Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαρούση, Γενοβέφα-Ελπίδα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ορυκτολογική και ορυκτοχημική μελέτη των εμφανίσεων μελίλιθου από τη ζώνη skarn στη Μαρώνεια, Ροδόπης, Θράκη, = Minerological and geochmeical study of the melilite from the skarn zone of Maronia Rhodope, Thrace.
    Περίληψη  PDF