Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χριστοφή, Γιώργος Νίκος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Παλαιο-περιβαλλοντικές συνθήκες ιζηματογένεσης των αποθέσεων υποθαλάσσιων ριπιδίων (Ανωτέρου Ηωκαίνου - Κατώτερου Ολιγοκαίνου της λεκάνης προχώρας της Πίνδου, Πελοπόννησος, Ελλάδα = Paleoenviromental conditions during the deposition of the Upper Eocene - lower Oligocene sub-marine fan deposits (Pindos foreland Basin, Peloponnese, Greece).
    Περίληψη  PDF