Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φασούλας, Ιωάννης Φώτιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2022 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Τεχνικογεωλογική και γεωτεχνική αξιολόγηση κατά μήκος της σήραγγας Πεύκων με τη χρήση γεωφυσικών μεθόδων = Εngineering geological and geotechnical assessment, along tunnel section in “Pefka” area, Thessaloniki, by use of geophysical methods.
    Περίληψη  PDF