Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαδέλης, Δημήτριος Αθανάσιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Φασματική ανάλυση σεισμικών καταγραφών του σεισμικού παρατηρητηρίου argonet στην Κεφαλονιά = Spectral analysis of seismic records taken by the seismic observatory argonet in Caphalonia.
    Περίληψη  PDF