Εξώφυλλο

Τα ορυκτά της πλατίνας, πλατινοειδή σε κοιτάσματα χρωμίτη = The platinum-group minerals and platinoids in chromite deposits.

Άννα Κωνσταντίνος Μαρκοπούλου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη και τον προσδιορισμό των ορυκτών της πλατίνας καθώς και στη μελέτη των πλατινοειδών (PGE) σε κοιτάσματα χρωμίτη. Αρχικά παρουσιάζονται τα στοιχεία της ομάδας του λευκόχρυσου, οι ιδιότητες αυτών, καθώς και οι κυριότερες εφαρμογές τους. Στη συνέχεια, γίνεται ταξινόμηση των μεταλλευμάτων των PGE, και κατόπιν γίνεται αναφορά στους τύπους κοιτασμάτων και στη γεωχημική συμπεριφορά αυτών των στοιχείων. Επίσης παρουσιάζονται τα ορυκτά της ομάδας της πλατίνας, και αναφέρονται κάποια βασικά τους χαρακτηριστικά στοιχεία. Παράλληλα, καθίσταται ήδη σαφής η σύνδεση των στοιχείων της ομάδας της πλατίνας με τα κοιτάσματα χρωμιτών. Γίνεται παρουσίαση της γένεσης χρωμιτών και κοιτασμάτων αυτών, ταξινόμηση των χρωμιτών και ειδική αναφορά στους αλπικούς χρωμίτες. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στις ιδιότητες και τις χρήσεις του χρωμίτη, καθώς και στη μεταλλουργία αυτού. Τέλος, αναλύεται η παρουσία πλατινοειδών σε κοιτάσματα χρωμίτη και καθίσταται σαφές ότι οι συγκεντρώσεις των στοιχείων της ομάδας του λευκόχρυσου (PGE) στα συμπυκνωμένα μεταλλεύματα χρωμίτη είναι γενικά χαμηλές, λιγότερο από 100 ppb έως μερικές εκατοντάδες ppb, και γίνεται αναφορά στα κοιτάσματα χρωμίτη στον Ελληνικό χώρο.

The present dissertation focus on the study and the identification of the platinum-group minerals and the platinum group elements (PGE) in chromite deposits. The platinum-group elements, their properties and their main applications are first presented. Next, a classification of PGE ores is made, followed by a discussion of the types of deposits and the geochemical behavior of these elements. The platinum-group minerals are also reported, and some of their basic characteristics are mentioned. At the same time, the association between the platinum group elements and chromite deposits is evidenced. The genesis of chromites and their deposits, the classification of chromites and special reference to alpine chromites are also presented. In addition, special reference is made to the properties and uses of chromite and its metallurgy. Finally, the presence of platinoids in chromite deposits is analyzed and it is made clear that the concentrations of platinum-group elements (PGE) in concentrated chromite ores are generally low, less than 100 ppb to a few hundred ppb. Finally a special reference is made to the chromite deposits in Greece.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Agiorgitis, G., & Wolf, R. (1978). Aspects of osmium, ruthenium and iridium contents in some Greek chromites. Chemical Geology, 23, 267–272.

Ahmed, A., & Arai, S. (2002). Unexpectedly high-PGE chromite from the deeper mantle section of the northern Oman ophiolite and its tectonic implications. Contributions to Mineralogy and Petrology, 143, 263–278.

Anduoite. Retrieved May 23, 2022, from https://www.mindat.org/min-227.html

Arai, S., Uesugi, J., & Ahmed, A. (2004). Upper crustal podiform chromitite from the northern Oman ophiolite as the stratigraphically shallowest chromitite in ophiolite and its implication for Cr concentration. Contributions to Mineralogy and Petrology, 147, 145–154.

Arculus, R., & Delano, J. (1981). Intrinsic oxygen fugasity measurements: Techniques and results from upper mantle peridotites and megacryst assemblages. Geochimica et Cosmochiica Acta, 45, 899–913.

Arsenopalladinite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Arsenopalladinite.shtml#.YrRnrXZBy5c

Atheneite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Atheneite.shtml#.YrRoRHZBy5c

Atokite. Retrieved May 23, 2022, from https://www.mindat.org/min-413.html

Augé, T., & Johan, Z. (1988). Iridium, rhodium, and platinum sulfides in c chromitites from the ultramafic massifs of Finero, Italy, and Ojen, Spain. (Special Publication No. 6; Mineral Deposits within the European Community, pp. 267–288). Springer: Berlin/Heidelberg.

Bacuta, G. C., Kay, R. W., Gibbs, A. K., & Lipin, B. R. (1990). Platinum-group element abundance and distribution in chromite deposits of the Acoje block, Zambales ophiolite comple, Philippines. Journal of Geochemical Exploration, 37, 113–145.

Barnes, S., & Maier, W. (1999). The fractionation of Ni, Cu and the noble metals in silicate and sulphide liquids. In R. Keays (Ed.), Dynamic process in magmatic ore deposits and their application in mineral exploration. (pp. 69–106). Geological association of Canada, Short course notes XIII.

Barnes, S., & Naldrett, A. (1986). Variations in platinum-group element concentrations in the Alexo mine komatiite, Abiti greenstone belt, Northern Ontario. Geological Magazine, 123, 515–524.

Barnes, S., Naldrett, A., & Gorton, M. (1985). The origin of the fractionation of platinum-group elements in terrestrial magmas. Chemical Geology, 53, 303–323.

Borovskite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from https://webmineral.com/data/Borovskite.shtml

Bowieite. Retrieved May 23, 2022, from https://www.mindat.org/min-745.html

Brenan, J., & Andrews, D. (2001). High-temperature stability of laurite and Ru-Os-Ir alloys and their role in PGE fractionation in mafic magmas. The Canadian Mineralogist, 39, 341–360.

Cabriite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from https://webmineral.com/data/Cabriite.shtml

Capobianco, C. J., & Drake, M. J. (1990). Partitioning of ruthenium, rhodium, and palladium between spinel and silicate melt and implications for platinum group element fractionation trends. Geochimica et Cosmochimica Acta, 54(3), 869–874. https://doi.org/10.1016/0016-7037(90)90379-Y

Capobianco, C., Hervig, R., & Drake, M. (1994). Experiments on crystal/liquid partioning of Ru,Rh and Pd for magnetite and hematite solid solutions crystallized from silicate melt. Chemical Geology, 113, 23–43.

Cassard, D. (1980). Structure et origine des gisements de chromite du Massif du Sud (ophiolite de Nouvelle Caledonie). Guides de prospection. These Doc 3 & Cycle, Univ. Nantes.

Cassard, D., Nicholas, A., Rabinovitch, M., Moutte, J., Leblanc, M., & Prinzhofer, A. (1981). Structural classification of chromite pods in southern New Caledonia. Economic Geology, 76, 805–831.

Changchengite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Changchengite.shtml#.YrR40XZBy5c

Chaston, J. C. (1965). Thermal conductivity of Pure Platinum. Platinum Metals Review, 9(60).

Chengdeite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Chengdeite.shtml#.YrR5F3ZBy5c

Cherepanovite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from https://webmineral.com/data/Cherepanovite.shtml

Chromite Mineral Data. Retrieved May 27, 2022, from http://webmineral.com/data/Chromite.shtml#.Yrl2bnZBy5c

Cole, S., & Ferron, C. J. (2002). A review of the benefication and extractive metallurgy of the platinum-group elements, highlightinh recent process innovations. In L. J. Cabri (Ed.), The Geology, Geochemistry, Mineralogy and Mineral Benefication of platinum-group elements.: Vol. Special Volume 54 (pp. 811–818). Canadian Institute of mining and metallurgy.

Constantinides, C. C., Kingston, G. A., & Fischer, P. C. (1980). The occurrence of platinum group minerals in the chromitites of the Kokkinorotsos chrome mine, Cyprus. In A. Panayiotou (Ed.), Ophiolites, Proceedings of the International Ophiolite Symposium (pp. 93–101). Geological Survey Department.

Cooperite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Cooperite.shtml#.YrSjG3ZBy5c

Crerarite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from https://webmineral.com/data/Crerarite.shtml

Cuprorhodsite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from https://webmineral.com/data/Cuprorhodsite.shtml

Daomanite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Daomanite.shtml

Dick, H. J. B., & Fischer, R. L. (1984). Mineralogical studies of the residues of mantle melting: Abyssal and alpine-type peridotites. In J. Kornprobst (Ed.), Kimberlite II, The mantle and crust-mantle relationships. (pp. 295–308). Elsevier.

Dickey, J. S. (1975). A hypothesis of origin for podiform chromite deposits. In T. N. Irvine (Ed.), Chromium (pp. 1061–1074). Pergamon press.

Economou, G., (1985). A short note of the evolution of the Vermion ophiolite complex (Macedonia-Greece). (1983). Ofioliti, 8, 333–338.

Economou, M. (1986). Platinum group elements (PGE) in chromite and sulfide ores. In M. J. Gallagher, R. A. Ixer, C. R. Neary, & H. Prichard (Eds.),

Metallogeny of Basic and Ultrabasic Rocks. (pp. 441–453). Inst. Mining Metallurgy.

Economou-Eliopoulos, M. (1993). Platinum-group elements (PGE) distribution in chromite ores from ophiolite complexes of Greece: Implications for

chromite exploration. Ofioliti, 18, 83–97.

Economou-Eliopoulos, M., & Vacondios, I. (1995). Geochemistry of chromitites and host rocks from the Pindos ophiolite complex, northwestern Greece. Chemical Geology, 122, 99–108.

Economou-Eliopoulos, M., & Zhelyaskova-Panayiotova, M. (1998). Comparative study of the geochemistry of chromite ores from the Kempirsai (Urals) and Rhodope (Balkan Peninsula) ophiolite massifs. Bulletin, Geological Society of Greece, 32, 203–211.

Economou-Eliopoulos, M., Parry, S., & Christidis, G. (1997). Platinum-group element (PGE) content of chromite ores from the Othrys ophiolite complex, Greece. Mineral Deposits, Papunen, 414–417.

Erlichmanite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Erlichmanite.shtml#.YrR2lnZBy5c

Ferronickelplatinum Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Ferronickelplatinum.shtml#.YrSmmHZBy5c

Ferrorhodsite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from https://webmineral.com/data/Ferrorhodsite.shtml

Froodite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Froodite.shtml#.YrRqG3ZBy5c

Gaotaiite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from https://webmineral.com/data/Gaotaiite.shtml

Garuti, G. (2009). Chromite platinum-group element magmatic deposits. In B. De Vivo, B. Grasemann, & K. Stuwe (Eds.), Geology: Vol. IV (pp. 70–84). EOLSS Publications.

Garuti, G., & Zaccarini, F. (1997). In situ alteration of platinum-group minerals at low temperature: Evidence from serpentinized and weathered chromitite of the Vourinos Complex, Greece. Can. Mineral., 35, 611–626.

Garuti, G., Gazzotti, M., & Torres-Ruiz, J. (1995). Iridium, rhodium, and platinum sulfides in c chromitites from the ultramafic massifs of Finero, Italy, and Ojen, Spain. Can. Mineral., 33, 509–520.

Garuti, G., Zaccarini, F., & Economou-Eliopoulos, M. (1999). Paragenesis and compositionof laurite from the chromitites of Othrys (Greece): Implications for Os-Ru fractionation in ophiolitic upper mantle of the Balkan Peninsula. Mineralium Deposita, 34, 312–319.

Genkinite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Genkinite.shtml#.YrSm23ZBy5c

Geversite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from https://webmineral.com/data/Geversite.shtml

Gijbels, R. h, Millard, H. T., Desborough, G. A., & Bartel, A. J. (1974). Osmium, ruthenium, iridium and uranium in silicates and chromite from the eastern Bushveld Complex, South Africa. Geochimica et Cosmochimica Acta, 38(2), 319–337. https://doi.org/10.1016/0016-7037(74)90113-6

González-Jiménez, J. M., Gervilla, F., Proenza, J. A., Augé, T., & Kerestedjian, T. (2009). Distribution of platinum-group minerals in ophiolitic chromitites. Applied Earth Science, 118(3–4), 101–110. https://doi.org/10.1179/174327509X12550990457924

González-Jiménez, J. M., Griffin, W. L., Gervilla, F., Proenza, J. A., O’Reilly, S. Y., & Pearson, N. J. (2014). Chromitites in ophiolites: How, where, when, why? Part I. A review and new ideas on the origin and significance of platinum-group minerals. The Lithosphere and beyond: A

Multidisciplinary Spotlight, 189, 127–139. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2013.06.016

Greenbaum, D. (1977). The chromititferous rocks of the Troodos ophiolite complex, Cyprus. Econ. Geol., 72, 1175–1194.

Haldar, S. K. (2017). Chapter 1—Introduction. In S. K. Haldar (Ed.), Platinum-Nickel-Chromium Deposits (pp. 1–35). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-802041-8.00001-8

Holleman, A., & Wiberg, B. (1985). Lehrbuch der Anorganischen Chemie (33rd ed.). Gruyter.

Hollingworthite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Hollingworthite.shtml#.YrRlOnZBy5c

Hongshiite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Hongshiite.shtml#.YrSsTXZBy5c

Inaglyite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Inaglyite.shtml#.YrR8FnZBy5c

Iridarsenite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Iridarsenite.shtml#.YrR8tnZBy5c

iridium—Wolfram|Alpha. Retrieved May 23, 2022, from https://www.wolframalpha.com

Irvine, T. N. (1970). Crystallization sequences in the Muskox intrusion and other layered intrusions II. Olivine—Pyroxene—Plagioclase relations. Geological Society of South Africa, Special Publication, 1, 442–476.

Irvine, T. N. (1975). Crystallization sequences in the Muskox intrusion and other layered intrusions II. Origin of the chromitic layers and similar deposits of other magmatic ores. Geochim. Cosmochim. Acta, 39, 991–1020.

Irvine, T. N. (1977). Origin of chromitite layers in the Muskox intrusion and other stratiform intrusions: A new interpretation. Geology, 5, 273–277.

Isoferroplatinum Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Isoferroplatinum.shtml#.YrSsm3ZBy5c

Isomertieite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Isomertieite.shtml#.YrRqY3ZBy5c

Jagoutz, E., Palme, H., Baddenhousen, H., Blum, K., Cendales, M., Dreibus, G., Spettei, B., Lorenz, V., & Wande, H. (1979). The abudance of major, minor and trace elements in the Earth’s mantle as derived from primitive ultramafic nodules. Geochemica et Cosmochimica Acta, 2, 2031–2050.

Kashinite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Kashinite.shtml#.YrR8y3ZBy5c

Keays, R. (1995). The role of komatiitic magmatism and S-saturation in the formation of ore deposits. Lithos, 34, 1–18.

Keithconnite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Keithconnite.shtml#.YrRq4HZBy5c

Kharaelakhite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Kharaelakhite.shtml#.YrSs73ZBy5c

Konderite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Konderite.shtml#.YrRlTnZBy5c

Konstantopoulou, G., & Economou-Eliopoulos, M. (1991). Distribution of platinum group elements and gold within the Vourinos chromitite ores, Greece. Economic Geology, 86, 1672–1682.

Kotulskite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Kotulskite.shtml#.YrSQrnZBy5c

Laflammeite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Laflammeite.shtml#.YrSRL3ZBy5c

Lago, B. L., Rabinowicz, M., & Nicholas, A. (1982). Podiform chromite orebodies: A genetic model. Journal of Petrology, 23, 103–125.

Legendre, O., & Augé, T. (1986). Mineralogy of platinum-group mineral inclusions in chromitites from different ophiolite complexes. In M. J.

Gallagher, R. A. Ixer, C. R. Neary, & H. Prichard (Eds.), Metallogeny of Basic and Ultrabasic Rocks (pp. 361–372). Springer.

Luberoite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Luberoite.shtml#.YrStWnZBy5c

Magganas, A., & Economou, M. (1988). On the chemical composition of chromite ores from the ophiolitic complex of Soufli, NE Greece. Ofioliti, 13, 15–27.

Maier, W., Prichard, H., Fischer, P., & Barnes, S. (1999). Compositional variation of laurite at Union section in the western Bushveld complex. S. Afr. J. Geol., 102, 286–292.

Majakite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Majakite.shtml#.YrSRiHZBy5c

Malanite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Malanite.shtml#.YrStq3ZBy5c

Maslovite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Maslovite.shtml#.YrSt9nZBy5c

Mayingite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Mayingite.shtml#.YrR9M3ZBy5c

Menshikovite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Menshikovite.shtml#.YrSR4nZBy5c

Merenskyite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Merenskyite.shtml#.YrSSjHZBy5c

Mertieite-I Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Mertieite-I.shtml#.YrSS2nZBy5c

Mertieite-II Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Mertieite-II.shtml#.YrSTOHZBy5c

Michenerite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Michenerite.shtml#.YrST6XZBy5c

Moncheite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Moncheite.shtml#.YrSuUnZBy5c

Naldrett, A. (1981). Platinum-group element deposits. Can. Inst. Min. Metall., 23, 197–232.

Naldrett, A. (1997). Models for the formation of stratabound concentrations of platinum group elements in layered intrusions. Geol. Assoc. Canada Special Paper, 40, 373–388.

Naldrett, A., & Cabri, L. J. (1976). Ultramafic and related mafics rocks: Their classification and genesis with special reference to the concentration of nickel sulfides and platinum-group elements. Economic Geology, 71, 1131–1158.

Naldrett, A., & Duke, J. M. (1980). Pt metals in magmatic sulfide ores. Science, 208, 1417–1424.

Naldrett, A., & MacDonald, A. J. (1980). Tectonic setting of some Ni-Cu sulfide ores: Their importance in genesis and exploration. Geol. Assoc. Canada Special Paper No. 20, 633–657.

Neary, C. R., & Brown, M. A. (1979). Chromites from Al Ays complex Saudi Arabia and Semail complex, Oman. In A. M. S. Al Shanti (Ed.), Evolution and Mineralization of the Arabian shield (2nd ed., pp. 193–205). I.A.G. Bull.

Nicolas, A. (1990). Les montagnes sous la mer. BRGM.

Niggliite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Niggliite.shtml#.YrSue3ZBy5c

Olivotos, S. (2015). THERMODYNAMIC CONTROLS ON THE FORMATION AND STABILITY OF PLATINUM-GROUP MINERALS [Master Thesis]. National and Kapodistrian University of Athens.

Omeiite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Omeiite.shtml#.YrR3bXZBy5c

Osarsite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Osarsite.shtml#.YrR3unZBy5c

Osmium | Os (Element)—PubChem. Retrieved May 24, 2022, from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/Osmium

Page, N. J., Cassard, D., & Haffty, J. (1982). Palladium, platinum, rhodium, ruthenium and iridium in chromitites from the Massif du Sud and Tiebaghi massif, New Caledonia. Econ. Geol., 77, 1571–1577.

Palache, C., Bermani, I., & Fnorvorr, C. (1994). The system of Mineralogie 1. (7th ed.). John Wiley & Sons.

Palladium Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Palladium.shtml#.YrRm5XZBy5c

Palladoarsenide Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Palladoarsenide.shtml#.YrSVZnZBy5c

Palladobismutharsenide Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Palladobismutharsenide.shtml#.YrSVOnZBy5c

Palladodymite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Palladodymite.shtml#.YrSVdnZBy5c

Palladseite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Palladseite.shtml#.YrSWAnZBy5c

Paolovite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Paolovite.shtml#.YrSWOnZBy5c

Platarsite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Platarsite.shtml#.YrSuuHZBy5c

Platinum Group Metals: Statistics and Information (USGS). http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/platinum/index.html

Plumbopalladinite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Plumbopalladinite.shtml#.YrSWgHZBy5c

Polkanovite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Polkanovite.shtml#.YrRlXHZBy5c

Potarite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Potarite.shtml#.YrSYKHZBy5c

Prassoite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Prassoite.shtml#.YrRlanZBy5c

Proenza, J. A., Gervilla, F., Melgarejo, J. C., Vera, O., Alfonso, P., & Fallick, A. (2001). Genesis of sulfide-rich chromite ores by the interraction between chromitite and pegmatitic olivinenorite dikes in the Potosh Mine (Moa-Baracoa ophiolitic massif, Eastern Cuba). Mineralium Deposita, 36, 658–669.

PubChem. Iridium. Retrieved May 24, 2022, from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23924

PubChem. Palladium. Retrieved May 24, 2022, from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23938

PubChem. Platinum. Retrieved May 24, 2022, from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23939

PubChem. Rhodium. Retrieved May 24, 2022, from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23948

PubChem. Ruthenium. Retrieved May 24, 2022, from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23950

Rhodarsenide Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Rhodarsenide.shtml#.YrRlsXZBy5c

rhodium—Wolfram|Alpha. Retrieved May 23, 2022, from https://www.wolframalpha.com

Rhodplumsite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Rhodplumsite.shtml#.YrRmI3ZBy5c

Robson, G. G. (1985). Plaatinum 1985. Johnson Matthey public limited company.

Rocci, G., Ohnenstetter, D., & Ohnenstetter, R. (1975). La dualite des ophiolites tethysiennes. Petrologie, 1, 172–174.

Ruarsite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Ruarsite.shtml#.YrQmcHYza5c

Rustenburgite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Rustenburgite.shtml#.YrSwAHZBy5c

Ruthenarsenite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Ruthenarsenite.shtml#.YrQnIXZBy5c

Ruthenium | Ru (Element)—PubChem. Retrieved May 23, 2022, from https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/Ruthenium

Schiffries, C. M. (1982). The petrogenesis of a pk,atiniferous dunite pipe in the Bushveld complex: Infiltration of a chloride rich solution. Economic Geology, 77, 1439–1453.

Shuangfengite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Shuangfengite.shtml#.YrR9i3ZBy5c

Sobolevskite. Retrieved May 23, 2022, from https://www.mindat.org/min-3700.html

Sönke, L. (1997). Car catalyst emitted platinum: Tranformation Behaviour in Soil and Platinum Accumulation in plants (Speciation Investigations). Herbert Utz Verlag Wissenschaft, Munchen.

Sopcheite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Sopcheite.shtml#.YrSck3ZBy5c

Spangenberg, K. (1943). Die chromitlalagerstätte von Tampadel in Zobten. Z. Prakt. Geol, 51, 13–35.

Sperrylite: The platinum mineral sperrylite information and pictures. Retrieved May 23, 2022, from https://www.minerals.net/mineral/sperrylite.aspx

Stannopalladinite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Stannopalladinite.shtml#.YrSc8nZBy5c

Stibiopalladinite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Stibiopalladinite.shtml#.YrSdUXZBy5c

Stillwaterite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Stillwaterite.shtml#.YrSeJXZBy5d

Stockman, H. W., & Hlava, P. F. (1984). Platinum-group minerals in Alpine chromitites from southwestern Oregon. Econ. Geol., 79, 491–508.

Stumpflite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Stumpflite.shtml#.YrSwwXZBy5c

Sudburyite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Sudburyite.shtml

Sudovikovite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Sudovikovite.shtml#.YrSxA3ZBy5c

Taimyrite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Taimyrite.shtml#.YrSh4HZBy5c

Talkington, R. W., Watkinson, D. H., Whittaker, P. J., & Jones, P. C. (1984). Platinum-group minerals and other solid inclusions in chromite of ophiolitic complexes: Occurrence and petrological significance. Tschermaks Mineralogische Und Petrographische Mitteilungen, 32(4), 285–301.

https://doi.org/10.1007/BF01081619

Talkington, R., & Lipin, B. (1986). Platinum-group minerals in a chromite seams of the Stillwater comple, Montana. Economic Geology, 81, 1179–1186.

Talkington, R., & Watkinson, D. H. (1986). Whole-rock platinum-group element trends in chromite rich rocks in ophiolitic and stratiform igneous complexes. In M. J. Gallagher, R. A. Ixer, C. R. Neary, & H. Prichard (Eds.), Metallogeny of basic and ultrabasic rocks. (pp. 247–440). London Inst. Mining Metal.

Tarkian, M., Economou-Eliopoulos, M., & Sambanis, G. (1996). Platinum-group minerals in chromitites from the Pindos ophiolite complex, Greece. N. Jb. Miner. Mh., 4, 145–160.

Tatyanaite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Tatyanaite.shtml#.YrSxRnZBy5c

Telargpalite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Telargpalite.shtml#.YrRrPHZBy5c

Telluropalladinite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Telluropalladinite.shtml#.YrRrsHZBy5c

Temagamite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Temagamite.shtml#.YrRsFHZBy5c

Testibiopalladite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Testibiopalladite.shtml

Tetraferroplatinum Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Tetraferroplatinum.shtml#.YrSx3HZBy5c

Thayer, T. (1970). Chromite segrregation as a petrogenetic indicators. Geol. Soc. S. Africa Sp. Publ., 1, 380–390.

Thayer, T. P. (1964). Principal features and origin of podiform chromite deposits, and some observations on the Guleman-Soridag district, Turkey. Econ. Geol., 59, 1497–1524.

Thayer, T. P. (1969). Alpine-type sensu strictu(ophiolitic) peridotites: Refractory residues from partial melting or igneous sediments? A contribution to the discussion of the paper: “The origin of ultramafic and ultrabasic rocks” by P.J. Wyllie. Tectronophysics, 7(5–6), 511–516.

Tischendorfite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Tischendorfite.shtml#.YrRtNnZBy5c

Tolovkite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Tolovkite.shtml#.YrSiL3ZBy5c

Tredoux, M., Lyndsay, N. M., Devis, G., & MacDonald, I. (1995). The fractionation of platinum-group elements in magmatic systems, with the

suggestion of a novel causal mechanism. S. Afr. J. Geol., 98, 157–167.

Tsoupas, G., & Economou-Eliopoulos, M. (2005). Extremely abundant platinum-group minerals in chromitites hosted in the Veria ophiolite complex, northern Greece. In T. O. Tormanen & T. T. Alapieti (Eds.), Proceedings of the 10th international platinum symposium. (pp. 592–595).

Tsoupas, G., & Economou-Eliopoulos, M. (2008). High PGE contents and extremely abundant PGE-minerals hosted in chromitites from the Veria ophiolite complex, Northern Greece. Ore Geology Reviews, 33, 3–19.

Urvantsevite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Urvantsevite.shtml#.YrRtanZBy5c

Vasilite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from https://webmineral.com/data/Vasilite.shtml

Verbeekite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Verbeekite.shtml#.YrRu-3ZBy5c

Vincentite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://www.webmineral.com/data/Vincentite.shtml#.YrRvS3ZBy5c

Vysotskite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Vysotskite.shtml#.YrRx1HZBy5c

Xiao, Z., & Laplante, A. R. (2004). Characterizing and recovering the platinum group minerals––a review. Minerals Engineering, 17, 961–979.

Yixunite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from https://www.webmineral.com/data/Yixunite.shtml

Zaccarini, F., Garuti, G., Pushkarev, E., & Thalhammer, O. (2018). Origin of Platinum Group Minerals (PGM) Inclusions in Chromite Deposits of the Urals. Minerals, 8.

Zhou, M.-F., Robinson, P. T., Malpas, J., & Li, Z. (1996). Podiform chromites in the Luobusa ophiolite (Southern Tibet): Implications for melt-rock interaction and chromite segregation in the upper mantle. Journal of Petrology, 37, 3–21.

Zientek, M. L., Cooper, R. W., Corson, S. R., & Geraghty, E. P. (2002). Platinum-group element mineralization in the Stillwater Complex, Montana.

In L. J. Cabri (Ed.), The Geology, Geochemistry, Mineralogy and Mineral Beneficiation of Platinum-Group Elements.: Vol. CIM special vol.54 (pp. 459–482). Canadian Institute of mining and metallurgy.

Zvyagintsevite Mineral Data. Retrieved May 23, 2022, from http://webmineral.com/data/Zvyagintsevite.shtml#.YrRyYHZBy5c

Βακόνδιος, Ι. (1997). Μελέτη της μεταλλοφορίας χρωμίτη της συνδεδεμένης με οφόλιθους τύπου Ανατολικής και Δυτικής Μεσογείου. Οι χρωμίτες της Τήνου και των Γερανιών. [Διδακτορική Διατριβή]. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Ζασπάλης, Β. (2021). Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών. (2η). Εκδόσεις Τζιόλα.

Ζευγώλης, Ε. (2014). Μεταλλουργία Σιδήρου. Εκδόσεις Ιων.

Καψιώτης, Α. (2008). Μεταλλογένεση πλατινοειδών ορυκτών και χρωμιτών συνδεόμενων με την πετρογενετική εξέλιξη των οφιολιθικών συμπλεγμάτων Βουρινού και Πίνδου [Διδακτορική Διατριβή]. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κοκκαλιάρη, Μ. (2015). ΟΡΥΚΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΙΤΩΝ, ΕΓΚΛΕΙΣΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΛΙΘΩΝ-ΞΕΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΕΙΣ ΤΟ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ. [Διπλωματική εργασία]. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Κωνσταντοπούλου, Γ. Π. (1990). Κατανομή των στοιχείων της ομάδας του λευκόχρυσου (PGE) και του χρυσού σε χρωμιτικά μεταλλεύματα και πετρώματα του οφιολιθικού συμπλέγματος του Βουρινού. [Διδακτορική Διατριβή]. Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μποζίκης, Ν. (2022). ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΡΩΜΙΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ [Διπλωματική εργασία]. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Παρασκευάς, Μ. (2013). Προσδιορισμός των στοιχείων της ομάδας της πλατίνας σε σωματίδια από τις εκπομπές των καταλυτών βενζινοκίνητων

οχημάτων και αξιολόγηση της κατάστασης του καταλύτη. [Διδακτορική Διατριβή]. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Σκαρπέλης. (2002). Εισαγωγή στην κοιτασματολογία. ΕΚΠΑ.

Υφαντή, Ε. (2011). Διερεύνηση της Γένεσης και της Γεωτεκτονικής Εξέλιξης των Οφιολιθικών Σχηματισμών στην περιοχή της Βάβδου (Δ. Χαλκιδική): Έμφαση στην Δημιουργία Χρωμιτών και στη Γεωχημεία των PGE. [Πτυχιακή εργασία]. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Χρωμίτης. Retrieved June 22, 2022, from https://www.orykta.gr/oryktes-protes-yles-tis-ellados/metalleytika-orykta/51-xromitis

/26/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1996 με την οποία κηρύσσεται μια συγκέντρωση ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Υπόθεση IV/M.619—Gencor/Lonrho). http://eur-lex.eu.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.