Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σπάχος, Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρολογικό ισοζύγιο της λεκάνης του Γαλλικού ποταμού και πιεζομετρία του παράκτιου Πεδινού τμήματος της λεκάνης. = Hydrologic balance of the Gallikos river basin and piezometry of the coastal-plain part of the basin.
    Περίληψη  PDF