Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μιχαηλίδου, Ελένη Χαράλαμπος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας - Κοιτασματολογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ορυκτολογικός και μορφολογικός χαρακτηρισμός επικαθήσεων τέφρας στη ζώνη καύσης των ΑΗΣ Δ. Μακεδονίας = Mineralogy and morphology of agglomerations or fouling deposits in the pulverized coal – fired power plants of Western Macedonia, Greece.
    Περίληψη  PDF