Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Φλώρου, Λυδία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Υδρογεωλογική Έρευνα και εκτίμηση του συντελεσή υδραυλικής αγωγιμότητας της ακόρεστης ζώνης του παράκτιου υδροφορέα της λεκάνης του Ποταμού Χαμβρία (Χαλκιδικής, Βόρεια Ελλάδα). Hydrogeological research and estimation of hydraulic conductivity of the unsaturated zone of the coastal aquifer of the Chavrias River Basin (Chalkidiki, North Greece).
    Περίληψη  PDF