masini, F., Mazza, P., Rook, L., 2001. Structural changes in Italian late Pliocene - Pleistocene large mammal assemblages. Boll Soc Paleontol I 40: 303–306.

Torre, D., Ficcarelli, G., Masini, F., Rook, L., Sala, B., 1992. Mammal dispersal events in the early Pleistocene of Western Europe. Cour Forschungsinst Senckenberg 153: 51–58.

Torre, D., Ficcarelli, G., Masini, F., Rook, L., Sala, B., 1992. Mammal dispersal events in the early pleistocene of western Europe. Courier Forschungs-Institut Senckenberg 153, 51–58.

Valli, A.M.F., 2004. Les Cervidae du gisement Pliocène supérieur (Villafranchien moyen) de Saint-Vallier (Drôme, France). Geobios 37: S191–S232.

van Loghem,W., Tsoukala E., Mol, D., 2010. Milia (Grevena, Macedonia, Greece): a dangerous area for Mammut borsoni? Quaternaire, hors série 3, 192-194

Van Valkenburgh, B. 1988a. Trophic diversity in past and present guilds of large predatory mammals. Paleobiology. 14(2), 155-173.

Vasileiadou, K., Böhme, M., Neubauer, T.A., Georgalis, G.L., Syrides, G.E., Papadopoulou, L., Zouros, N., 2017. Early Miocene gastropod and ectothermic vertebrate remains from the Lesvos Petrified Forest (Greece). Pal Z 91:541–564.

Vasileiadou, K., Zouros, N., 2012. Early Miocene micromammals from the Lesvos Petrified Forest (Greece): preliminary results. Palaeobiodiv Palaeoenviron 92:249–264.

Viret, J., 1954. Le loess à bancs durcis de Saint-Vallier (Drôme) et sa faune de mammifères villafranchiens. Nouv Arch Mus Hist Nat Lyon 4:1–200

Vislobokova, I., 1992. Neogene deer in Eurasia, Paleontologia i Evolucio, 24-25; 149-154.

Vislobokova, I., Erbaeva, M., Sotnikova, M., 1993. The early villafranchian stage in the development of the mammalian fauna of northern Eurasia. Strat.-Geol. Kami, 1, 5: 87-96.

Vislobokova, I., Sotnikova, M.V., Dodonov, A., 2001. Late Miocene–Pliocene mammalian faunas of Russia and neighbouring countries. Bollettino Della Societa Paleontologica Italiana 40, 307–313.

Vislobokova, I., Sotnikova, M.V., Erbaeva, M.A. 1995. The villafranchian mammalian faunas of the Asiatic part of former USSR. Il Quaternario 8, 367–376

Von den Driesch, A. 1976. A Guide to the measurement of the animal bones from archaeological sites. Peabody Museum Bulletin 1. Harvard: Peabody Museum of Archaeology and Ethnology.

Voohries, M.R., 1969. Taphonomy and population dynamics of an early Pliocene vertebrate fauna, Knox Country, Nebraska. University of Wyoming Contributions to Geology, special paper 1, 1-69.

Vos J. De, Mol D., Reumer J. W. F. 1995. Early Pleistocene Cervidae (Mammalia, Artyodactyla) from the Oosterschelde (the Netherlands), with a revision of the cervid genus Eucladoceros Falconer, 1868. Deinsea, 2: 95-121.

Wang, X. and Tedford, R.H. 2007. In: Jensen, P. (ed.) The Behavioural Biology of Dogs. CAB International. Pp 3-20.

Williams H. S. 1901 Discrimination of time value in geology. Journal of Geology. 9: 570-585

Wilson, M.V.H., 1988. Taphonomic processes: information loss and information gain. Geoscience Canada, 15: 131-148.

Wund, M., 2018. Mustelidae. In: Animal diversity web. http://animaldiversity.org/accounts/Mustelidae/. Accessed 27 Apr 2018.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.