Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μανιάκας, Ιωάννης Θεόδωρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Συμβολή στη μελέτη των χωροχρονικών μεταβολών της παλαιοοικολογίας των πλειστόκαινικών Bovini της Ευρώπης με χρήση μορφολειτουργικών και γεωμορφομετρικών μεθόδων = Contribution to the study of chrono-spatial distribution of palaeoecological adaptions of European pleistocene Bovini based on ecomorphological analysis and geometric morphometrics.
    Περίληψη  PDF