Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καζάκης, Νεραντζής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2008 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Εκτίμηση της τρωτότητας των υπόγειων νερών στην εξωτερική ρύπανση. Εφαρμογή στη λεκάνη της Φλώρινας.
    Περίληψη  PDF