Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ζαβρίδου, Ευθυμία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2012 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Σύγκριση του συντελεστή υδραυλικής αγωγιμότητας με εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές σε τμήμα της ακόρεστης ζώνης στην περιοχή του Γαλαρινού στη λεκάνη του Ανθεμούντα
    Περίληψη  PDF