Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Σπανακάκη, Κυριακή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Γεωλογίας Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2006 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Βενθονικά τρηματοφόρα του κατώτατου πλειστόκαινου, της νήσου Ζακύνθου (Τομή "Σεληνιακό τοπίο")
    Περίληψη  PDF