Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αζάς, Απόστολος Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τεχνικογεωλογική θεώρηση, αποτύπωση και παρακολούθηση κατολισθητικού φαινομένου με τη χρήση ΣμηΕΑ (UAV) και LiDAR στο Περιβόλι Γρεβενών = Engineering geological appresiation and monitoring on landslide and rockfall phenomena uxing LiDAR and UAV platforms in Perivoli village, Greece.
    Περίληψη  PDF