Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φαρμάκης, Ιωάννης Γ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2018 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Χαρακτηρισμός βραχόμαζας με τη χρήση επίγειου σαρωτή LiDAR για την εκτίμηση της επιδεκτικότητας έναντι βραχοκαταπτώσεων στην περιοχή της Περίσσας, Θήρα. = Rock mass characterization using LiDAR terrestrial laser scanner for rockfall susceptibility assessment in Perissa area (Santorini).
    Περίληψη  PDF