Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Χριστοφόρου, Χρίστος Σ., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τμήμα Γεωλογίας. Τομέας Γεωφυσικής., Ελλάδα

  • Διατριβές έτους 2019 - Διατριβές ειδικότητας (masters thesis)
    Γεωφυσική διασκόπηση στη θέση Ρίζο βορείου Βουρίνου = Geophysical survey at Rizo area of northern Vourinos
    Περίληψη  PDF