Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Τάφτσογλου, Μαρία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εκτίμηση της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς βραχομαζών κατά τη διάνοιξη σηράγγων με τη μέθοδο της μηχανοποιημένης όρυξης = Assessment on the engineering geological behavior of rockmasses in mechanized tunneling.
    Περίληψη  PDF