Εξώφυλλο

Late Miocene carnivores from the classical locality of Pikermi (Attica, Greece) = Σαρκοφάγα του ανώτερου Μειοκαίνου από την κλασσική θέση του Πικερμίου (Αττική, Ελλάδα).

Nikolaos Michael Paparizos

Περίληψη


This Master’s Thesis focuses on the taxonomy of carnivoran fossils from the Late Miocene (~7.3 Ma) classical locality of Pikermi (Attica, Greece). This work aims to show that the study of old collections can often result in new and interesting information, as well as to hopefully enrich the carnivoran knowledge from the locality of Pikermi. The already celebrated Late Miocene locality’s carnivoran diversity also reflects through this work, as it includes representatives from Hyaenidae, which constitute the largest portion of this study, Felidae, Ailuridae, Mustelidae and Ursidae. As part of this work’s process both craniodental and postcranial material were studied and the presence of the following taxa was identified: the family of Hyaenidae is represented with the species (1) Ictitherium viverrinum, (2) Plioviverrops orbignyi, (3) Adcrocuta eximia, (4) Lycyaena chaeretis, (5) the enigmatic Hyaenictis graeca, and, (6) maybe Hyaenictitherium wongii were recognized. The family of Felidae is represented with the species (1) Amphimachairodus giganteus, (2) Pontosmilus orientalis, and possibly (3) “Metailurus parvulus”, (4) Pristifelis attica and (5) Paramachaerodus schlosseri. The family of Ailuridae is represented with the taxon Simocyon primigenius through some rare postcranial material. The families of Mustelidae and Ursidae are represented by Promeles palaeattica and Indarctos atticus respectively.

Η παρούσα διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία αφορά την ταξινομία απολιθωμένων σαρκοφάγων θηλαστικών από το Ανώτερο Μειόκαινο (~7.3 εχπ.) της κλασικής θέσης του Πικερμίου (Αττική, Ελλάδα). Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξη των παλαιών μουσειακών συλλογών και πώς η μελέτη αυτών μπορεί συχνά να οδηγήσει σε νέες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, καθώς επίσης και ο πιθανός παράλληλος εμπλουτισμός των γνώσεων της απολιθωμένης σαρκοφαγικής πανίδας του Πικερμίου. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας αναδεικνύεται, επίσης, η περίφημη και πλούσια πανίδα σαρκοφάγων θηλαστικών του Πικερμίου καθώς αντιπροσωπεύεται από την πλειονότητα των σαρκοφαγικών οικογενειών που έχουν αναγνωρισθεί στη θέση αυτή. Πιο συγκεκριμένα προσδιορίστηκαν είδη από την οικογένεια των Hyaenidae, που και αποτελούν τον κύριο όγκο του υλικού της μεταπτυχιακής μελέτης, των Felidae, των Ailuridae, των Mustelidae και των Ursidae. Κατά την εκπόνηση της διπλωματικής μελετήθηκε τόσο κρανιοδοντικό όσο και μετακρανιακό υλικό και αναγνωρίσθηκαν τα παρακάτω taxa: από την οικογένεια των Hyaenidae αναγνωρίσθηκαν τα είδη (1) Ictitherium viverrinum, (2) Plioviverrops, (3) Adcrocuta eximia, (4) Lycyaena chaeretis, (5) το μέχρι πρότινος αινιγματικό Hyaenictis graeca και ενδεχομένως (6) το Hyanictitherium wongii. Από την οικογένεια των Felidae αναγνωρίσθηκαν τα είδη (1) Amphimachairodus giganteus, (2) Pontosmilus orientalis και ίσως των  (3) “Metailurus parvulus”, (4) Pristifelis attica και (5) Paramachaerodus schlosseri. Η οικογένεια των Ailuridae εκπροσωπείται από το Simocyon primigenius μέσα από ορισμένα δείγματα σπάνιου μετακρανιακού υλικού, ενώ από τις οικογένειες των Mustelidae και Ursidae αναγνωρίσθηκαν τα Promeles palaeattica και Indarctos atticus αντίστοιχα.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abel, O. (1922). Lebensbilder aus der Tierwelt der Vorzeit. Jena. https://doi.org/10.5962/bhl.title.61701

Abella, J., Hontecillas, D., Valenciano, A., Montoya, P., Morales, J., Pesquero, M. D., & Alcalá, L. (2019). The last record of an ailuropod bear from the Iberian Peninsula. Geodiversitas, 41(1), 797–809. https://doi.org/10.5252/geodiversitas2019v41a23

Adams, J. W., Rovinsky, D. S., Herries, A. I. R., & Menter, C. G. (2016). Macromammalian faunas, biochronology and palaeoecology of the early Pleistocene Main Quarry hominin-bearing deposits of the Drimolen Palaeocave System, South Africa. PeerJ, 4, e1941. https://doi.org/10.7717/peerj.1941

Alcalá, L. (1994). Macromamíferos neógenos de la fosa de Alfambra- Teruel. Instituto de Estudios Turolenses - Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid.

Andersson, K., & Werdelin, L. (2005). Carnivora from the Late Miocene of Lantian, China. Vertebrata Palasiatica, 43(4), 256–271.

Antón, M., Turner, A., Salesa, M. J., & Morales, J. (2006). A complete skull of Chasmaporthetes lunensis (Carnivora, Hyaenidae) from the Spanish Pliocene site of La Puebla Valverde (Teruel). Estudios Geológicos, 62(1), 375–388.

https://doi.org/10.3989/egeol.0662132

Arambourg, C., & Piveteau, J. (1929). Les Vertébrés du Pontien de Salonique. Annales de Paléontologie, 18, 59–138.

Bachmayer, V. F., & Symeonidis, N. (1982). Die Ausgrabungen in Pikermi-Chomateri bei Athen. —Eine Dokumentation. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 84(A), 7–12.

Bakalov, N., & Nikolov, I. (1962). Les Fossiles de Bulgarie. Vol X. Mammifères tertiaires. Académie des Sciences de Bulgarie, Sofia. (In Bulgarian, with French and Russian summaries).

Bakr, A. (1959). Rodentia and Carnivora from the Pontian of Samos. Ph.D. Thesis (unpublished), Harvard University.

Ballesio, R. (1963). Monographie d’un Machairodus du gisement Villafranchien de Senèze: Homotherium crenatidens Fabrini. Travaux du Laboratoire de Géologie de la Faculté des Sciences de Lyon. Nouvelle série, 9, 1–129.

Baryshnikov, G. F. (2002). Late Miocene Indarctos punjabiensis atticus (Carnivora, Ursidae) in Ukraine with survey of Indarctos records from the former USSR. Russian Journal of Theriology, 1(2), 83–89. https://doi.org/10.15298/rusjtheriol.01.2.02

Baryshnikov, G. F., & Tleuberdina, P. A. (2017). Late Miocene Indarctos (Carnivora: Ursidae) from the Karabulak Formation of the Kalmakpai river (Zaisan Depression, Eastern Kazakhstan). Proceedings of the Zoological Institute RAS, 321(1), 3–9.

Baskin, J. A. (1998). Procyonidae. In C. M. Janis, K. M. Scott, & L. L. Jacobs (Eds.), Evolution of Tertiary Mammals of North America, Vol. 1: Terrestrial carnivores, ungulates and ungulatelike mammals (pp. 144–151). Cambridge University Press, Cambridge.

Beaumont, G. de. (1969). Brèves remarques sur Plioviverrops Kretzoi (Carnivora). Bulletin de La Société Vaudoise des Sciences Naturelles, 70, 1–7.

Beaumont, G. de. (1975). Recherches sur les Félidés (Mammifères, Carnivores) du Pliocène inférieur des sables à Dinotherium des environs d’Eppelsheim (Rheinhessen). Archives des Sciences Physiques et Naturelles, Genève, 28(3), 369–405.

Beaumont, G. de, & Mein, P. (1972). Recherches sur de le genre Plioviverrops Kretzoi (Carnivora, ?Hyaenidae). Archives des Sciences, 25, 383–394.

Berggren, W. A., Kent, D. V., Swisher, C. C., & Aubry, M.-P. (1995). A Revised Cenozoic Geochronology and Chronostratigraphy. In W. A. Berggren, D. V. Kent, M.-P. Aubry, & J. Hardenbol, Geochronology, Time Scales and Global Stratigraphic Correlation. SEPM Society for Sedimentary Geology. https://doi.org/10.2110/pec.95.04.0129

Bernor, R. L., Solounias, N., Swisher III, C. C., & Van Couvering, J. A. (1996). The correlation of three classical “Pikermian” mammal faunas- Maragheh, Samos, and Pikermi- with the European MN unit-system. In R. L. Bernor, V. Fahlbusch, & H.-W. Mittmann (Eds.), The evolution of western Eurasian Neogene mammal faunas (pp. 136–154). Columbia University Press, New York.

Böhme, M., Spassov, N., Ebner, M., Geraads, D., Hristova, L., Kirscher, U., Kötter, S., Linnemann, U., Prieto, J., Roussiakis, S., Theodorou, G., Uhlig, G., & Winklhofer, M. (2017). Messinian age and savannah environment of the possible hominin Graecopithecus from Europe. PLOS ONE, 12(5), e0177347. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177347

Bonis, L. de. (2004). Carnivores hyaenidés du Miocène supérieur de Turquie. In Zona Arquaeologica, Miscelanea en homenaje a Emiliano Aguirre: Vol. 2 Paleontologia (pp. 108–117). Museo Arqueologico Regional, Madrid.

Bonis, L. de, & Koufos, G. D. (1981). A new hyaenid (Carnivora, Mammalia) in the Vallesian (late Miocene) of Northern Greece. Scientific Annals of the Faculty of Physics and Mathematics, University of Thessaloniki, 21, 79–94.

Bonis, L. de, & Koufos, G. D. (1991). The late Miocene small carnivores of the lower Axios valley (Macedonia-Greece). Geobios, 24(3), 361–379. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(09)90015-8

Bonis, L. de, & Koufos, G. D. (1994). Some Hyaenidae from the Late Miocene of Macedonia (Greece) and a contribution to the phylogeny of the hunting hyaenas. Münchner Geowissenschaften Abhandlungen (A), 26, 81–96.

Bonis, L. de, Bouvrain, G., Keraudren, B., & Melentis, J. K. (1973). Premiers resultats des fouilles recentes en Grèce septentrionale (Macédoine). Comptes Rendus de l’Académie Des Sciences Paris, 227, 1431–1434.

Bonis, L. de, Peigné, S., Guy, F., Mackaye, H. T., Likius, A., Vignaud, P., & Brunet, M. (2010). Hyaenidae (Carnivora) from the late Miocene of Toros-Menalla, Chad. Journal of African Earth Sciences, 58(3), 561–579.

https://doi.org/10.1016/j.jafrearsci.2010.06.003

Bonis, L. de, Peigne, S., Likius, A., Makaye, H. T., Brunet, M., & Vignaud, P. (2007). First occurrence of the ‘hunting hyena’ Chasmaporthetes in the Late Miocene fossil bearing localities of Toros Menalla, Chad (Africa). Bulletin de la Société Géologique de France, 178(4), 317–326. https://doi.org/10.2113/gssgfbull.178.4.317

Bonis, L. de, Peigné, S., Mackaye, H. T., Likius, A., Vignaud, P., & Brunet, M. (2008). The fossil vertebrate locality Kossom Bougoudi, Djurab desert, Chad: A window in the distribution of the carnivoran faunas at the Mio–Pliocene boundary in Africa. Comptes Rendus Palevol, 7(8), 571–581. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2008.10.004

Borissiak, A. (1915). Mammifères fossils de Sebastopol II. Mémoires du Comité Géologique, Petrograd, New Series, 137, 1–47.

Bowdich, T. E. (1821). An analysis of the natural classifications of Mammalia: For the use of students and travellers. J. Smith, Paris.

Bruijn, H. de, Daams, R., Daxner-Höck, G., Fahlbusch, V., Ginsburg, L., Mein, P., Marles, J., Heinzmann, E., Mayhew, D. F., van der Meulen, A. J., Schmidt-Kittler, N., & Antunes, M. T. (1992). Report of the RCMNS working group on fossil mammals, Reisensburg 1990. Newsletters on Stratigraphy, 26(2–3), 65–118.

https://doi.org/10.1127/nos/26/1992/65

Christiansen, P. (2013). Phylogeny of the sabertoothed felids (Carnivora: Felidae: Machairodontinae). Cladistics, 29(5), 543–559. https://doi.org/10.1111/cla.12008

Cohen, K. M., Finney, S. C., Gibbard, P. L., & Fan, J.-X. (2013). The ICS International Chronostratigraphic Chart. Episodes, 36(3), 199–204.

https://doi.org/10.18814/epiiugs/2013/v36i3/002

Crusafont Pairó, M., & Petter, G. (1969). Contribution à l’étude des Hyaenidae. La sous-famille des Ictitheriinae. Annales de Paléontologie (Vertébrés), 55, 89–127.

Dames, W. (1883a). Hirsche und Mäuse von Pikermi in Attica. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft. Zeitschrift Der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 35(1), 92–100.

Dames, W. (1883b). Über das Vorkommen von Hyaenarctos in den Pliocän-Ablagerungen von Pikermi bei Athen. Sitzungsber Gesellsch Naturf Freunde Berlin, 8, 132–139.

Eizirik, E., Murphy, W. J., Koepfli, K.-P., Johnson, W. E., Dragoo, J. W., Wayne, R. K., & O’Brien, S. J. (2010). Pattern and timing of diversification of the mammalian order Carnivora inferred from multiple nuclear gene sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution, 56(1), 49–63. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2010.01.033

Erdbrink, D. P. (1953). A review of fossil and recent bears of the old world with remarks on their phylogeny based upon their dentition. Deventer: De Lange (Eds).

Ewer, R. F. (1955). The fossil carnivores of the Transvaal caves. The lycyaenas of Sterkfontein and Swartkrans, together with some general considerations of the Transvaal fossil hyaenids. Proceedings of the Zoological Society of London, 123, 839–857.

Ewer, R. F. (1973). The carnivores. Cornell University Press, Ithaca, New York.

Ferretti, M. P. (2007). Evolution of bone-cracking adaptations in hyaenids (Mammalia, Carnivora). Swiss Journal of Geosciences, 100(1), 41–52.

https://doi.org/10.1007/s00015-007-1212-6

Ficcarelli, G., & Torre, D. (1970). Remarks on the taxonomy of hyaenids. Palaeontographia Italica, 66, 13–33.

Filis, P., Roussiakis, S., Giaourtsakis, I., Kampouridis, P., Kargopoulos, N., Skandalos, P., Sklavounou, S., Svorligkou, G., Tsoukalas, N., Kirdis, S., &

Theodorou, G. (2019). A fieldwork update on the new palaeontological excavations at the classical Turolian locality of Pikermi (Attica, Greece). In

H. Kranis (Ed.), Proceedings of the 15th International Congress of the Geological Society of Greece (Vol. 7, pp. 63–64). Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Pub.

Flower, W. H. (1869). On the value of the characters of the base of the cranium in the classification of the order Carnivora, and on the systematic position of Bassaris and other disputed forms. Proceedings of the Zoological Society of London, 4–37.

Flynn, J. J., Nedbal, M. A., Dragoo, J. W., & Honeycutt, R. L. (2000). Whence the Red Panda? Molecular Phylogenetics and Evolution, 17(2), 190–199.

https://doi.org/10.1006/mpev.2000.0819

Franzen, J. L., & Storch, G. (1975). Die unterpliozäne (turolische) Wirbeltierfauna von Dorn-Dürkheim, Rheinhessen (SW-Deutschland). 1. Entdeckung, Geologie, Mammalia:

Cernivora, Proboscidea, Rodentia. Grabungsergebnisse 1972–1973. Senckenbergiana Lethaea, 56(4–5), 233–303.

Galiano, H., & Frailey, D. (1977). Chasmaporthetes kani, new species from China, with remarks on phylogenetic relationships of genera within the Hyaenidae (Mammalia, Carnivora). American Museum Novitates, 2632, 1–16.

Gaudry, A. (1855). Sur les premiers résultats de la mission qui lui a été confiée par l’Académie pour l’exploration du gîte fossilifère de Pikermi (Attique). (Extrait d’une lettre de M. A. Gaudry à M. le Secrétaire perpétuel). Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie Des Sciences, 41, 894–897.

Gaudry, A. (1861). Note sur les carnassieres fossils de Pikermi (Grèce). Bulletin de La Société Geologique de France, Série 2, 18, 527–538.

Gaudry, A. (1862–1867). Animaux fossiles et géologie de l’Attique. F. Savy, Paris.

Author’s note: According to Pilgrim & Hopwood (1928) Gaudry’s monography covers a span of 6 years. According to these authors its publication took place as follows:

pp. 1-72, published in

pp. 73-144, published in

pp. 145-240, published in

pp. 241-323, published in

pp. 325-370, published in

pp. 371-474 published in

Gaudry, A., & Lartet, E. (1856). Sur les résultats des rechérches paléontologiques entreprises dans l’Attique sous les auspices de l’Académie. Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences, 43, 271–274.

Geraads, D., & Spassov, N. (2016). Musteloid carnivores from the upper Miocene of South-Western Bulgaria, and the phylogeny of the Mephitidae. Geodiversitas, 38(4), 543–558. https://doi.org/10.5252/g2016n4a5

Geraads, D., & Spassov, N. (2020). A skull of Machairodus Kaup, 1833 (Felidae, Mammalia) from the late Miocene of Hadjidimovo (Bulgaria), and its place in the evolution of the genus. Geodiversitas, 42(9), 123–137. https://doi.org/10.5252/geodiversitas2020v42a9

Geraads, D., Tsoukala, E., & Spassov, N. (2007). A skull of Ancylotherium (Chalicotheriidae, Mammalia) from the late Miocene of Thermopigi (Serres, N. Greece) and the relationships of the genus. Journal of Vertebrate Paleontology, 27(2), 461–466. https://doi.org/10.1671/0272-4634(2007)27[461:ASOACM]2.0.CO;2

Ginsburg, L. (1977). Les carnivores du Miocène de Beni Mellal (Maroc). Géologie Méditerranéenne, 4(3), 225–239.

Ginsburg, L. (1999). Order Carnivora. In G. E. Rössner & K. Heissig (Eds.), The Miocene Land Mammals of Europe (pp. 109–148). Pfeil, Munich.

Guanfang, C., & Schmidt-Kittler, N. (1983). The deciduous dentition of Percrocuta Kretzoi and the diphyletic origin of the hyaenas (Carnivora, Mammalia). Paläontologische Zeitschrift, 57, 159–169. https://doi.org/10.1007/BF03031758

Haile-Selassie, Y., & Howell, F. C. (2009). Carnivora. In Y. Haile-Selassie & G. WoldeGabriel (Eds.), Ardipithecus kadabba: Late Miocene Evidence from the Middle Awash, Ethiopia (pp. 237–275). University of California Press, Berkeley.

Helbing, H. (1932). Über einen Indarctos-Schädel aus dem Pontien der Insel Samos. Nebst einem Anhang: Hyaenarctos spec. Aus dem Pliocaen von Vialette (Haute-Loire). Abhandlungen Der Schweizerischen Paläontologischen Gesellschaft, 52, 1–18.

Hendey, Q. B. (1974). The late Cenozoic Carnivora of the southwestern Cape Province. Annals of the South African Museum, 63, 1–369.

Hendey, Q. B. (1978). Late Tertiary Hyaenidae from Langebaanweg, South Africa, and their relevance to the phylogeny of the family. Annals of the South African Museum, 76, 265–297.

Hensel, R. F. (1862). Über die Reste einiger Säugetierarten von Pikermi in der Municher Sammlung. Monatsberichte Der Königlichen Preussische Akademie des Wissenschaften zu Berlin, 14, 560–569.

Howell, F. C., & Garcia, N. (2007). Carnivora (Mammalia) from Lemudong’o (Late Miocene: Narok district, Kenya). Kirtlandia, 56, 121–139.

Howell, F. C., & Petter, G. (1985). Comparative observations on some middle and upper Miocene hyaenids, genera: Percrocuta Kretzoi, Allohyaena Kretzoi, Adcrocuta Kretzoi (Mammalia, Carnivora, Hyaenidae). Geobios, 18(4), 419–491.

https://doi.org/10.1016/S0016-6995(85)80001-2

Jiangzuo, Q., Niu, K., Li, S., Fu, J., & Wang, S. (2022). A Diverse Metailurine Guild from the Latest Miocene Xingjiawan Fauna, Yongdeng, Northwestern China, and Generic Differentiation of Metailurine Felids. Journal of Mammalian Evolution. https://doi.org/10.1007/s10914-022-09622-8

Johnson, W. E., Eizirik, E., Pecon-Slattery, J., Murphy, W. J., Antunes, A., Teeling, E., & O’Brien, S. J. (2006). The Late Miocene Radiation of Modern Felidae: A Genetic Assessment. Science, 311(5757), 73–77. https://doi.org/10.1126/science.1122277

Kadic, O., & Kretzoi, M. (1927). Vorläufiger Berichtüber die Ausgrabungen in der Csákvárer Höhlung. Barlangkutatás, 14–15, 1–21.

Kargopoulos, N. (2019). Carnivoran Dietary Adaptations: A Multiproxy Study on the Feeding Ecology of the Fossil Carnivorans of Greece. M.Sc. Thesis (unpublished), National and Kapodistrian University of Athens, 214p.

Kitchener, A. C., Breitenmoser-Würsten, C., Eizirik, E., Gentry, A., Werdelin, L., Wilting, A., Yamaguchi, A., Abramov, A. V., Christiansen, P., Driscoll, C., Duckworth, J. W., Johnson, W. E., Luo, S. J., Meijaard, E., O’Donoghue, P., Sanderson, J., Seymour, K., Bruford, M., Groves, C.,

Hoffmann, M., Nowell, K., & Tobe, S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae: The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN Cat Specialist Group. Cat News.

Kittl, E. (1887). Beiträge zur Kenntniss der fossilen Säugethiere von Maragha in Persien. I. Carnivoren. Annalen des Naturhistorischen Hofmuseums, 2, 317–338.

Koepfli, K.-P., Jenks, S. M., Eizirik, E., Zahirpour, T., Valkenburgh, B. V., & Wayne, R. K. (2006). Molecular systematics of the Hyaenidae: Relationships of a relictual lineage resolved by a molecular supermatrix. Molecular Phylogenetics and Evolution, 38(3), 603–620. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2005.10.017

Koepfli, K.-P., Deere, K. A., Slater, G. J., Begg, C., Begg, K., Grassman, L., Lucherini, M., Veron, G., & Wayne, R. K. (2008). Multigene phylogeny of the Mustelidae: Resolving relationships, tempo and biogeographic history of a mammalian adaptive radiation. BMC Biology, 6(1), 10. https://doi.org/10.1186/1741-7007-6-10

Kormos, T. (1911). Der Pliozäne Knochenfund bei Polgardi. Foldtani Kozlony, Budapest, 41, 171–189.

Kostopoulos, D. S., & Vasileiadou, K. (2006). The Greek Late Neogene-quaternary ursids in relation to palaeogeography and palaeoenvironment. Scientific Annals School of Geology Aristotle University of Thessaloniki, 98, 285–292.

Koufos, G. D. (1987). Chasmaporthetes bonisi, a new hyaenid (Carnivora, Mammalia) from the late Miocene of Macedonia (Greece). Bulletin de la Société Géologique de France, 3(5), 913–920.

Koufos, G. D. (1993). Late Pliocene carnivores from western Macedonia (Greece). Paläontologische Zeitschrift, 67(3–4), 357–376. https://doi.org/10.1007/BF02990288

Koufos, G. D. (2000). Revision of the late Miocene carnivores from the lower Axios valley. Münchner Geowissenschaften Abhandlungen (A), 39, 51–92.

Koufos, G. D. (2006a). Carnivora. In G. D. Koufos (Ed.), The late Miocene Vertebrate locality of Perivolaki, Thessaly, Greece (Vol. 276, pp. 39–74). Palaeontographica, Abteilung A, Stuttgart.

Koufos, G. D. (2006b). The Large Mammals from the Miocene/Pliocene Locality of Silata, Macedonia, Greece with Implications about the Latest Miocene Palaeoecology. Beitrage Fur Paläontologie, 30, 293–313.

Koufos, G. D. (2008). Carnivores from the early/middle Miocene locality of Antonios (Chalkidiki, Macedonia, Greece). Geobios, 41(3), 365–380.

https://doi.org/10.1016/j.geobios.2007.05.003

Koufos, G. D. (2009). Carnivora. In G. D. Koufos & D. Nagel (Eds.), The Late Miocene mammal faunas of the Mytilinii Basin, Samos Island, Greece: New Collection (Vol. 31, pp. 57–105). Beiträge zur Paläontologie, Wien.

Koufos, G. D. (2011). The Miocene carnivore assemblage of Greece. Estudios Geológicos, 67(2), 291–320. https://doi.org/10.3989/egeol.40560.190

Koufos, G. D. (2012). New material of Carnivora (Mammalia) from the Late Miocene of Axios Valley, Macedonia, Greece. Comptes Rendus Palevol, 11(1), 49–64. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2011.09.004

Koufos, G. D. (2013). Chapter 28. Neogene mammal biostratigraphy and chronology of Greece. In X. Wang, L. J. Flynn, & M. Fortelius (Eds.), Fossil mammals of Asia. Neogene biostratigraphy and chronology (pp. 595–621). Columbia University Press, New York. https://doi.org/10.7312/wang15012-028

Koufos, G. D. (2016). Carnivora. Geobios, 49(1–2), 53–67.

https://doi.org/10.1016/j.geobios.2016.01.013

Koufos, G. D. (2021). The late Miocene middle-sized ictitheres (Mammalia: Hyaenidae) of Greece. Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 60(1), 19–48. https://doi.org/10.4435/BSPI.2021.03

Koufos, G. D. (2022a). The Fossil Record of Ailurids (Mammalia: Carnivora: Ailuridae) in Greece. In E. Vlachos (Ed.), Fossil Vertebrates of Greece Vol. 2 (pp. 629–633). Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68442-6_22

Koufos, G. D. (2022b). The Fossil Record of Felids (Mammalia: Carnivora: Felidae) in Greece. In E. Vlachos (Ed.), Fossil Vertebrates of Greece Vol. 2 (pp. 519–539). Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68442-6_16

Koufos, G. D. (2022c). The Fossil Record of Hyaenids (Mammalia: Carnivora: Hyaenidae) in Greece. In E. Vlachos (Ed.), Fossil Vertebrates of Greece Vol. 2 (pp. 555–576). Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68442-6_19

Koufos, G. D. (2022d). The Fossil Record of Mustelids (Mammalia: Carnivora: Mustelidae) in Greece. In E. Vlachos (Ed.), Fossil Vertebrates of Greece Vol. 2 (pp. 641–659). Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68442-6_24

Koufos, G. D., Konidaris, G. E., & Harvati, K. (2018a). Revisiting Ursus etruscus (Carnivora, Mammalia) from the Early Pleistocene of Greece with description of new material. Quaternary International, 497, 222–239. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.09.043

Koufos, G. D., Mayda, S., & Kaya, T. (2018b). New carnivoran remains from the Late Miocene of Turkey. Paläontologische Zeitschrift, 92(1), 131–162.

https://doi.org/10.1007/s12542-017-0376-2

Kovachev, D. (2012). A complete skeleton of Adcrocuta eximia (Roth and Wagner, 1854) from the Upper Maeotian (Turolian) of Hadzhidimovo, SW Bulgaria. Geologica Balcanica, 41(1–3), 77–95. https://doi.org/10.52321/GeolBalc.41.1-3.77

Kretzoi, M. (1938). Die Raubtiere von Gombaszög nebst einer Übersicht der Gesamtfauna (ein beitrag zur stratigraphie des Altquataers). Annales Museum Nationale Hungaricum, 31, 89–157.

Kurtén, B. (1957). Percrocuta Kretzoi (Mammalia, Carnivora), a group of Neogene hyenas. Acta Zoologica Cracoviensia, 2, 375–404.

Kurtén, B. (1976). The cave bear story. Life and death of a vanished animal. Columbia University Press, New York.

Kurtén, B. (1982). Status of the Fossil Hyaenids Ictitherium viverrinum and Thalassictis robusta (Mammalia). Zeitschrift Für Geologische Wissenschaften, 10(7), 1009–1018.

Kurtén, B., & Werdelin, L. (1988). A review of the genus Chasmaporthetes Hay, 1921 (Carnivora, Hyaenidae). Journal of Vertebrate Paleontology, 8(1), 46–66. https://doi.org/10.1080/02724634.1988.10011683

Law, C. J., Slater, G. J., & Mehta, R. S. (2018). Lineage Diversity and Size Disparity in Musteloidea: Testing Patterns of Adaptive Radiation Using Molecular and Fossil-Based Methods. Systematic Biology, 67(1), 127–144. https://doi.org/10.1093/sysbio/syx047

Law, C. J., Slater, G. J., & Mehta, R. S. (2019). Shared extremes by ectotherms and endotherms: Body elongation in mustelids is associated with small size and reduced limbs. Evolution, 73(4), 735–749. https://doi.org/10.1111/evo.13702

Lazaridis, G. (2015). Study of the Late Miocene vertebrate locality of Kryopigi and other localities of Kassandra Peninsula, Chalkidiki (Greece). Systematics, Taphonomy, Paleoecology, Biochronology. Ph.D. Thesis, Scientific Annals of the School of Geology, Aristotle University, Thessaloniki, Greece, 174, 350p.

26262/heal.auth.ir.269882

Li, Y., & Spassov, N. (2017). A new species of Paramachaerodus (Mammalia, Carnivora, Felidae) from the late Miocene of China and Bulgaria, and revision of Promegantereon Kretzoi, 1938 and Paramachaerodus Pilgrim, 1913. PalZ, 91, 409–426. https://doi.org/10.1007/s12542-017-0371-7

Macdonald, D. W. (Ed.). (2006). The Encyclopedia of Mammals (3rd ed.). Oxford University Press, Oxford. 930p. https://doi.org/10.1093/acref/9780199206087.001.0001

Major, C. J. F. (1894). Le gisement ossifère de Mytilinii et catalogue d’ossements fossiles recueillis à Mytilini, île de Samos, et déposés au Collège Galliard, à Lausanne. Georges Bridel & Cie, Lausanne.

Major, C. J. F. (1902). On Mustella palaeattica from the Upper Miocene of Pikermi and Samos. Proceedings of the Zoological Society of London, 1, 109–114.

Matthew, W. D. (1929). Critical observations upon Siwaliks Mammals. Bulletin of the AMNH, 56, 437–426.

Mein, P. (1975). Résultats du groupe de travail des vertébrés: Biozonation du Néogène méditerranéen à partir des mammifères. In J. Senes (Ed.), Report on Activity of the RCMNS Working Groups (1971–1975) (pp. 78–81), Bratislava.

Mein, P. (1990). Updating of MN Zones. In E. H. Lindsay, V. Fahlbusch, & P. Mein (Eds.), European Neogene Mammal Chronology (NATO ASI

Series, Vol 180, pp. 73–90). Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-2513-8_6

Melentis, J. K. (1967). Studien über fossile Vertebraten Griechenlands. 19. Die Pikermifauna von Halmyropotamos (Euböa—Griechenland). 1. Teil: Odontologie und Kraniologie. Annales Géologiques des Pays Helléniques, 19, 285–411.

Mecquenem, R. de. (1925). Contribution à l’étude des fossiles de Maragha. Annales de Paléontologie, 13, 135–160.

Montoya, P. (1997). Los hiénidos (Carnivora, Mammalia) del Mioceno Superior (Turoliense inferior) de Crevillente 2 (provincia de Alicante, España). Revista Española de Paleontología, 12(2), 265–273.

Montoya, P., Alcalá, L., & Morales, J. (2001). Indarctos (Ursidae, Mammalia) from the Spanish Turolian (Upper Miocene). Scripta Geologica, 122, 123–151.

Morales, J., Pickford, M., & Soria, D. (2005). Carnivores from the Late Miocene and Basal Pliocene of the Tugen Hills, Kenya. Revista de la Sociedad Geológica de España, 18(1–2), 39–61.

Morlo, M. (1997). Die Raubtiere (Mammalia, Carnivora) aus dem Turolium von Dorn-Dürkheim 1 (Rheinhessen). Teil 1: Mustelidae, Hyaenidae, Percrocutidae, Felidae. Courier Forschungs-Institute Senckenberg, 197, 11–47.

Morlo, M., & Peigné, S. (2010). Molecular and morphological evidence for Ailuridae and a review of its genera. In A. Goswami & A. Friscia (Eds.), Carnivoran Evolution (1st ed., pp. 92–140). Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/CBO9781139193436.005

Morlo, M., & Semenov, Y. A. (2004). New dental remains of Machairodus Kaup 1833 (Felidae, Carnivora, Mammalia) from the Turolian of Ukraine: Significance for the evolution of the genus. Kaupia, 13, 123–138.

Morlo, M., Engel, T., Bastl, K., Lischewsky, B., Lutz, H., von Berg, A., & Nagel, D. (2019). Hyaenidae (Carnivora, Mammalia) from the Late Miocene (MN 9/10) Dinotheriensande. Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, 56, 113–126.

Myers, P. (2000). ‘Hyaenidae’ (On-line). Animal Diversity Web. Accessed September 09, 2022 at https://animaldiversity.org/accounts/Hyaenidae/

Orlov, J. A. (1941). Tertiary Mammalia and the localities of their remains IV. Hyaeninae. V. Ictitheriinae. Travaux de l’Institut Paléontologique, 8(3), 40–85.

Pacher, M. (2007). The type specimen of Ursus priscus Goldfuss, 1818 and the uncertain status of Late Pleistocene brown bears. Neues Jahrbuch für Geologie Und Paläontologie-Abhandlungen, 245(3), 331–339. https://doi.org/10.1127/0077-7749/2007/0245-0331

Papanikolaou, D. J., & Royden, L. H. (2007). Disruption of the Hellenic arc: Late Miocene extensional detachment faults and steep Pliocene-Quaternary normal faults-Or what happened at Corinth? Tectonics, 26(5). https://doi.org/10.1029/2006TC002007

Pappa, S., & Tsoukala, E. (2022). The Fossil Record of Bears (Mammalia: Carnivora: Ursidae) in Greece. In E. Vlachos (Ed.), Fossil Vertebrates of Greece Vol. 2 (pp. 595–627). Springer International Publishing, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68442-6_21

Paterson, R., Samuels, J. X., Rybczynski, N., Ryan, M. J., & Maddin, H. C. (2020). The earliest mustelid in North America. Zoological Journal of the Linnean Society, 188(4), 1318–1339. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlz091

Pavlow, M. (1914). Mammifères tertiaires de la Nouvelle Russie. Nouveaux Mémoires de La Société des Naturalistes de Moscou, 17(4), 1–52.

Peigné, S., Salesa, M. J., Antón, M., & Morales, J. (2005). Ailurid carnivoran mammal Simocyon from the late Miocene of Spain and the systematics of the genus. Acta Palaeontologica Polonica, 50(2), 219–238.

Pesquero, M. D., Alcalá, L., & Fernández-Jalvo, Y. (2013). Taphonomy of the reference Miocene vertebrate mammal site of Cerro de la Garita, Spain. Lethaia, 46(3), 378–398. https://doi.org/10.1111/let.12016

Petter, G. (1971). Origine, phylogénie et systématique des blaireaux. Mammalia, 35(4), 567–597. https://doi.org/10.1515/mamm.1971.35.4.567

Petter, G. (1976). Etude d’un nouvel ensemble de petits carnivores du Miocène d’Espagne. Géologie Méditerranéenne, 3(2), 135–154.

Petter, G., & Thomas, H. (1986). Les Agriotheriinae (Mammalia, Carnivora) néogènesde l’Ancien Monde présence du genre Indarctos dans la faune de Menacer (Ex-Marceau), Algérie. Geobios, 19(5), 573–586. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(86)80055-9

Pilgrim, G. E. (1913). The Correlation of the Siwaliks with Mammal Horizons of Europe. Records of the Geological Survey of India, 43, 264–326.

Pilgrim, G. E. (1931). Catalogue of the Pontian Carnivora of Europe in the department of Geology. British Museum (Natural History), London, 1–174.

Pilgrim, G. E., & Hopwood, A. T. (1928). Catalogue of the Pontian Bovidae of Europe in the department of Geology. British Museum (Natural History), London, 1–106.

Qiu, Z.-X. (1985). Restudy of ‘Ictitherium hyaenoides’ in the Lagrelius collection. Bulletin of the Geological Institutions of the University of Uppsala, n.s(11), 92–112.

Qiu, Z.-X. (1987). Die Hyaeniden aus dem Ruscinium und Villafranchium Chinas. Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen, (A), 9, 1–108.

Qiu, Z.-X., Deng, T., & Wang, B. (2004). Early Pleistocene mammalian fauna from Longdan, Dongxiang, Gansu, China. Palaeontologia Sinica, New Series C, 191(27), 1–198.

Rook, L., Ferretti, M. P., Arca, M., & Tuveri, C. (2004). Chasmaporthetes melei n. Sp., an endemic hyaenid (Carnivora, Mammalia) from the Monte Tuttavista fissure fillings (Late Pliocene to Early Pleistocene; Sardinia, Italy). Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 110(3), 707–714.

https://doi.org/10.13130/2039-4942/5833

Roth, J., & Wagner, A. (1854). Die fossilen Knochenüberreste von Pikermi in Griechenland. Abhandlungen Der Bayerischen Akademie Der Wissenschaften, 7, 371–464.

Roussiakis, S. (1996). Contribution to the study of the mammalian findings in the type locality of Pikermi. Ph.D. Thesis (unpublished), University of Athens, 259 pp. (in Greek).

Roussiakis, S. (2001a). Postcranial remains of lndarctos atticus (Ursidae, Mammalia) from the classical locality of Pikermi (Attica, Greece), with a description of the front limb. Senckenbergiana Lethaea, 81(2), 347–358.

Roussiakis, S. (2001b). Metailurus major Zdansky, 1924 (Carnivora, Mammalia) from the classical locality of Pikermi (Attica, Greece). Annales de Paléontologie, 87(2), 119–132. https://doi.org/10.1016/S0753-3969(01)80006-9

Roussiakis, S. (2002). Musteloids and feloids (Mammalia, Carnivora) from the late Miocene locality of Pikermi (Attica, Greece). Geobios, 35(6), 699–719. https://doi.org/10.1016/S0016-6995(02)00083-9

Roussiakis, S., & Theodorou, G. (2003). Carnivora from the late Miocene of Kerassia (Northern Euboea, Greece). Deinsea, 10, 469–497.

Roussiakis, S., Theodorou, G., & Iliopoulos, G. (2006). An almost complete skeleton of Metailurus parvulus (Carnivora, Felidae) from the late Miocene of Kerassia (Northern Euboea, Greece). Geobios, 39(4), 563–584.

https://doi.org/10.1016/j.geobios.2005.04.002

Roussiakis, S., Athanassiou, A., Michailidis, D., Mitsopoulou, V., Solomos, C., & Theodorou, G. (2014). Remarks on new proboscidean remains from the classical Late Miocene locality of Pikermi and their associated fauna. Abstract Book of the VIth International Conference on Mammoths and their Relatives. Scientific Annals School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Special Volume 102, 171–172.

Roussiakis, S., Filis, P., Sklavounou, S., Giaourtsakis, I., Kargopoulos, N., & Theodorou, G. (2019). Pikermi: A classical European fossil mammal geotope in the spotlight. European Geologist, 48, 28–32.

Sabol, M., & Holec, P. (2002). Temporal and spatial distribution of Miocene mammals in the Western Carpathians (Slovakia). Geologica Carpathica, 53(4), 269–279.

Salesa, M. J., Antón, M., Peigné, S., & Morales, J. (2005). Evidence of a false thumb in a fossil carnivore clarifies the evolution of pandas. Proceedings of the National Academy of Sciences, 103(2), 379–382. https://doi.org/10.1073/pnas.0504899102

Salesa, M. J., Antón, M., Peigné, S., & Morales, J. (2008). Functional anatomy and biomechanics of the postcranial skeleton of Simocyon batalleri (Viret, 1929) (Carnivora, Ailuridae) from the Late Miocene of Spain. Zoological Journal of the Linnean Society, 152(3), 593–621. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2007.00370.x

Salesa, M. J., Peigné, S., Antón, M., & Morales, J. (2022). Chapter 2—Evolution of the family Ailuridae: Origins and Old-World fossil record. In A. R. Glatston (Ed.), Red Panda (2nd ed., pp. 15–29). Academic Press, Cambridge. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823753-3.00007-7

Salesa, M. J., Antón, M., Turner, A., Alcalá, L., Montoya, P., & Morales, J. (2010). Systematic revision of the Late Miocene sabre-toothed felid Paramachaerodus in Spain. Palaeontology, 53(6), 1369–1391. https://doi.org/10.1111/j.1475-4983.2010.01013.x

Salesa, M. J., Pesquero, M. D., Siliceo, G., Antón, M., Alcalá, L., & Morales, J. (2012). A rich community of Felidae (Mammalia, Carnivora) from the late Miocene (Turolian, MN 13) site of Las Casiones (Villalba Baja, Teruel, Spain). Journal of Vertebrate Paleontology, 32(3), 658–676.

https://doi.org/10.1080/02724634.2012.649816

Sato, J. J., Wolsan, M., Minami, S., Hosoda, T., Sinaga, M. H., Hiyama, K., Yamaguchi, Y., & Suzuki, H. (2009). Deciphering and dating the red panda’s ancestry and early adaptive radiation of Musteloidea. Molecular Phylogenetics and Evolution, 53(3), 907–922. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2009.08.019

Sato, J. J., Wolsan, M., Prevosti, F. J., D’Elía, G., Begg, C., Begg, K., Hosoda, T., Campbell, K. L., & Suzuki, H. (2012). Evolutionary and biogeographic history of weasel-like carnivorans (Musteloidea). Molecular Phylogenetics and Evolution, 63(3), 745–757. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2012.02.025

Schlosser, M. (1921). Die Hipparionenfauna von Veles in Mazedonien. Abhandlungen Der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 29(4), 1–55.

Schmidt-Kittler, N. (1976). Raubtiere aus dem Jungtertiär Kleinasiens. Palaeontographica, Abteilung A, 155, 1–131.

Schmidt-Kittler, N. (1995). Carnivora, Mammalia. In N. Schmidt-Kittler (Ed.), The vertebrate locality Maramena (Macedonia, Greece) at the Turolian/Ruscinian boundary (Neogene) (Vol. 28, pp. 75–86). Münchner Geowissenschaftliche Abhandlungen Reihe A, Munich.

Semenov, Y. A. (1985). Ictitherium pannonicum (Carnivora, Viverridae) from Maeotic deposits of the Northern Black Sea area. Vestnik Zoologii, 6, 23–27.

Semenov, Y. A. (1989). Ictitheres and morphologically similar hyaenas from the Neogene of the USSR. Ph.D. Thesis, Naukova dumka, Kiev, 180p. (in Russian with English summary).

Semenov, Y. A. (2001). Stratigraphic distribution of the terrestrial carnivores in the Vallesian and Turolian of Ukraine. Beiträge zur Paläontologie, 26, 139–144.

Semenov, Y. A. (2008). Taxonomical reappraisal of “ictitheres” (Mammalia, Carnivora) from the Late Miocene of Kenya. Comptes Rendus Palevol, 7(8), 529–539. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2008.09.012

Sen, S., & Saraç, G. (2018). Hyaenidae (Carnivora, Mammalia) from late Miocene and Pliocene of Çalta (Ankara, Turkey). Revue de Paléobiologie, 37(2), 561–575. https://doi.org/10.5281/zenodo.2545079

Şenyürek, M. (1958). Adaptive characters in the dentition of Crocuta eximia (Roth and Wagner), together with a survey of the finds of Crocuta in Anatolia. Publications of the Faculty of Language, History and Geography, University of Ankara, 122, 1–48.

Siliceo, G., Salesa, M. J., Antón, M., Monescillo, M. F. G., & Morales, J. (2014). Promegantereon ogygia (Felidae, Machairodontinae, Smilodontini) from the Vallesian (late Miocene, MN 10) of Spain: Morphological and functional differences in two noncontemporary populations. Journal of Vertebrate Paleontology, 34(2), 407–418. https://doi.org/10.1080/02724634.2013.812099

Simpson, G. G. (1941). Large Pleistocene felines of North America. American Museum Novitates, 1136, 1–27.

Solounias, N. (1981). The Turolian fauna from the island of Samos, Greece. Contributions to Vertebrate Evolution, 6, 1–232.

Solounias, N., & Beaumont, G. de. (1981). Brief remarks on certain large-sized Turolian hyaenids (Mammals, Carnivores) from Pikermi and

Samos, Greece. Archives Des Sciences, Genève, 34(3), 293–304.

Spassov, N., & Geraads, D. (2011). A skull of Simocyon primigenius (Roth & Wagner, 1854) (Carnivora, Ailuridae) from the late Miocene of Karaslari (Republic of Macedonia), with remarks on the systematics and evolution of the genus. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 262(2), 151–161. https://doi.org/10.1127/0077-7749/2011/0188

Spassov, N., Geraads, D., Hristova, L., & Markov, G. N. (2019). The late Miocene mammal fauna from Gorna Sushitsa, southwestern Bulgaria, and the early/middle Turolian transition. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie - Abhandlungen, 291(3), 317–350. https://doi.org/10.1127/njgpa/2019/0804

Stains, H. (1984). Carnivores. In S. Anderson & J. Jones Jr. (Eds.), Orders and Families of Recent Mammals of the World (pp. 491–521). John Wiley and Sons, New York.

Steininger, F. F., Berggren, W. A., Kent, D. V., Bernor, R. L., Sen, S., & Agusti, J. (1996). Circum-Mediterranean Neogene (Miocene and Pliocene) marine-continental chronologic correlations of European mammal units. In R. L. Bernor, V. Fahlbusch, & H.-W. Mittmann (Eds.), The evolution of western Eurasian Neogene mammal faunas (pp. 7–46). Columbia University Press, New York.

Suwa, G., Beyene, Y., Nakaya, H., Bernor, R. L., Boisserie, J.-R., Bibi, F., Ambrose, S. H., Sano, K., Katoh, S., & Asfaw, B. (2015). Newly discovered cercopithecid, equid and other mammalian fossils from the Chorora Formation, Ethiopia. Anthropological Science, 123(1), 19–39. https://doi.org/10.1537/ase.150206

Symeonidis, N. (1974). Ein grosser Mustelidae aus Pikermi. Annales Géologiques des Pays Helléniques, 26, 314–319.

Symeonidis, N., Bachmayer, F., & Zapfe, H. (1973). Ausgrabungen in Pikermi bei Athen, Griechenland. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 77, 125–132.

Tedrow, A. R., Baskin, J. A., & Robinson, S. F. (1999). An additional occurrence of Simocyon (Mammalia, Carnivora, Procyonidae) in North America. In D. D. Gillette (Ed.), Vertebrate Paleontology in Utah (pp. 487–493). Utah Geological Survey, Salt Lake City.

NOW Community. (2022). New and Old Worlds Database of Fossil Mammals (NOW). Licensed under CC BY 4.0. Retrieved [2022] from https://Nowdatabase.Org/Now/Database/.https://doi.org/doi:10.5281/zenodo.4268068

Thenius, E. (1949). Über die systematische und phylogenetische Stellung der Genera Promeles and Semantor. Sitzungsberichte der Österreichische Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Klasse, 158(4), 323–336.

Thenius, E. (1966). Zur Stammesgeschichte der Hyänen (Carnivora, Mammalia). Zeitschrift für Säugetierkunde, 31, 293–300.

Theodorou, G., Roussiakis, S., Athanassiou, A., & Filippidi, A. (2010). Mammalian remains from a new site near the classical locality of Pikermi (Attica, Greece). Proceedings of the 19th Carpathian-Balkan Geological Association Congress, Thessaloniki, Greece. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Special volume 99, 109–119.

Theodorou, G., Roussiakis, S., Athanassiou, A., Mitsopoulou, V., Solomos, C., & Lychounas, A. (2013). Pikermi; New Excavations at a Classical Locality. 14th RCMNS Congress “Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea", Istanbul, Turkey, Abstracts, 128.

Torre, D. (1989). Plioviverrops faventinus n. sp., a new carnivore of late Messinian age. Bollettino della Società Paleontologica Italiana, 28, 323–327.

Tseng, Z. J., Li, Q., & Wang, X. (2013). A new cursorial hyena from Tibet, and analysis of biostratigraphy, paleozoogeography, and dental morphology of Chasmaporthetes (Mammalia, Carnivora). Journal of Vertebrate Paleontology, 33(6), 1457–1471. https://doi.org/10.1080/02724634.2013.775142

Tseng, Z. J., Zazula, G., & Werdelin, L. (2019). First Fossils of Hyenas (Chasmaporthetes, Hyaenidae, Carnivora) from North of the Arctic Circle. Open Quaternary, 5(6), 1–7. https://doi.org/10.5334/oq.64

Tsoukala, E. (1989). Contribution to the study of the Pleistocene fauna of large mammals (Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla) from Petralona cave Chalkidiki (N. Greece). Ph.D. Thesis, Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 8, 360p.

Turner, A. (1988). On the claimed occurrence of the hyaenid genus Hyaenictis Gaudry at Swartkrans (Mammalia: Carnivora). Annals of the Transvaal Museum, 34(21), 10.

Turner, A., Antón, M., & Werdelin, L. (2008). Taxonomy and evolutionary patterns in the fossil Hyaenidae of Europe. Geobios, 41(5), 677–687.

https://doi.org/10.1016/j.geobios.2008.01.001

Van Valkenburgh, B., & Wayne, R. K. (2010). Carnivores. Current Biology, 20(21), R915–R919. https://doi.org/10.1016/j.cub.2010.09.013

Van Valkenburgh, B., Pang, B., Bird, D., Curtis, A., Yee, K., Wysocki, C., & Craven, B. A. (2014). Respiratory and Olfactory Turbinals in Feliform and Caniform Carnivorans: The Influence of Snout Length: Turbinals in Feliform and Caniform Carnivora. The Anatomical Record, 297(11), 2065–2079. https://doi.org/10.1002/ar.23026

Vangengeim, E., & Tesakov, A. (2013). Late Miocene mammal localities of Eastern Europe and Western Asia. In X. Wang, L. J. Flynn, & M. Fortelius (Eds.), Fossil mammals of Asia- Neogene biostratigraphy and chronology (pp. 521–545). Columbia University Press, New York.

Vaughan, T., Ryan, J., & Czaplewski, N. (2000). Mammalogy (4th ed.). Brooks Cole, Toronto.

Vinuesa, V., Madurell-Malapeira, J., Werdelin, L., Robles, J. M., Obradó, P., & Alba, D. M. (2017). A New Skull of Hyaenictis Gaudry, 1861 (Carnivora, Hyaenidae) Shows Incipient Adaptations to Durophagy. Journal of Mammalian Evolution, 24(2), 207–219. https://doi.org/10.1007/s10914-016-9334-0

Viranta, S., & Werdelin, L. (2003). Carnivora. In M. Fortelius, J. Kappn, R. L. Bernor, & S. Sen (Eds.), The Miocene Sinap Formation, Turkey (pp. 173–193). Columbia University Press, New York.

von Jäger, G. F. (1839). Über die fossilen Säugethiere welche in Würtemberg aufgefunden worden sind. Folio, Stuttgart.

Wagner, A. (1839). Fossile Überreste von einem Affenschädel und andern Säugetierreste aus Griechenland. Gelehrte Anzeigen der Bayerische Akademie der Wissenschaften, 38, 301–312.

Wagner, A. (1840). Fossile Überreste von einem Affen und anderen Säugetieren aus Griechenland. Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 3, 153–170.

Wagner, A. (1848). Urweltliche Säugetier-Ueberreste aus Griechenland. Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 5(2), 335–378.

Wagner, A. (1857). Neue Beiträge zur Kennthnis der fossilen Säugethir-Überreste von Pikermi. Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 8, 111–158.

Wang, X. (1997). New cranial material of Simocyon from China, and its implications for phylogenetic relationship to the red panda (Ailurus). Journal of Vertebrate Palaeontology, 17(1), 184–198. https://doi.org/10.1080/02724634.1997.10010963

Weithofer, A. (1888). Beiträge zur Kenntniss der Fauna von Pikermi bei Athen. Beiträge zur Paläontologie Oesterreich-Ungarns, 6(3), 225–292.

Werdelin, L. (1988a). Studies of fossil hyaenas: The genera Thalassictis Gervais ex Nordmann, Palhyaena Gervais, Hyaenictitherium Kretzoi, Lycyaena Hensel and Palinhyaena Qiu, Huang & Guo. Zoological Journal of the Linnean Society, 92(3), 211–265. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1988.tb01512.x

Werdelin, L. (1988b). Studies of fossil hyaenids: The genera Ictitherium Roth & Wagner and Sinictitherium Kretzoi and a new species of Ictitherium. Zoological Journal of the Linnean Society, 93(2), 93–105. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1988.tb01528.x

Werdelin, L. (1996). Community-wide character displacement in Miocene hyaenas. Lethaia, 29(1), 97–106. https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1996.tb01843.x

Werdelin, L. (1999). Studies of fossil hyaenas: Affinities of Lycyaenops rhomboideae Kretzoi from Pestlörinc, Hungary. Zoological Journal of the Linnean Society, 126(3), 307–317. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1999.tb01373.x

Werdelin, L. (2003). Mio-Pliocene Carnivora from Lothagam, Kenya. In M. G. Leakey & J. M. Harris (Eds.), Lothagam (pp. 261–328). Columbia University Press, New York. https://doi.org/10.7312/leak11870-013

Werdelin, L., & Kurtén, B. (1999). Allohyaena (Mammalia: Carnivora): Giant hyaenid from the Late Miocene of Hungary. Zoological Journal of the Linnean Society, 126(3), 319–334. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1999.tb01374.x

Werdelin, L., & Lewis, M. E. (2001). A revision of the genus Dinofelis (Mammalia, Felidae). Zoological Journal of the Linnean Society, 132(2), 147–258. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.2001.tb02465.x

Werdelin, L., & Peigné, S. (2010). Carnivora. In L. Werdelin, L. Werdelin, & W. J. Sanders (Eds.), Cenozoic Mammals of Africa (pp. 603–658). University of California Press, Berkeley. https://doi.org/10.1525/california/9780520257214.003.0032

Werdelin, L., & Simpson, S. W. (2009). The last amphicyonid (Mammalia, Carnivora) in Africa. Geodiversitas, 31(4), 775–787. https://doi.org/10.5252/g2009n4a775

Werdelin, L., & Solounias, N. (1990). Studies of fossil hyaenids: The genus Adcrocuta Kretzoi and the interrelationships of some hyaenid taxa. Zoological Journal of the Linnean Society, 98(4), 363–386. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1990.tb01206.x

Werdelin, L., & Solounias, N. (1991). The Hyaenidae: Taxonomy, systematics and evolution. Fossils and Strata, 30, 1–104.

Werdelin, L., & Solounias, N. (1996). The evolutionary history of hyaenas in Europe and western Asia during the Miocene. In R. L. Bernor, V. Fahlbusch, & H.-W. Mittmann (Eds.), The evolution of western Eurasian Neogene mammal faunas (pp. 290–307). Columbia University Press, New York.

Werdelin, L., & Wesley-Hunt, G. D. (2010). The biogeography of carnivore ecomorphology. In A. Goswami & A. Friscia (Eds.), Carnivoran Evolution (pp. 225–245). Cambridge University Press, Cambridge. https://doi.org/10.1017/CBO9781139193436.009

Werdelin, L., Turner, A., & Solounias, N. (1994). Studies of fossil hyaenids: The genera Hyaenictis Gaudry and Chasmaporthetes Hay, with a reconsideration of the Hyaenidae of Langebaanweg, South Africa. Zoological Journal of the Linnean Society, 111(3), 197–217. https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1994.tb01483.x

Werdelin, L., Yamaguchi, N., Johnson, W. E., & O’Brien, S. J. (2010). Phylogeny and evolution of cats (Felidae). In D. M. Macdonald & A. Loveridge (Eds.), The Biology and Conservation of Wild Felids (pp. 59–82). Oxford University Press, Oxford.

Woodward, A. S. (1901). On the bone beds of Pikermi, Attica and on similar deposits in Northern Euboea. Geological Magazine, 8(11), 481–486.

https://doi.org/10.1017/S0016756800179889

Wund, M. (2005). ‘Mustelidae’ (On-line). Animal Diversity Web. Accessed September 09, 2022 at https://animaldiversity.org/accounts/Mustelidae/

Zdansky, O. (1924). Jungtertiäre Carnivoren Chinas. Paleontologica Sinica, C, 2(1), 1–149.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.