Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοχαρίδης, Νικόλαος Οδυσσέας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανιχνεύοντας το όριο μειόκαινου - πλειόκενου στη λεκάνη του Στρυμόναβάσει των βενθονικών τρηματοφόρων = Tracing the miocene-pliocene bountary in Stymon basin based on benthanic foraminifera.
    Περίληψη  PDF