Λεπτομέρειες Συγγραφέα

ΖάΙμοβ, Ντεμιαν Μίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2023 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Παλαιο-περιβαλλοντολογικες συνθήκες ιζηματογένεσης των αποθέσεων υποθαλάσσιων ριπιδίων (Ανωτέρου Ηωκαίνου - Κατώτερου Ολιγοκαίνου της λεκάνης της Θράκης, Νήσος Λήμνος, Ελλάδα = Paleoenviromental conditions during the deposition of the Upper Eocene - lower Oligocene sub-marine fan deposits (Thrace Basin, Lemnos, Greece).
    Περίληψη  PDF