Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαγγίρα, Ουρανία Γεώργιος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2021 - Διδακτορικές διατριβές (dissertations)
    Στοχαστική μοντελοποίηση της σεισμογένεσης στην Ελλάδα: εφαρμογές στην εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας = Stochastic modeling of seismogenesis in Greece: applications for seismic hazard assessment.
    Περίληψη  PDF