Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μάστορας, Χαρίλαος Αγγελος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Πτυχιακές διατριβές (thesis)
    Πιεζομετρικες συνθήκες και διακινδύνευση της υφαλμύρινσης στον κάμπο Ξυλαγανής του νομού Ροδόπης = Piezometric conditions and risk of salinization in flatland of Xylagani, Rodopi.
    Περίληψη  PDF