Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ταουκτσής, Ξενοφών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Ανάλυση Δικτύων Πληγεισών Περιοχών για την Υποστήριξη των Λειτουργιών Διανομής σε Ανθρωπιστικές Αλυσίδες Εφοδιασμού = Network Analysis at Disaster-Affected Areas for Supporting Distribution Operations in Humanitarian Supply Chains.
    Περίληψη  PDF