Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ανθυμίδης, Μάριος Μιχαήλ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Συμβολή στη μελέτη της επίδρασης των τοπικών εδαφικών συνθηκών στη σεισμική κίνηση με τη χρήση δεδομένων μικροθορύβου και σεισμικών καταγραφών = A contribution to the study of site effects on seismic motion with the usage of ambient noise data and seismic recordings.
    Περίληψη  PDF