Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαηλίδου, Αναστασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2005 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μορφοτεκτονική ανάλυση με την χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.) και μικροτεκτονική των ρηγμάτων Στρατωνίου – Βαρβάρας και Γοματίου.
    Περίληψη  PDF