Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αργυριάδου, Πηγή Θεόδωρος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2020 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Ανασκόπηση των τραβερτινικών σπηλαίων με έμφαση στην παγκόσμια κατανομή και τις διεργασίες δημιουργίας τους = Overview of travertine caves with emphasis on their global distribution and processes of development
    Περίληψη  PDF