Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βακαλόπουλος, Μενέλαος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας, Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2017 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση ευστάθειας διαμορφωμένων ορυγμάτων οδοποιίας υπό λειτουργία με τη χρήση LiDAR. Εφαρμογή σε τεχνητά πρανή της Εγνατίας Οδού. Engineering geological stabillity assesement of existing roadcuts with the use of LiDAR. Application in Egnatia Odos highway.
    Περίληψη  PDF