Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοδοσόγλου, Ελένη Χ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Μελέτη της ομάδας των ασβεσταμφιβόλων με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας υπέρυθρου με μετασχηματισμούς FOURIER.
    Περίληψη  PDF