Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αγγελίδης, Κωνσταντίνος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Νέες γεωτρήσεις στο γεωθερμικό πεδίο Λιθοτόπθ-Ηράκλειας Νομού Σερρών - Τεχνικά χαρακτηριστικά και δοκιμαστικές αντλήσεις = New geothernal wells in the geothermal field of Lithotopos-Heraklia (Serres) - Techical characteristics and plumping tests.
    Περίληψη  PDF