Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μητρόπουλος, Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων του GLOBAL PRECIPITATION MEASUREMENT για τη μελέτη καταιγιδορόρων συστημάτων. Use of GLOBAL PRECIPITATION MEASUREMENT satellite data for the study of convective systems
    Περίληψη  PDF