Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αθανασίου, Ελένη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2004 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Συνδυασμένη αντιστροφή γεωηλεκτρικών δεδομένων με τη χρήση ηλεκτροδίων επαφής.
    Περίληψη  PDF