Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καϊοπούλου, Μαρίνα Ιωάννης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Επεγεργασία δεδομένων παροχής, πΗ, θερμοκρασίας και αγωγιμότητας των πηγών αγίασμα και βοσκίινα στη λεκάνη του Ανθεμούντα = Agiasma and Voskina, data processing of discharge, pH, temperature and conductivity, in the area of Anthemounta's basin.
    Περίληψη  PDF