Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τέζα, Ελένη Νικόλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Χωρο-χρονική μεταβολή της σεισμικότητας στις μεσο-ωκεάνιες ράχες = Space-time variations of seismicity of mid-ocean ridges.
    Περίληψη  PDF